Print

  

ПРОПИСИ КОЈЕ ОРГАН ДОНОСИ И ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ

 

 

ЗАКОНИ:

Закон о државној управи,( '' Сл. гласник РС '' број 79/2005, 101/2007 и 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др закон);

Закон о државним службеницима(''Сл.гласник РС'' број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157-2020);

Закон о општем управном поступку(''Сл.гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење);

Закон о раду ( '' Сл. гласник РС '' бр. 24/2005,  61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2014, 13-2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење);

Закон о платама државних службеника и намештеника (''Сл.гласник РС,''бр. 62/2006, 63/2006-исправка , 115/2006-исправка, 101/07, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018);

Закон о Влади (''Сл.гласник РС,''бр. 55/2005, 71/2005-исправка , 101/2007, 101/07, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - одлука УС, 72/2012, 7/2014 - одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон);

Закон о министарствима (''Сл.гласник РС,''бр. 128/2020);

Закон о буџету  Републике Србије за 2021 годину (''Сл.гласник РС,''бр. 149/2020 и 40-2021);

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС ”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),

Закон о јавним набавкама ( '' Сл. гласник РС '', број 91/2019);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС ”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);

Закон о заштити података и личности ( „Службени гласник РС ”, бр. 87/2018);

Закон о агенцији за борбу против корупције ( „Сл. гл. РС “, бр. 97/08 , 53/10, 66/11, 67/13, 112/13, 8/15 и 88/19 );

Закон о заштити становништва изложености дуванском диму ( „Сл. гл. РС “, број 53/21);

Закон о републичким  административним  таксама  ( „Службени гласник РС ”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11- усклађен дин.изн.,55/2012-усклађен дин.изн., 93/2012, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 60/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20,  и 62/21);

Закон о рачуноводству и ревизији ( „ Службени гласник РС “, број 73/19 и 44/21);

Закон о ванредним ситуацијама ( „ Службени гласник РС “, број 111/09, 92/11 и 93/12);

Закон о печату државних и других органа( '' Сл. гл. РС '' бр.101/2007 и 49/21);

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама( „ Службени гласник РС “, број 119/1, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 и 130/21);

 

 

УРЕДБЕ

Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ( '' Сл. гласник РС '', број 27/96)

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (''Сл.гл.бр. 81/2007-пречишћен текст, 69/2008, 98/2012, 87/2013, 2/2019 и 24/2021 );

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника (''Сл.гласник РС'' бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019, 26/2019, 42/2019 и 56/2021 )

Уредба о разврставању радних места намештеника (''Сл.гласник РС'' бр. 5/2006 и 30/2006);

Уредба о интерном тржишту рада државних органа (''Сл.гласник РС''број 88/2019);

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима  ( '' Сл.гласник РС '' бр. 2/2019 и 67/2021);

Уредба о вредновању радне успешности државних службеника (''Сл.гласник РС'' број 2/2019 и 69/2019);

Уредба о стручном усавешавању државних службеника (''Сл.гласник РС'' број 25/2015 и 15/2019);

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 159/2020 );

Уредба о државном стручном испиту („Службени гласник РС”, број 86/2019 и 28-2021 - исправка);

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника  и намештеника (''Сл.гл.РС'', број 98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015);

Уредба о одређивању компентенција за рад државних службеника („Службени гласник РС”, број 9/2022);

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник РС”, број 44/08 и 78/12 );

Уредба о буџетском рачуноводству ( '' Сл. гласник РС '', број 125/03, 12/06 и 27/20);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе  ( '' Сл. гл. РС '', број 21/20 и 32/21);

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, број 44/93),

Уредба о управним окрузима (''Сл.гл.РС'', број 15/06);

Уредба о начину рада савета управног округа (''Сл.гл. број 15/06);

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (''Сл.гл.РС'',број 49/2010);

Уредба о висини накнаде нужних   трошкова   за   издавање   копије   докумената   на   којима  се  налазе информације од јавног значаја ( „ Службени гласник РС ”, број 8/06),

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ( „ Службени гласник РС ”, број 16/09, 84/14, 81/16, 76/17, и 60/18);

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем  ( ''Сл.гласник РС '' бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 64/09);

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( '' Сл. гл. број 89/20 );

Правилник о научним и стручним звањима (''Сл.гл. РС'', бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20, 152/20, 10/21 и 48/21)-усклађ.са Болоњом;

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна –''Сл.гл.РС,''бр.20/07, 25/07-исправка, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09 и 37/09);

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности ( '' Сл. гласник РС '', број 50/09);

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину увођења евиденције о јавним набавкама ( '' Сл. гласник РС '', број 83/15);

Правилник о форми и садржини плана јавних набавки и извештаја о извршењу плана набавки ( '' Сл. гласник РС '', број 83/15);

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Погледати пример на Сајту управе за Јавне Набавке );

Правилник о радној књижици(„Службени гласник РС“, број 17/97, 84/06-исправка, 30-10 и 102/15),

Правилник о начину добијања сагласности за заснивање новог радног односа и ангажовање нових лица(„Службени гласник РС“, број 114/12),

Правилник о систематизацији 29.12.2016

Правилник о систематизацији 07.05.2019

Правилник о систематизацији 27.12.2022

 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Посебан колективни уговор за државне органе ( „ Службени гласник РС”,бр. 38/2018 и 55/2020);

Општи колективни уговор ( „ Службени гласник РС “, бр. 50/08, 104/08 – Анекс I и 8/09 – Анекс II);

 

 

УПУСТВА

Упутство за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10 и 10/22),

 

 


ПОСЛОВНИЦИ

Пословник о раду Савета Мачванског управног округа

 

Процена ризика на радним местима и у радној околини 2020

 

Процена ризика на радним местима и у радној околини 2022

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Friday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©