Print

ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ

И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

                                                                                                         

 

 

 НАЗИВ:                          

 

 

ДЕЛАТНОСТ:

 

 

ПРЕДМЕТ СТРУЧНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА:

 

 

 

Република Србија, Мачвански управни округ

Шабац, Господар Јевремова бр. 6/3

 

 Делатност државних органа, шифра 84.11

 

 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

 

 

 

Зорица Чолић, дипломирани  правник

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.908-16-1/2022-1

Дана: 22.11.2022.године

Шабац

                              

 

 

                            1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ 

1.1 Пословно име , седиште и адреса послодавца

 

Пословно име  послодавца:

Република Србија, Мачвански управни округ

 

Седиште:

Шабац

Адреса:

Господар Јевремова бр.6/3

Матични број:

17649922

ПИБ:

104182659 

Начелник

Владан Красавац

Телефон:

015/346-166

Делатност послодавца

 

 

Шифра претежне делатности

Опис делатности

84.11

Делатност државних органа

 

1.2. Подаци о лицима која врше процену ризика и лицима која

       учествују у процењивању ризика 

За реализацију активности везаних за израду акта о процени ризика на радном месту, послодавац је, у складу са чланом 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, о покретању поступка процене ризика ( ˝Сл. гласник РС˝ број  72/2006,84/2006-исправка,30/2010 и 102/2015) одредио Зорицу Чолић,  државног службеника у Стручној служби - Одсек за опште послове,на радном месту шеф Одсека Мачванског управног округа

 

1.2.1. Лице које врши процену ризика

 

Одговорно лице за процену ризика:

Зорица Чолић, дипломирани  правник

Адреса:

Шабац, Господар Јевремова 6/3

Tel/Fax:

015/347-369

E-mail:

sefodsekamacvaokrug@gmail.com

 

 

1.2.2. Лица која учествују у процени ризика

 

Рeд.бр.

Име и презиме

Стручна спрема

Правно лице код кога је запослен

Тимско задужење

 

1.

Зорица Чолић

ВСС

Мачвански управни округ

Одговорно лице  за

процену    ризика

 

2.

Дарко Ненадовић

ВС

 

Мачвански управни округ

Учесник у процени ризика

 

 

 

 

                     2. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА

 

2.1. ТЕХНОЛОШКИ И РАДНИ ПРОЦЕСИ

 

                                      - ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА -

 

Мачвански управни округ образован је, у складу са чл. 38.ст.1. Закона о државној управи ( '' Сл. гласник  РС'' бр. 79/05,101/07, 95/10, 99/14,30/18 и  47/18) и члана 1. Уредбе о управним окрузима   ( '' Сл. гласник  РС '' број  15/06), ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.

Мачвански управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје, a сагласно чл. 2. Уредбе о управним окрузима.

Сагласно члану  40. Закона о државној управи Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Начелника управног округа поставља Влада на четири година, на предлог министра надлежног за послове управе, према Закону којим се уређује положај функционера.

Чланом 41. Закона о државној управи  прописано је, да у Управном округу постоји Стручна служба Управног округа, задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. Стручном службом Управног округа руководи начелник Управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у Стручној служби. Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада Стручне службе Управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.Седиште Стручне службе је у седишту Управног  округа и на њу се примењују прописи о државној управи, из чега следи закључак да је и Управни округ орган државне управе.

Ближи опис послова по радним местима у Стручној служби дефинисан је у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, на који је Влада Републике Србије 16.маја 2019.године Закључком  05 Број: 110-4671/2019, дала сагласност.

 

2.2. ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ КАО РАДНИ ПРОСТОР

  

ПОСЛОВНИ  ОБЈЕКАТ

 

Сва радна места смештена су у заједничком објекту – једно крило на трећем спрату у згради Градске управе  града Шапца, улица  Господар Јевремова број 6/3.

 

● Инсталације 

Електричне инсталације

У објекту постоје инсталације високог напона: инсталација осветљења, монофазних и трофазних утичница.У објекту се не користе електричне инсталације, које су изложене спољашњим утицајима.

Електричне инсталације радних и помоћних просторија напајају се електричном енергијом преко главног разводног ормана.

