Print

 

Република Србија, Мачвански управни округ

 

Мат. бр. 17649922;   шиф. дел. 84.11    ПИБ 104182659  Бр. рачуна 840 – 1620 - 21

 

Шабац, Господар Јевремова бр.6/3    Тел: 015/346-166341-197

 

 

 

 

 

  

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА

НА РАДНИМ МЕСТИМА И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ

 

                                                                                                          

 

 

 

 

НАЗИВ:

 

 

ДЕЛАТНОСТ:

 

 

ПРЕДМЕТ СТРУЧНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА:

 

 

 

 

   

 

Република Србија, Мачвански управни округ

Шабац, Господар Јевремова бр. 6/3

 

    

 

 

Делатност државних органа, шифра 84.11

 

 

 АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

 

 

 

 Зорица Чолић, дипл. правник

 

 

 

 

  

 

Бр.908-16-00001/2015-01

Дана: 01.07.2015.год.

Шабац

 

 

                              

                            1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

 

 

1.1 Пословно име , седиште и адреса послодавца

 

Пословно име  послодавца:

Република Србија, Мачвански управни округ

 

Седиште:

Шабац

Адреса:

Господар Јевремова бр.6/3

Матични број:

17649922

ПИБ:

104182659 

Начелник

Драгослав Милановић

Телефон:

015/346-166; 341-197

 

                                                      Делатност послодавца

 

Шифра претежне делатности

Опис делатности

84.11

Делатност државних органа

 

 

1.2. Подаци о лицима која врше процену ризика и лицима која

       учествују у процењивању ризика

 

За реализацију активности везаних за израду акта о процени ризика на радном месту, послодавац је, у складу са чланом 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, о покретању поступка процене ризика ( ˝Сл. гласник РС˝ бр. 72/2006) одредио Зорицу Чолић,  државног службеника у Стручној служби - Одсек за опште послове, Мачванског управног округа.

 

1.2.1. Лице које врши процену ризика

 

Одговорно лице за процену ризика:

Зорица Чолић, дипл. правник

Адреса:

Шабац, Господар Јевремова 6/3

Tel/Fax:

015 346-166

E-mail:

macvaokrug@mts.rs

 

 

1.2.2. Лица која учествују у процени ризика

 

Рeд.бр.

Име и презиме

Стручна спрема

Правно лице код кога је запослен

Тимско задужење

 

1.

Зорица Чолић

ВСС

Мачвански управни округ

Одговорно лице  за

процену    ризика

 

2.

Светомир Вешић

ВСС

 

Мачвански управни округ

Учесник у процени ризика

 

 

 

 

                     2. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА

 

2.1. ТЕХНОЛОШКИ И РАДНИ ПРОЦЕСИ

 

                                      - ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА -

 

Мачвански управни округ образован је, у складу са чл. 38.ст.1. Закона о државној управи ( '' Сл. гл. РС'' бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14) и чл.1. Уредбе о управним окрузима   ( '' Сл. гл. РС '' бр. 15/06), ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.

Мачвански управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје a сагласно чл. 2. Уредбе о управним окрузима.

Сагласно чл. 40. Закона о државној управи Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Начелника управног округа поставља Влада на четири година, на предлог министра надлежног за послове управе, према закону којим се уређује положај функционера.

Чланом 41. Закона о државној управи  прописано је, да у управном округу постоји стручна служба управног округа, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби. Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.Седиште Стручне службе је у седишту округа и на њу се примењују прописи о државној управи, из чега следи закључак да је и Округ орган државне управе.

Ближи опис послова по радним местима у стручној служби дефинисан је у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, на који је Влада Републике Србије 18.фебруара 2010.године Закључком  05 Број: 110-1071/2010, дала сагласност.

 

 

2.2. ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ КАО РАДНИ ПРОСТОР

 

 

ПОСЛОВНИ  ОБЈЕКАТ

 

Сва радна места смештена су у заједничком објекту – једно крило на трећем спрату у зградиГрадске управе  Града Шапца, ул. Господар Јевремова бр.6/3.

