Шеста редовна седница Савета Мачванског управног округа

Print

 

Шеста редовна седница Савета Мачванског управног округа, трећег сазива, одржана је у среду 19.06.2013. године у просторијама СО Крупањ у Крупњу са почетком у 11,00 часова.

Седници су присуствовали чланови Савета: Светомир Вешић - начелник управног Округа и председавајући Савета, Слободан Савић - председник општине Богатић, Миодраг Лазић - председник општине Мали Зворник, Верољуб Матић - председник општине Коцељева и Раде Грујић - председник општине Крупањ.

Седници су присуствовали без права гласа: Милоје Лукић заменик председника општине Крупањ, Петровић Радомир дир. Међуопштинског архива за Мачвански управни округ и Глигорић Милоје ветеринарски инспектор - Министарство пољопривреде управа за ветерину.

Остали председници општина и градоначелници су оправдано одсутни.

Председавајући је отворио седницу, констатовао да за одржавање седнице постоји кворум и предложио следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

  1. Усвајање записника са 5. седнице Савета трећег сазива.
  2. Финансирање међуопштинског архива за Мачвански управни округ
  3. Извештај начелника Ветеринарске инспекције за Мачвански управни округ
  4. Разно

Примедби и допуне на предложени дневни ред није било, те се прешло на рад по предложеним темама.

 

 1. тачка дневног реда:

Председавајући је присутне подсетио да је записник достављен уз позив за седницу и отворио дискусију по истом.  

Како примедби и дискусије на записник са пете редовне седнице Савета Мачванског управног округа, трећег сазива није било, записник је усвојен једногласно.

 

2. тачка дневног реда:

У вези са другом тачком дневног реда Петровић Радомир дир. Међуопштинског историјског архива за Мачвански управни округ у кратким цртама изложио је историјат архива наводећи, да је архив основан 1977 године за општине Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник и Шабац. Директор је у свом излагању навео, да је потребно усагласити међусобна права и обавезе између оснивача и Међуопштинског историјског архива и да је само од општине Љубовија добио одговор да средства за 2013 годину за ову намену нису опредељена буџетом. Петровић такође истиче, да је послао примерак уговора који би требао да се потписе између сваке локалне самоуправе и архива и да се након потписивања истог крене са реализацијом односно испуњењем обавеза локалних самоуправа према архиву - финансирање архива.

Споразумом од 04.12.2009 године све локалне самоуправе су прихватиле финансирање архива изузев града Лознице чији представници нису прихватили потписивање наведеног споразума.

Миодраг Лазић председник општине Мали Зворник поставља питање да ли је учешће у финансирању архива могућност избора локалне самоуправе или не, као и који су критеријуми узети у обзир приликом одређивања процентуалног учешћа у финансирању архива? Обзиром да слобода избора не постоји већ је то обавеза Лазић истиче, да ће општина Мали Зворник прихватити финансирање архива али предлаже да се усагласе критеријуми на основу којих је утврђено колико која локална самоуправа учествује у финансирању архива.Напомиње да за ову годину средства буџетом нису опредељена али да ће догодине бити издвојена средства у буџету и за ову намену.Такође примедбу има и на чињеницу да се План рада и Извештај подносе само Шапцу и предлаже да се и осталим локалним самоуправама подноси Извештај и План рада архива.

Директор Петровић Радомир истиче да се као критеријум за одређивање процентуалног учешћа локалних самоуправа у финансирању архива узима број регистратура односно статута правног лица у свакој локалној самоуправи.Закон не обавезује архив да оне који не испуњавају обавезу финансирања преузима архивску грађу.

Раде Грујић - председник општине Крупањ истиче, да ни буџетом општине Крупањ нису опредељена средства за финансирање архива и да ће то бити учињено за 2014 годину али је сагласан са претходником да се прецизирају критеријуми одређивања процентуалног учешћа локалних самоправа у финансирању архива.

Светомир Вешић - начелник управног Округа и председавајући Савета се слаже са ставовима председника Лазића и предлаже да ако нису спорни проценти учешћа и ако нису предвиђена средства за ову годину, предлаже да од следеће године локалне самоуправе определе средства за ову намену, а предлаже и да се измени оснивачки акт, да од локалних самоуправа које не желе да учествује у финансирању архива, у том случају ни архив неће имати обавезу да преузима архивску грађу, тако да ће та локалана самоуправа морати да се стара о својој грађи, а да архив доставља План рада и Извештај о раду свим локалним самоуправама.

Директор Петровић истиче да надзор врше управни и надзорни одбор који чине представници оснивача и локалне самоуправе и предлаже да сазове састанак председника општина и градоначелника и да се договоре о детаљима финансирања, а да се као критеријум убаци и број становника.

 

З А К Љ У Ч А К

 

Савет Мачванског управног округа предлаже:

1.  Да директор Петровићза следећу седницу Савета припреми измену оснивачког акта, а да начелник Вешић обави разговор са представницима локалних самоуправа и ко жели да буде оснивач архива мора учествовати и у финансирању архива, а оне локалне  самоуправе које не желе да финансирају архив према њима архив нема обавезу преузимања архивске грађе. Да архив поред управног одбора има и програски савет сачињен од стране представника свих локолних самоуправа и да им се уредно доставља План и извештај о раду.

 

3. тачка дневног реда:

У вези са трећом тачком дневног реда Глигорић Милоје ветеринарски инспектор - Министарство пољопривреде управа за ветерину изнео је, да се редовно спроводи програм заштите животиња од заразних болести на подручју целог Управног округа и да се за неке заразне болести може рећи да су искорењене што је свакако добро за нашу земљу. Проблем су једино вакцине против свињске куге којих нема довољно па се распоред тих вакцина врши оним подручјима која се сматрају критичним.Као новину истиче да је ове године почело обележавање заједница пчела - кошница које се уписују у регистар, а на основу извршеног уписа пчелари могу остварити субвенције. У коњарству се такође врши контрола коња на заразне болести.

Сви присутни су још једном подсетили на велики проблем паса луталица и сагласни су да је потребно хитно предузимање мера ради решавања наведеног проблема.

Савет Мачванског управног округа усвојио је једногласно извештај ветеринарског инспектора Глигорић Милоја - Министарство пољопривреде управа за ветерину .

 

4. тачка дневног реда:

У оквиру тачке разно председник општине Коцељева је изнео проблем запошљавања ватрогасца који је примљен у ватрогасну јединицу у Коцељеви, а пребивалиште запосленог је на подручју општине Крупањ. Као проблем истиче да овај ватрогасац има око 120 км од куће до посла, да мења 4 превоза и да су његови трошкови превоза реално већи него плата, а проблем постоји и у непознавању терена општине Коцељева као ни самог становништва.Захтева да се предузму неопходне мере, да се сви чланови савета удруже и зајенички стану на пут оваквом начину запошљавања и одабира кадрова од стране људи који не познају проблематику и потребе установе у коју се запослени примају.

Седница је завршена у 12,45 часова.

 Број: 908-06-00002 /2013-1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 30th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©