Print

 

МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

БУЏЕТ ЗА 2017 ГОДИНУ

 

 

 

ЗАКОН О БУЏЕТУ Сл. Гласник бр. 99/2016 од 12.децембра 2016.године

 

 

 

Раздео

51

Глава

51.8

Функција

130

 

Економске класификације:

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

 6,175,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,105,000

414

Социјална давања запосленима

50,000

415

Накнаде трошкова за запослене

148,000

416

Награде запосленима и остали послебни расходи

65,000

421

Стални трошкови

1,900,000

422

Трошкови путовања

50,000

423

Услуге по уговору

717,000

425

Текуће поправке и одржавање

170,000

426

Материјал

840,000

512

Машине и опрема

246,000

 

 

11,466,000

 

 

1.   Ревизија Буџета

У току  2016 године није било ревизије Буџета Мачванског управног округа.

 

2.   Додатни извори финансирања 

У току  2016 године није било додатних финансирања Мачванског управног округ.

За 2017 годину нису планирани додатни извори финансирања буџета.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Wednesday the 10th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©