 

● Инсталације

 

Електричне инсталације

У објекту постоје инсталације високог напона: инсталација осветљења, монофазних и трофазних утичница.У објекту се не користе електричне инсталације, које су изложене спољашњим утицајима.

Електричне инсталације радних и помоћних просторија напајају се електричном енергијом преко главног разводног ормана.

Елементи електричне инсталације: нема оштећених утичница и каблова.

 

Телефонска инсталација: Пословни објекат има телефонску инсталацију. Телефонска централа у канцеларији бр. 57, марке Panasonic KX- TES824.

 

Инсталације за развођење флуида

 

  а) Водовод и канализација

Напајање објекта питком и санитарном водом врши се из градске водоводне  мреже.

Канализациона мрежа је прикључена на градску канализациону мрежу.

 

 Грејање

Грејање је прикључено на градску мрежу.

 

● Проветравање на радним местима у затвореном простору

На радним местима свеж ваздух се обезбеђује природним проветравањем кроз постојеће отворе на фасадним зидовима (врата и прозори).

 

● Температура у радним и помоћним просторијама

У радној просторији није извршено мерење и испитивање микроклиме.

За загревање радних просторија користе се радијатори централног грејања.

 

 Природно и вештачко осветљење радних и помоћних просторија

      У радним просторијама није извршено мерење осветљености.

Радна места у просторијама објекта имају природнуосветљеност а опремљена су изворима опшег и локалног вештачког осветљења који обезбеђују адекватну осветљеност на радним местима у циљу остваривања безбедних и здравих услова рада.

 

● Подови, зидови, таванице и кровови радних просторија

 

- Подови радних просторија су стабилни, чврсти,немају опасне избочине, рупе нити нагибе и нису клизави. Подови су од бетона а завршна обрада у канцеларији је паркет, а у неким канцеларијама исти је покривен етисоном.

 

- Зидови су од пуне опеке. Зидне површине са унутрашње стране су обрађене малтерисањем.Зидови су равни и глатки и погодни за одржавање. На зидовима нису уочена никаква оштећења.

 

            - Таванице у радним просторијама су од бетонске плоче.

На таваницама нема трагова прокишњавања.

Подови, зидови и таванице радних просторија су отпорни на оштећења од механичких и других утицаја, водонепропусни и изведени тако да обезбеђују заштиту од атмосферских утицаја, буке и вибрација и спречавају продирање опасних материја.

Површине подова, зидова и таваница у просторијама се чисте и одржавају на потребном нивоу хигијене.    

 

●  Прозори

 

 

Брисање прозора је могуће са подова просторије. Чишћење стакала се обавља по завршетку радне смене, тако да  не представља ризик по запослене који се налазе у непосредној близини.

Прозори  обезбеђују заштиту од атмосферских утицаја, термоизолацију и добру дневну осветљеност.

Објекат нема кровних прозора.

● Врата

Положај, број и димензије врата као и материјали од којих су израђени – дрвета,  су одређени у зависности од природе и намене просторија или простора.

Улазна врата: Канцеларије имају улазна једнокрилна врата .

 

● Димензије радних просторија – слободан простор за запослене

У канцеларији 60,56  седи по један запослени, а у канцеларији 55, 58 и 59 по два запослена.

 

   - Висина просторија: Висина канцеларије је 2,5 м.

 

   - Слободне површине подова: површине подова у радним просторијама, изузев опреме за рад – по запосленом је више од 2м² (Услов: 2м²).

 

   -Слободна запремина: ваздушни простор без свега у просторијама – по запосленом је преко 12м³.

   Чиста висина, слободна површина ислободна запремина радних и помоћних просторија је у складу са захтевима.

 

Просторија за одмор

Не постоји посебна просторија за одмор.

