Print

 

На основу члана 11 Уредбе о начину рада Савета управног округа (''Сл. гласник РС'' број 15/06), Савет Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу, на својој ПРВОЈ редовној седници другог сазива одржаној дана 29. јануара  2009. године донео је:

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

 

                          

                                                                                 Члан 1.

 

Овим пословником ближе се уређује начин рада Савета Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу (у даљем тексту Савет).

 Савет га самостално доноси, мења и прилагођава потребама, поштујући принцип рационалног, целисходног и делотворног вршења своје функције.

 

                                                                                 Члан 2.

 

Седнице Савета одржавају се једном у два месеца и по потреби.

Седнице Савета се, по правилу, одржавају  у седишту Управног округа,  уз могућност да се као место одржавања може одредити и седиште сваке општине или града у Управном округу.

 

Члан 3.

 

Седницу Савета сазива начелник Управног округа писменим путем најмање 5 (пет) дана пре датума одржавања седнице.

Седница се може сазвати и у краћем року, ако су питања о којима Савет треба да расправља хитне  природе и не трпе одлагање.

Седници Савета председава начелник Управног округа.

Члановима Савета достављају се уз позив и предлог дневног реда материјали у вези са дневним редом.

Изузетно,  ако посебне околности налажу, материјали могу бити подељени члановима Савета пред почетак седнице.

                                                                                     Члан 4.

 

Седницама Савета присуствује и у раду учествује начелник Управног округа као председавајући , градоначелник Лознице, градоначелник Шапца и председници општина: Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.

У случају спречености градоначелнике и председнике општина могу, без права одлучивања, мењати лица која они овласте.

Седници Савета могу, без права одлучивања, присуствовати по позиву и друга лица ради давања потребних стручних објашњења неопходних за расправу и одлучивање по тачкама дневног реда.

.

Члан 5.

 

Савет има секретара којег одређује из реда државних службеника у Стручној служби Управног округа.

Секретар Савета припрема седнице Савета, прати ток седнице и стара се о благовременом достављању закључака Савета овлашћеним лицима.

 

Члан 6.

 

На почетку седнице Савета утврђује се кворум. Седница се може одржати ако јој присуствује више од половине укупног броја чланова Савета.

Пошто начелник отвори седницу Савета, утврђује се дневни ред.

Чланови Савета могу, уз образложење, да предложе измене или допуне дневног реда, а затим се прелази  на његово разматрање и расправу  по тачкама у којој учесници могу да изнесу своје примедбе и предлоге и да затраже додатна објашњења.

По окончању расправе Савет одлучује доношењем закључка о тачки по којој је завршена расправа.

О предлогу закључака чланови Савета гласају дизањем руке.

Закључци се усвајају већином гласова присутних чланова Савета.

 

Члан 7.

 

О току седнице Савета води се записник.

На седници у седишту Управног округа  записник води лице које одреди начелник из састава Стручне службе Управног округа, а на седници у граду- општини изван седишта округа, лице које одреди градоначелник или председник општине домаћина из реда службеника градске или општинске управе.

У записник се уноси редни број и датум седнице, ко је председавао седници, време кад је седница почела и завршена, попис присутних и одсутних чланова Савета, попис осталих који су присуствовали седници, дневни ред седнице и како је Савет одлучио о свакој тачки дневног реда.

Записник потписују председавајући и записничар.

 

Члан 8.

 

Записник са седнице Савета, са усвојеним закључцима, доставља се министру за државну управу и локалну самоуправу, члановима Савета и архиви Мачванског управног округа на чување.

Закључци Савета достављају се и руководиоцима органа државне управе који на подручју Управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше послове државне управе на подручју Управног округа преко подручних јединица државне управе које су образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа, а на које се односе мере које Савет предлаже у закључцима.

 

Члан 9.

 

Овај пословник ступа на снагу кад га усвоји Савет Мачванског управног округа .

 

Шабац, 29. јануара 2009. године,

 

                                                                                                        МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

                                                                                                                Председавајући Савета

 

                                                                                                        ______________________________                                                                              

                                                                                                                      Светомир Вешић

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©