Елементи електричне инсталације: нема оштећених утичница и каблова.

 

Телефонска инсталација: Пословни објекат има телефонску инсталацију. Телефонска централа у канцеларији бр. 57, марке PanasonicKX- TES824.

 

Инсталације за развођење флуида 

  а) Водовод и канализација

Напајање објекта питком и санитарном водом врши се из градске водоводне  мреже.

Канализациона мрежа је прикључена на градску канализациону мрежу.

 

 Грејање

Грејање је прикључено на градску мрежу.

 

● Проветравање на радним местима у затвореном простору

На радним местима свеж ваздух се обезбеђује природним проветравањем кроз постојеће отворе на фасадним зидовима (врата и прозори).

 

● Температура у радним и помоћним просторијама

У радној просторији није извршено мерење и испитивање микроклиме.

За загревање радних просторија користе се радијатори централног грејања.

 

 Природно и вештачко осветљење радних и помоћних просторија

      У радним просторијама није извршено мерење осветљености.

Радна места у просторијама објекта имају природнуосветљеност а опремљена су изворима опшег и локалног вештачког осветљења који обезбеђују адекватну осветљеност на радним местима у циљу остваривања безбедних и здравих услова рада.

 

● Подови, зидови, таванице и кровови радних просторија

 

- Подови радних просторија су стабилни, чврсти,немају опасне избочине, рупе нити нагибе и нису клизави. Подови су од бетона, а завршна обрада у канцеларији је паркет. 

- Зидови су од пуне опеке. Зидне површине са унутрашње стране су обрађене малтерисањем.Зидови су равни и глатки и погодни за одржавање. На зидовима нису уочена никаква оштећења.

            - Таванице у радним просторијама су од бетонске плоче.

На таваницама нема трагова прокишњавања.

Подови, зидови и таванице радних просторија су отпорни на оштећења од механичких и других утицаја, водонепропусни и изведени тако да обезбеђују заштиту од атмосферских утицаја, буке и вибрација и спречавају продирање опасних материја.

Површине подова, зидова и таваница у просторијама се чисте и одржавају на потребном нивоу хигијене.    

 

●  Прозори 

Брисање прозора је могуће са подова просторије. Чишћење стакала се обавља по завршетку радне смене, тако да  не представља ризик по запослене који се налазе у непосредној близини.

Прозори  обезбеђују заштиту од атмосферских утицаја, термоизолацију и добру дневну осветљеност.

Објекат нема кровних прозора.

 

● Врата

Положај, број и димензије врата као и материјали од којих су израђени – дрвета,  су одређени у зависности од природе и намене просторија или простора.

Улазна врата: Канцеларије имају улазна једнокрилна врата .

 

● Димензије радних просторија – слободан простор за запослене

У канцеларији 53, 56,59, 60  седи по један запослени, а у канцеларији 58   два запослена.

    - Висина просторија: Висина канцеларије је 2,5 м.

 

   - Слободне површине подова: површине подова у радним просторијама, изузев опреме за рад – по запосленом је више од 2м² (Услов: 2м²).

    -Слободна запремина: ваздушни простор без свега у просторијама – по запосленом је преко 12 м³.

   Чиста висина, слободна површина ислободна запремина радних и помоћних просторија је у складу са захтевима.

Просторија за одмор

            Не постоји посебна просторија за одмор. 

Санитарне просторије

   Гардеробе и гардеробни ормани

За одлагање одеће користе се чивилуци у канцеларијама.

 

   Санитарни чвор

Санитарни чвор садржи WС и умиваоник са топлом и хладном водом, посебно мушки, а посебно женски.

 

2.3.ОПРЕМА ЗА РАД :

На радним местима, за рад се користи  стандардна канцеларијска опрема. Рачунарска опрема је потенцијални извор зрачења, користе се  ТФТ монитори, факс, скенер.

 

2.4. СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

       Нису предвиђена и не користе се посебна средства за личну заштиту на раду.

        У ходнику,на видном месту   постоји комплет прве помоћи.

 

3. СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА

 

3.1.  Увид у акт послодавца о организацији и систематизацији послова и раднихместа

Ближи опис послова по радним местима у Стручној служби дефинисан је у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, на који је Влада Републике Србије 16.маја 2019.године Закључком  05 Број: 110-4671/2019, дала сагласност.