 

Санитарне просторије

   Гардеробе и гардеробни ормани

За одлагање одеће користе се чивилуци у канцеларијама.

 

   Санитарни чвор

Санитарни чвор садржи WС и умиваоник са топлом и хладном водом, посебно мушки а посебно женски.

 

2.3.ОПРЕМА ЗА РАД :

На радним местима, за рад се користи  стандардна канцеларијска опрема. Рачунарска опрема је потенцијални извор зрачења, користе се  ТФТ монитори, фотокопир апарат, факс, скенер.

 

2.4. СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

 

       Нису предвиђена и не користе се посебна средства за личну заштиту на раду.

       У канцеларији 56 код лица одговорног за процену ризика постоји комплет прве помоћи.

 

 

3. СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА

 

3.1.  Увид у акт послодавца о организацији и систематизацији послова и раднихместа

Ближи опис послова по радним местима у стручној служби дефинисан је у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, на који је Влада Републике Србије 18.фебруара 2010.године Закључком  05 Број: 110-1071/2010, дала сагласност.

 

Послодавац обавља послове у пословном објекту у Шапцу, ул. Господар Јевремова бр.6/3.

3.2Врсте послова

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Стручној служби дефинисано је девет радних места за која се врши процена ризика и то:

1.      Радно место – начелник Управног округа, једно лице у канцеларији;

2.      Радно место – административно технички секретар, једно лице у канцеларији;

3.      Радно место – возач, користи канцеларију са дактилографом;

4.      Радно место – шеф Одсека, канцеларија са 1 радним местом;

5.      Радно место –правни и општи послови, два лица у канцеларији;

6.      Радно место – финансијско материјални послови, канцеларија са 2 радна места;

7.      Радно место – оператер за канцеларијске послове, два извршиоца у канцеларији;

8.      Радно место – оператер дактилограф, два лица у канцеларији.

 

 

3.3. Услови за заснивање радног односа и број запослених

 

 

Ред. бр.

Назив послова

Услови за заснивање радног односа

Број запослених и звање

1

2

3

4

1.

Начелник

Начелник управног округа је функционер кога на четири године поставља и разрешава Влада на предлог министра надлежног за послове управе. 

 

1

Функционер

2.

Административ- но технички секретар

III или IV степен стручне спреме друштвеног или природног смера или стечено специјалистичко образовање.

 

1

Намештеник четврта врста радних места

 

 

3.

Возач

IIIили IVстепен стручне спреме природног,друштвеног или саобраћајног смера или стечено специјалистичко образовање, положен испит за возача ''Б'' или ''Ц'' категорије.

 

 

1

Намештеник четврта врста радних места

4.

Шеф Одсека

Стечено високо образовање из научне, односно стручне областиу оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,положен државни стручни испит, најмање три  године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

 

 

1

Саветник

5.

Правни и општи послови

Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена ( дипломске академске студије-мастер специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије ), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

 

1

Саветник

6.

Финансијско материјални послови

Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама првог степена ( основне академске студије, основне струковне студије ), односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

 

1

Сарадник

7.

Оператер за канцеларијске послове

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци

3

Референт

8.

Оператер дактилограф

III или IV степен стручне спреме друштвеног или информатичког смера или гимназија, или стечено специјалистичко образовање, знање рада на рачунару и положен испит за дактилографа I класе.

 

1

Намештеник четврта врста радних места

 

 

3.4Називи послова, називи радних места, локација, опис радних активности на тим радним местима и време проведено на одређеним пословима

 

 

Називи радних места

Локација радних места

Радне активности на радном месту

Време про -ведено на пословима

Радно место 1:

Начелник

Канцеларија бр. 60

Руководи  Стручном службом, планира и надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби; усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад државних службеника и намештеника у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за  подручје шире или уже од подручја управног округа; сарађује са општинама  ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа; сазива и председава седницама Савета управног округа; упућује закључке Савета који садрже предлоге министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа; најмање једном годишње подноси  министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета и врши друге послове одређене законом.

