Print

  

ПРОПИСИ КОЈЕ ОРГАН ДОНОСИ И ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ

 

 

ЗАКОНИ:

Закон о државној управи,( '' Сл. гласник РС '' број 79/05, 101/07 и 95/10);

Закон о државним службеницима(''Сл.гласник РС'' број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09);

Закон о платама државних службеника и намештеника (''Сл.гласник РС,''бр. 62/2006, 63/06-исправка , 115/06-исправка, 101/07 и 99/10);

Закон о буџету  за 2013 годину;

Закон о раду ( '' Сл. гласник РС '' бр. 24/05,  61/05, 54/09 и 32/2013);

Закон о јавним набавкама ( '' Сл. гласник РС '', број 116/08 и 124/2012);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС ”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),

Закон о агенцији за борбу против корупције ( „Сл. гл. РС “, бр. 97/08 , 53/10 и 66/11 ),

Закон о заштити становништва изложености дуванском диму ( „Сл. гл. РС “, број 30/10),

Закон о републичким  административним  таксама  ( „Службени гласник РС ”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09,50/11,70/11- усклађен дин.изн.,55/2012-усклађен дин.изн.и 93/2012),

Закон о буџетском систему ( „Службени гласник РС ”, број 54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12),

Закон о рачуноводству и ревизији ( „ Службени гласник РС “, број 46/06 и 111/09 ),

Закон о ванредним ситуацијама ( „ Службени гласник РС “, број 111/09),

Закон о печату државних и других органа( '' Сл. гл. РС '' бр.101/2007 )

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама( „ Службени гласник РС “, број 119/12)

 

 

УРЕДБЕ

Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ( '' Сл. гласник РС '', број 27/96)

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (''Сл.гл.бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08 и 98/12 );

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника (''Сл.гласник РС'' бр. 117/05, 108/08, 109/09,95/10 и 117/12 )

Уредба о разврставању радних места намештеника (''Сл.гласник РС'' бр. 5/06 и 30/06);

Уредба о припреми кадровског плана у државним органима (''Сл.гласник РС''број 8/2006);

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник РС”, број 44/08 и 78/12 );

Уредба о оцењивању државних службеника (''Сл.гласник РС'' број 11/06 и 109/09);

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима  ( '' Сл.гласник РС '' бр. 3/06 и 109/09);

Уредба о буџетском рачуноводству ( '' Сл. гласник РС '', број 125/03 и 12/06);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе  ( '' Сл. гл. РС '', број 80/92);

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, број 44/93),

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника  и намештеника (''Сл.гл.РС'', број 98/2007-пречишћен текст);

Уредба о управним окрузима (''Сл.гл.РС'', број 15/06);

Уредба о начину рада савета управног округа (''Сл.гл. број 15/06);

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (''Сл.гл.РС'',број 49/2010);

Уредба о висини накнаде нужних   трошкова   за   издавање   копије   докумената   на   којима  се  налазе информације од јавног значаја ( „ Службени гласник РС ”, број 8/06),

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ( „ Службени гласник РС ”, број 16/09);

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем  ( ''Сл.гласник РС '' бр. 20/2007, 37/07, 50/07-испр.,63/07, 25/08, 50/08, 3/09 и 64/09);

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( '' Сл. гл. број 106/2006 );

Правилник о научним и стручним звањима (''Сл.гл. РС'', бр. 30/2007 и 112/2008)-усклађ.са Болоњом;

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна –''Сл.гл.РС,''бр.20/07, 25/07-исправка, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09,26/09 и 37/09);

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности ( '' Сл. гласник РС '', број 50/09);

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину увођења евиденције о јавним набавкама ( '' Сл. гласник РС '', број 124/12);

Правилник о форми и садржини плана јавних набавки и извештаја о извршењу плана набавки ( '' Сл. гласник РС '', број 124/12);

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Погледати пример на Сајту управе за Јавне Набавке );

Правилник о радној књижици(„Службени гласник РС“, број 17/97),

Правилник о начину добијања сагласности за заснивање новог радног односа и ангажовање нових лица(„Службени гласник РС“, број 114/12),

Правилник о систематизацији 29.12.2016

Правилник о систематизацији 07.05.2019

 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Посебан колективни уговор за државне органе ( „ Службени гласник РС”,бр. 23/98, 95/08 и 11/09);

Општи колективни уговор ( „ Службени гласник РС “, бр. 50/08, 104/08 – Анекс I и 8/09 – Анекс II);

 

 

УПУСТВА

Упутство за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10),

 


ПОСЛОВНИЦИ

Пословник о раду Савета Мачванског управног округа

 

Процена ризика на радним местима и у радној околини 2020

 

Процена ризика на радним местима и у радној околини 2022

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 8th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©