Print

 

 

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

За обављање послова из делокруга Стручне службе образује се ужа унутрашња јединица - Одсек за опште послове којом руководи шеф Одсека.

 

         Шеф Одсека.

          - Саветник –

            Руководи и планира рад  Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире  рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно- техничку помоћ начелнику Управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе, организује пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа и обавља послове секретара Савета управног округа; надзире израду предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и израђује нацрт кадровског плана; обавља послове реформе државне управе, послове који се односе на доступност информација од јавног значаја и обавља послове који се односе на припрему и спровођење плана интегритета Стручне службе; обавља послове из области безбедности  и здравља на раду; саставља анализе, извештаје и информације; стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања државних службеника; обавља  и друге послове по налогу начелника Управног округа.

            Шеф одсека је дипл.правник Зорица Чолић.

 Контакт телефон:015/347-369

 е-mail>sefodsekamacvaokrug@gmail.com

 

 Радно место за опште - правне послове

            - Саветник –

 Израђује предлоге првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима  у остваривању права и дужности из области радних односа; израђује уговоре за потребе Управног округа; припрема и израђује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и обавља послове аналитичара радних места; припрема закључке и остала правна акта из делокруга Савета управног округа; учествује у припреми  израде нацрта кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; организује и учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 Државни службеник на овом радном месту је дипл. правник Светомир Вешић.

 Контакт телефон:015/341-197.

 е-mail>macvaokrug@open.telekom.rs

 

 Радно место за финансијско-материјалне послове

- сарадник –

          Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету;врши пријем, контролу формалне исправности и евидентирање књиговодствене документације, усаглашавање реализованих обавеза са одобреним месечним квотама, припрему захтева за извршење плаћања, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене  исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, обрађује накнаде за превоз државних службеника и намештеника;  припрема податке за обрачун плата државних службеника и намештеника; попуњава и предаје прописане обрасце у предвиђеним роковима; израђује захтеве за пренос средстава; израђује књиговодствене извештаје и билансе; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Државни службеник на овом радном месту је економиста  Дарко Ненадовић.

Контакт телефон:015/341-197.

 

Радно место за канцеларијске послове

 - референт –

            Врши пријем и распоређивање поште упућене државним службеницима и намештеницима у Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; врши формирање и завођење предмета, достављање у рад, развођење кроз доставну књигу и архивирање предмета; даје обавештења странкама о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о поштанским трошковима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Државне службенице на овом радном месту су: Реновчевић Соња и Петровић Љиљана, ССС.

Контакт телефон: 015/346-996                                                                                             

 

Радно место оператер – дактилограф

- Четврта врста радних места намештеник

            Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању, израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података, стара се о рационалном утрошку материјала, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Намештеник на овом радном месту је Ружа Крстић, ССС.

Контакт телефон:015/346-996.

                                                                                     

Радно место административно - технички  секретар

- Четврта врста радних места- намештеник

Обавља телефонске разговоре, пријем и слање факсова, копирање материјала за потребе начелника Управног округа; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу начелника Управног округа; води евиденцију за унутрашње потребе Управног округа;обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

Намештеник на овом радном месту је Светлана Шестић, ССС.

Контакт телефон:015/341-196

Факс: 015/346-993

 

          Радно место возач

- Четврта врста радних места намештеник

            Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности и регистрације службених возила, стара се о редовном текућем одржавању   возила, води уредну евиденцију о коришћењу возила, обавља курирске и друге послове по налогу  начелника Управног округа.

         Намештеник на овом радном месту је Владимир Поповић, ССС.