 

Послодавац обавља послове у пословном објекту у Шапцу, ул. Господар Јевремова бр.6/3.

3.2Врсте послова

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Стручној служби дефинисано је девет радних места за која се врши процена ризика и то:

1.      Радно место – начелник Управног округа, једно лице у канцеларији;

2.      Радно место – технички секретар, једно лице у канцеларији;

3.      Радно место – возач, користи канцеларију са техничким секретаром;

4.      Радно место – шеф Одсека,једно  лице у канцеларији;

5.      Радно место –правни и општи послови,једно   лице  у канцеларији;

6.      Радно место – финансијско материјални пословиједно лице у канцеларији;

7.      Радно место  за канцеларијске послове, два лица  у канцеларији;

8.      Радно место  дактилограф,једно  лице  у канцеларији.

 

 

3.3. Услови за заснивање радног односа и број запослених 

 

Ред. бр.

Назив послова

Услови за заснивање радног односа

Број запослених и звање

1

2

3

4

1.

Начелник

Начелник управног округа је функционер кога на четири године поставља и разрешава Влада на предлог министра надлежног за послове управе. 

 

1

Функционер

2.

Технички секретар

Средња стручна спрема ,познавање рада на рачунару/exel,word,internet/ и 2 /две/године радног искуства.

 

1

Намештеник четврта врста радних места / попуњено  радно место /

 

 

3.

Возач

 Средња стручна спрема, положен испит за возача ''Б'' или ''Ц'' категорије и 2 / две / године радног искуства.

 

 

1

Намештеник четврта врста радних места

/ попуњено радно место /

4.

Шеф Одсека

Стечено високо образовање из научне, области правне науке на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама,специјалистичким струковним студијама,односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3/три/године радног искуства у струци,положен државни стручни испит,као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 

 

 

 

 

 

1

Саветник

/ попуњено радно место /

5.

Правни и општи послови

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама студијама,специјалистичким струковним,односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3/три/године радног искуства у струци,положен државни стручни испит,као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

1

Саветник

 / попуњено  радно место /.

6.

Финансијско материјални послови

Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,основним струковним студијама у трајању до 3/ три/ године и најмање 3/три/ године радног искуства у струци,положен државни стручни испит,као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

1

Сарадник

/ попуњено радно  место /

7.

Радно место  за канцеларијске послове

Средња стручна спрема,2/две/ године радног искуства у струциположен државни стручни испит,као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2

Референт

 / попуњено радно место /

8.

Дактилограф

 Средња стручна спрема,познавање рада на рачунару /exel,word,internet /,и најмање 2/две/ године радног искуства.

 

1

Намештеник четврта врста радних места / попуњено радно место на одређено време -извршилац на породиљском боловању /

            3.4Називи послова, називи радних места, локација, опис радних активности на тим радним местима и време проведено на одређеним пословима 

 

 Називи радних места

 

Локација радних места

Радне активности на радном месту

Време про -ведено на пословима

Радно место 1:

Начелник

Канцеларија бр. 60

- Руководи  Стручном службом, планира и надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби; усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад државних службеника и намештеника у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за  подручје шире или уже од подручја управног округа; сарађује са општинама  ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа; сазива и председава седницама Савета управног округа; упућује закључке Савета који садрже предлоге министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа; најмање једном годишње подноси  министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета и врши друге послове одређене законом.

 

 

 

Радно место 2:

Технички секретар

Канцеларија бр. 60

Обавља директну  телефонску комуникацију,E-mail коресподенцију, пријем и слање факсова, копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу руководиоца;прима,отправља,чува и архивира пошту упућену начелнику управног округа;  води евиденцију за унутрашње потребе органа;обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа и шефа Одсека.

 

 

 

8 ч

 

Радно место 3:

Возач

Канцеларија бр.60

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила и њиховом текућем одржавању , води евиденцију о коришћењу возила и стара се о регистрацији возила;стара се о редовном сервисирању возила;по потреби   обавља курирске послове;обавља и друге послове  по налогу  начелника Управног округа и шефа Одсека.