 

 

 

Радно место 2:

Административно технички послови

Канцеларија бр. 60

Обавља телефонске разговоре, пријем и слање факсова, копирање материјала за потребе начелника Управног округа; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу начелника Управног округа;  води евиденцију за унутрашње потребе Управног округа;обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 

 

 

8 ч

 

Радно место 3:

Возач

Канцеларија бр.55

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности и регистрације службених возила, стара се о редовном текућем одржавању   возила, води уредну евиденцију о коришћењу возила;  обавља курирске и друге послове по налогу  начелника Управног округа.

 

 

8 ч

Радно место 4:

 

шеф Одсека

Канцеларија

Бр.56

 

Руководи и планира рад  Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире  рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно- техничку помоћ начелнику Управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; организује пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа и обавља послове секретара Савета управног округа;надзире израду предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и израђује нацрт кадровског плана; обавља послове реформе државне управе, послове који се односе на доступност информација од јавног значаја и обавља послове који се односе на припрему и спровођење плана интегритета Стручне службе; обавља послове из области безбедности  и здравља на раду; саставља анализе, извештаје и информације; стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања државних службеника; обавља  и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 

 

 

 

 

8 ч

 

 

Радно место 5:

 

правни и општи послови

 

 

 

Канцеларија бр.59

 

Израђује предлоге првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима  у остваривању права и дужности из области радних односа; израђује уговоре за потребе Управног округа; припрема и израђује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и обавља послове аналитичара радних места; припрема закључке и остала правна акта из делокруга Савета управног округа; учествује у припреми  израде нацрта кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; организује и учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

8 ч

Радно место 6: финансијско материјални послови

 

 

 

Канцеларија бр.59

 

Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету;врши пријем, контролу формалне исправности и евидентирање књиговодствене документације, усаглашавање реализованих обавеза са одобреним месечним квотама, припрему захтева за извршење плаћања, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене  исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, обрађује накнаде за превоз државних службеника и намештеника; припрема податке за обрачун плата државних службеника и намештеника; попуњава и предајепрописане обрасце у предвиђеним роковима; израђује захтеве за пренос средстава; израђује књиговодствене извештаје и билансе; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

 

8 ч

Радно место 7:

 

Оператер за канцеларијске послове

 

 

 

 

Канцеларија бр.58

Врши пријем и распоређивање поште  упућене државним службеницима и намештеницима у Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; врши формирање и завођење предмета, достављање у рад, развођење кроз доставну књигу и архивирање предмета; даје обавештења странкама о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о поштанским трошковима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

 

 

 

 

8 ч

 

Радно место 8:

Оператер дактилограф

Канцеларија бр.55

Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању, израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; стара се о рационалном утрошку материјала; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

8 ч

 

 

 

3.5. Списак запослених

 

Р.

бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ЈМБГ

ПОЛ

Назив радног места

Степен струч.спр.

Укупно  стажа

У МУО

М

Ж

1

Милановић Драгослав

1311964772036

М

 

Начелник

VII

25 г.

 6 месеца

2

Шестић Светлана

1101955777039

 

Ж

Административно технички послови

IV

37 г.

22 г.

3

Светомир Вешић

3112962772017

 М

 

Правни и општи послови

VII

15 г.

6 год.

4

Чолић Зорица

1611958777011

 

Ж

Шеф одсека

VII

22 г.

20 г.

5

Ненадовић Дарко

2105981772036

М

 

Финансијско материјални послови

VI

7 г.

6 г.

6

Петровић Љиљана

2609965777042

 

Ж

Оператер за концеларијске послове

IV

18 г.

17 г.

7

Реновчевић Соња

2412983777019     

 

Ж

Оператер за концеларијске послове

IV

6 г.

3.г.

