Print

 

БУЏЕТ МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2022.ГОД.

Закон о буџету Републике Србије (Сл. Гласник бр. 110/2021 и 125/2022)

 

 

Раздео.глава 56.8 – Мачвански управни округ

Шифра програма 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Шифра функције 130 – Опште услуге

Шифра пројекта 0017 – Стручни и оперативни послови Мачванског управног округа

Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета

 

411 – Плате додаци и накнаде запослених...........................................7.620.000,00

 

412 – Социјални доприноси на терет послодавца..................................1.272.000,00

 

413 – Накнаде у натури..............................................................................1.000,00

 

414 – Социјална давања запосленима.....................................................165.000,00

 

415 – Накнаде трошкова за запослене.....................................................120.000,00

 

421 – Стални трошкови..........................................................................2.306.000,00

 

422 – Трошкови путовања..........................................................................60.000,00

 

423 – Услуге по уговору............................................................................440.000,00

 

425 – Текуће поправке и одржавање.........................................................150.000,00

 

426 – Материјал......................................................................................1.180.000,00

 

512 – Машине и опрема.............................................................................120.000,00

 

                                                                                                УКУПНО: 13.434.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©