 

8 ч

Радно место 4:

 

Шеф Одсека

Канцеларија

Бр.56.

 

Руководи радом  Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире  рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно- техничку помоћ начелнику Управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним подручним јединицама организованих при Управном округу; организује стручну и административно-техничку подршку Савету управног округа;припрема и израђује предлог финансијског плана за израду Закона о буџету,планира извршење финансијског плана и надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама,стара се о економичном трошењу буџетских средстава и изради периодичних и годишњих извештаја о извршењу буџета;примењује мерила и критеријуме за уједначено и објективно вредновање радне успешности државних службеника,процењује потребе за стручним усавршавањеми развојем компетенцијадржавних службеникаи сачињава план развоја и усавршавања,помаже државним службеницима у развоју каријере,припрема кадровски план,обавља послове аналитичара радних места;припрема извештаје о раду Стручне службе,израђује и ажурира Информатор о раду,поступа по захтевима за доступност информација од јавног значаја,стара се о благовремености ажурирања интернет презентације Мачванског управног округаи тачности објављених информација;припрема и израђује план јавних набавки,стара се о законитом спровођењу поступка јавних набавки,прати припрему и спровођење поступка јавних набавки;сарађује са окружним подручним јединицама органа државне управеи са органима јединица локалне самоуправе на подручју Мачванског управног округа; обавља  и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 

 

 

 

 

8 ч

 

 

Радно место 5:

 

Правни и општи послови

 

 

 

Канцеларија бр.53

 

Припрема и израђује предлоге првостепених аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника у Стручној служби; пружа стручну помоћ запосленима о начину остваривања права и дужности из области радних односа;учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе Стручне службе,сачињава периодичне извештаје о спроведеним јавним набавкама;учествује у припреми предлога аката о унутрашњем уређењу и организацији радних места у Стручној служби;учествује у припреми израде кадровског планаСтручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденциј;припрема уговоре које закључује начелник Управног округа са физичким и правним лицима;обавља послове из области безбедности и здравља на раду у складу са општим прописима и интерним актима;води евиденције из радних односа за запослене у Стручној служби; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

8 ч

Радно место 6 Финансијско материјални послови

 

 

 

Канцеларија бр.59

 

Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету;врши пријем, контролу формалне исправности и евидентирање књиговодствене документације, усаглашавање реализованих обавеза са одобреним месечним квотама, припрему захтева за извршење плаћања, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене  исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, обрађује накнаде за превоз државних службеника и намештеника; припрема податке за обрачун плата државних службеника и намештеника; попуњава и предаје прописане обрасце у предвиђеним роковима; израђује захтеве за пренос средстава; израђује књиговодствене извештаје и билансе;чува књиговодствено-финансијску документацију на прописан начин; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

 

8 ч

Радно место 7:

 

Оператер за канцеларијске послове

 

 

 

 

Канцеларија бр.58

Врши пријем и преглед поште  упућене стручној служби,окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе;врши разврставање,класификацију,евидентирање примљених аката,формира и заводи предмете,доставља их у рад кроз доставну књигу,води евиденцијуо кретању предмета у раду,чува архивиране предмете и води евиденцију о архивском материјалу,припрема и спроводи излучивање архивског материјала у прописаним роковима,врши сталну комуникацију са странкамаради давања обавештења о кретању предмета;ковертира,заводи пошту у књигу отпремеи врши отпрему истеи води евиденцију насталих поштанских трошковаи сачињава месечне извештаје о броју преузетих и отпремљених пошиљки;израђује месечне и годишње извештаје о броју активних и архивираних предметаза све окружне и остале подручне јединице; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

 

 

 

 

8 ч

 

Радно место 8: Дактилограф

Канцеларија бр.55

Куца, прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању, израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података;обавља послове умножавања материјала;обавља послове скенирања докумената, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

8 ч

 3.5. Списак запослених 

Р.

бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ЈМБГ

ПОЛ

Назив радног места

Степен струч.спр.

Укупно  

стажа

У МУО

М

Ж

1

Красавац

Владан

1504971773628

М

 

Начелник

VII

6 г.

4 г.