8

Крстић Ружа

2009951777050

 

Ж

Оператер дактилограф

IV

41 г.

22.г.

9.

Поповић Владимир

2603974772055

М

 

Возач

IV

20 г.

11 г.

10.

Игњатовић Марина

1904983777015

 

Ж

Оператер за канц. послове

IV

1г.

1г.

 

3.6. Број запослених, број млађих од 18 година,    

Р. бр.

 

Укупно запослених

1.

Млађи од 18 год.

0

2.

Од 18-21

0

2.

Број инвалида рада

0

3.

Мушкараца

4

4.

Жена

6

5.

Труднице

1

 

Укупан број запослених...................................................................................... 10

Структура по стручној спреми:

-ВСС......................................................................................................................3

-ВШС.....................................................................................................................1

-ССС......................................................................................................................6

Старосна структура:

-од 20 до 30 година...............................................................................................0

-од 30 до 40 година...............................................................................................3

-од 40 до 50 година...............................................................................................2

-од 50 до 60 година...............................................................................................3

-преко 60 година...................................................................................................2

3.7. Радно време

Радна недеља траје пет радних дана и то од понедељка до петка.

 

Радно време у Мачванском управном округу: од 07и 30-15 и 30

Одмор у току дневног рада: од09и 30до 10и 00часова.

 

Дневни одмор:минимум 12 часова непрекидно између 2 радна дана

 

Недељни одморминимум 24 часа непрекидно.

 

Годишњи одмор: минимум 20 радних дана.

 

3.8. Одступање од прописане, односно утврђене организације рада само у законом прописаним  случајевима који су изузетак.

      

 

3.8.1. Послови

Нема одступања од  послова утврђених актом о организацији и систематизацији послова у односу на послове утврђене актом о процени ризика у делу снимак организације рада.

 

3.8.2. Услови за заснивање радног односа

Нема одступања услова за заснивање радног односа у делу фактичког стања у односу на систематизацију послова

 

3.8.3. Радно време

Нема одступања фактичког стања радног времена а које је утврђено на основу анкетирања запослених, у односу на прописано радно време утврђено Законом о раду и одлуком послодавца о распореду, почетку и завршетку радног времена.

 

3.8.4. Одмори

Нема одступања фактичког стања у коришћењу одмора у току дневног рада, одмора између два узастопна радна дана, недељног и годишњег одмора.

 

Закључак:

Нема одступања прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања организације рада код послодавца.

 

 

4. СПИСАК РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОЦЕНА РИЗИКА

 

Р. бр.

Назив радног места

1.

Начелник 1

2.

Административно технички секретар 1

3.

Шеф одсека 1

4.

Правни и општи послови 1

5.

Возач 1

6.

Финансијско материјални послови 1

7.

Оператер за канцеларијске послове 3

8.

Оператер дактилограф 1

 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА:

4.1.Радно место начелник Управног округа: Подаци добијени посматрањем и праћењем процеса указују на изражену покретљивост и промену локације у обављању послова радног места начелника. Ризик за безбедност на раду постоји при обављању путовања, која карактеришу ово радно место.

Смањењу ризика за безбедност на раду на овом радном месту, може  допринети запослени оптималном проценом времена за извршење путовања, чиме се повећава могућност прилагођавања условима пута и условима саобраћаја, затим возач сталном бригом о техничкој исправности и правилној употреби саобраћајних средстава за превожење.  Други учесници у саобраћају представљају спољни фактор утицаја на висину ризика за безбедност на раду. Радно место нема повећаних ризика за здравље. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног места климатизована је.

4.2.  Радно место административно техничког секретара: Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, као и посматрањем и праћењем процеса, потврђују да ово радно место нема посебно изражене ризике за безбедност и здравље на раду. Простор радног места испуњава оптималне захтеве у погледу осветљености и загревања. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног места није климатизована.

Побољшање услова радног места у летњем периоду могуће је коришћењем ефеката клима уређаја из суседне радне просторије која је климатизована.