2

Чолић Зорица

1611958777011

 

Ж

Шеф Одсека

VII

29 г.

27 г

3

Ненадовић Дарко

2105981772036

М

 

Финансијско материјални послови

VI

13 г.

12 г

4

Петровић Љиљана

2609965777042

 

Ж

Оператер за концеларијске послове

IV

25 г.

24 г

5

Реновчевић Соња

2412983777019

 

Ж

Оператер за концеларијске послове

IV

11 г.

9 г

6

Поповић

 Владимир

2603974772055

М

 

Возач

IV

27 г.

19 г

7

Костић Светлана

0910963777015

 

Ж

Правни и општи послови

VII

22 г.

1 г.

8

Илић Јана

1909991665042

 

Ж

Дактилограф

IV

4 г.

 

2 г

 

9

Тања Ђурђевић

0508968777010

 

Ж

Технички секретар

IV

31 г.

6 м

3.6. Број запослених, број млађих од 18 година

  

Р. бр.

 

Укупно запослених

1.

Млађи од 18 год.

0

2.

Од 18-21

0

2.

Број инвалида рада

0

3.

Мушкараца

3

4.

Жена

6

5.

Труднице

0

 Укупан број запослених...................................................................................... 9

Структура по стручној спреми:

-ВСС......................................................................................................................3

-ВШС.....................................................................................................................1

-ССС......................................................................................................................5

Старосна структура:

-од 20 до 30 година...............................................................................................0

-од 30 до 40 година...............................................................................................2

-од 40 до 50 година...............................................................................................2

-од 50 до 60 година...............................................................................................4

-преко 60 година....................................................................................................1

3.7. Радно време

Радна недеља траје пет радних дана и то од понедељка до петка.

 

Радно време у Мачванском управном округу: од 07,30 чаосва -15,30 часова

 

Одмор у току дневног рада: од 09, 30до 10, 00часова.

 

Дневни одмор:минимум 12 часова непрекидно између 2 радна дана

 

Недељни одмор: минимум 24 часа непрекидно.

 

Годишњи одмор: минимум 20 радних дана.

 

3.8. Одступање од прописане, односно утврђене организације рада само у законом прописаним  случајевима који су изузетак.

 

3.8.1. Послови

Нема одступања од  послова утврђених актом о организацији и систематизацији послова у односу на послове утврђене актом о процени ризика у делу снимак организације рада.

 

 

 3.8.2. Услови за заснивање радног односа

Нема одступања услова за заснивање радног односа у делу фактичког стања у односу на систематизацију послова. 

3.8.3. Радно време

Нема одступања фактичког стања радног времена, а које је утврђено на основу анкетирања запослених, у односу на прописано радно време утврђено Законом о раду и одлуком послодавца о распореду, почетку и завршетку радног времена.

 3.8.4. Одмори

Нема одступања фактичког стања у коришћењу одмора у току дневног рада, одмора између два узастопна радна дана, недељног и годишњег одмора. 

Закључак:

Нема одступања прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања организације рада код послодавца. 

 

4. СПИСАК РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОЦЕНА РИЗИКА

 

Редни  број

Назив радног места

1.

 

Начелник 1

2.

 

Технички секретар 1

3.

 

Шеф Одсека 1

4.

 

Правни и општи послови 1

5.

 

Возач 1

6.

 

Финансијско материјални послови 1

7.

 

Оператер за канцеларијске послове 2

8.

Дактилограф 1

 

 

 ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА:

4.1.Радно место начелник Управног округа: Подаци добијени посматрањем и праћењем процеса указују на изражену покретљивост и промену локације у обављању послова радног места начелника. Ризик за безбедност на раду постоји при обављању путовања, која карактеришу ово радно место.

Смањењу ризика за безбедност на раду на овом радном месту, може  допринети запослени оптималном проценом времена за извршење путовања, чиме се повећава могућност прилагођавања условима пута и условима саобраћаја, затим возач сталном бригом о техничкој исправности и правилној употреби саобраћајних средстава за превожење.  Други учесници у саобраћају представљају спољни фактор утицаја на висину ризика за безбедност на раду. Радно место нема повећаних ризика за здравље. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног места је  климатизована.

4.2.  Радно место техничког секретара: Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, као и посматрањем и праћењем процеса, потврђују да ово радно место нема посебно изражене ризике за безбедност и здравље на раду. Простор радног места испуњава оптималне захтеве у погледу осветљености и загревања. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног места није климатизована.

Побољшање услова радног места у летњем периоду могуће је коришћењем ефеката клима уређаја из суседне радне просториј, која је климатизована,као и употребом вентилатора.

4.3.  Радно место возача: послови се обављају коришћењем путничког аутомобила у различитим условима (атмосферским и климатским) и са тог становишта присутан је повећан ризик за безбедност на раду, како лица које управља аутомобилом, тако и лица која се превозе.Повећан ризик није условљен искључиво понашањем запосленог на радном месту возача, већ и понашањем других учесника у саобраћају, што отежава утврђивање превентивних мера за смањење ризика.

Могуће превентивне мере за смањење ризика за безбедност на овом радном месту јесу, пре свега перманентна брига о техничкој исправности превозних средстава и правилна процена времена потребног да се свако путовање обави уз поштовање саобраћајних прописа и прилагођавање брзине кретања условима пута и условима саобраћаја.

4.4. Радно место шеф Одсека: Организовано је у радној просторији са једним запосленим. Радна просторија има задовољавајуће природно осветљење и загревање. Климатизована је и има задовољавајуће вештачко осветљење – осветљава се једном лед  сијалициом. У просторији је инсталирана једна рачунарска јединица са ТФТ монитором  која производи ефекат зрачења као извор ризика за здравље запосленог.

 

4.5.  Радно место заправне и опште  послове: Има једног  извршиоца у канцеларији. Нема посебних ризика за безбедност на раду. Природно осветљење и загревање радног места је задовољавајуће.У просторији је инсталирана једна рачунарска јединица са ТФТ монитором која производи ефекат зрачења као извор ризика за здравље запосленог.Канцеларија је климатизована и осветљена лед сијалицом.

4.6. Радно место за финансијско материјалне послове: Организовано је у радној просторији са једним запосленим.Нема посебних ризика за безбедност на раду. Природно осветљење и загревање радног места је задовољавајуће.У просторији су инсталиранетри рачунарске јединице са ТФТ монитором које производе ефекат зрачења као извор ризика за здравље запосленог.Канцеларија је климатизована и осветљена лед сијалицом.

4.7. Радно место оператер за канцеларијске послове: Организовано је у радној просторији са два извршиоца. На радном месту обављају се послови писарнице. Природа послова захтева повремено рад извршилаца на одлагању предмета у архивске ормане на висини до 2,5 метара и при томе коришћење мердевина. Те радне операције представљају повећан ризик за безбедност на раду. У радној просторији смештене су две рачунарске јединице и централни сервер, због чега постоји ризик за здравље запослених од штетних зрачења која емитују ови уређаји. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног места климатизована је. Вештачко осветљење обезбеђује се саједном лед   сијалицом.

Могуће мере у погледу смањења ризика за безбедност и здравље на раду, на овом радном месту су:

-         повећана пажња и опрезност запослених при обављању рада на   мердевинама;

 

4.8.Радно место дактилограф: Организовано је у радној просторији која је опремљена једном рачунарском јединицом са ТФТ монитором. Природно осветљење и загревање радног места је обезбеђено. Вештачко осветљење је задовољавајуће и постиже се са лед сијалицом. Нема повећаног ризика за безбедност на раду на овом радном месту. Присутан је ризик за здравље услед зрачења од монитора .

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА:

- Закон о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС,''број 101/2005,91/2015 и 113/2017-др.закон);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радним местима и у радној околини ( '' Службени гласник  РС '', број 72/06,84/06-исправка, 30/10 и 102/15),

- Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду               ( '' Службени  гласник  РС ''  број 62/2007 и 102/2015);

 

 

   ИЗРАДИЛА

ШЕФ ОДСЕКА

Зорица Чолић

 

 

                                              

                                                                                         НАЧЕЛНИК

                                                                     МАЧВАНСКОГУПРАВНОГ ОКРУГА

                                                                                      Владан Красавац

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©