4.3.  Радно место возача: послови се обављају коришћењем путничког аутомобила у различитим условима (атмосферским и климатским) и са тог становишта присутан је повећан ризик за безбедност на раду, како лица које управља аутомобилом, тако и лица која се превозе.Повећан ризик није условљен искључиво понашањем запосленог на радном месту возача, већ и понашањем других учесника у саобраћају, што отежава утврђивање превентивних мера за смањење ризика.

Могуће превентивне мере за смањење ризика за безбедност на овом радном месту јесу, пре свега перманентна брига о техничкој исправности превозних средстава и правилна процена времена потребног да се свако путовање обави уз поштовање саобраћајних прописа и прилагођавање брзине кретања условима пута и условима саобраћаја.

4.4. Радно место шеф Одсека: Организовано је у радној просторији са једним запосленим. Радна просторија има задовољавајуће природно осветљење и загревање. Климатизована је и има задовољавајуће вештачко осветљење – осветљава се једном обичном сијалициом. У просторији је инсталиранаједна рачунарска јединица са ТФТ мониторима који производи ефекат зрачења као извор ризика за здравље запослених.

Смањење и елиминисање ризика могуће је уградњом неонских светиљки.

4.5.  Радно место за опште-правне послове: Има два извршиоца у канцеларији. Нема посебних ризика за безбедност на раду. Природно осветљење и загревање радног места је задовољавајуће.У просторији су инсталиранетри рачунарске јединице са ТФТ монитором који производе ефекат зрачења као извор ризика за здравље запослених.

Смањење и елиминисање ризика могуће је уградњом неонских светиљки.Климатизована.

4.6. Радно место за финансијско материјалне послове: Организовано је у радној просторији заједно са радним местом под 4.5.

Све констатације у погледу испуњености услова за безбедност и здравље на раду и потребне мере за смањење ризика, важе као за радно место под 4.5.

4.7. Радно место оператер за канцеларијске послове: Организовано је у радној просторији са два извршиоца. На радном месту обављају се послови писарнице. Природа послова захтева повремено рад извршилаца на одлагању предмета у архивске ормане на висини до 2,5 метара и при томе коришћење мердевина. Те радне операције представљају повећан ризик за безбедност на раду. У радној просторији смештене су две рачунарске јединице и централни сервер, због чега постоји ризик за здравље запослених од штетних зрачења која емитују ови уређаји. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног местаклиматизована је.Вештачко осветљење радног места је незадовољавајуће - обезбеђује се са само једном обичном сијалицом.

Могуће мере у погледу смањења ризика за безбедност и здравље на раду, на овом радном месту су:

-          повећана пажња и опрезност запослених при обављању рада на мердевинама;

-          замена обичних сијалица неонским осветљењем

 

4.8.Радно место оператер-дактилограф: Организовано је у радној просторији где се истовремено обављају и послови кувања кафе. Опремљено је једном рачунарском јединицом са ТФТ монитором. Природно осветљење и загревање радног места је обезбеђено. Вештачко осветљење није задовољавајуће. Нема повећаног ризика за безбедност на раду на овом радном месту. Присутан је ризик за здравље услед зрачења од монитора и због незадовољавајућег вештачког осветљавања радне просторије.  

Смањење и елиминисање ризика могуће је уградњом неонских светиљки, а побољшање услова радног места у летњем периоду могуће је уградњом клима уређаја, за сада се у летњем периоду користи климатизација из канцеларије бр.  56.

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА:

- Закон о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС,''број 101/2005);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радним местима и у радној околини

 ( '' Сл. гл. РС '', број 72/06,84/06 и 30/10),

- Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ( '' Сл. гл. РС ''  број 62/2007);

 

 

 ИЗРАДИО

Светомир Вешић

                                              

                                                                                           НАЧЕЛНИК

                                                                     МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

                                                                                     Драгослав Милановић