Print

           

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005,101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-други закон и 47/2018), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 ,95/2018 и 157/20), члана 4. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, бр. 81/2007-пречишћен текст,  69/2008, 98/2012, 87/2013, 2/2019 и 24/21 ), члана 3. и  4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, број 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/14, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019, 26/19,42/19 и 56/21 ),  члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06) и члана 35. и  36. Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника(„Службени гласник РС”, бр. 9/22), начелник Мачванског  управног округа, доноси:                                          

                        

 

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

МАЧВАНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА

 

 

 УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

 

Овим правилником утврђују се унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица; начин сарадње са другим органима и организацијама; број функционера и опис њихових послова; број радних места по сваком звању за државне службенике,као и потребне компетенције за обављање послова радног места и свакој врсти радних места за намештенике; називи радних места, описи послова радних места и звања, односно врсте у које су радна места разврстана; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење за свако радно место у Стручној служби Мачванског  управног округа са седиштем у Шапцу (у даљем тексту: Стручна служба)

 

 

 ДЕЛОКРУГ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ

 

Делокруг Стручне службе

 

Члан 2.

За обављање послова из делокруга Стручне службе образује се следећа ужа унутрашња јединица:

1.      Одсек за опште послове

 

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

Члан 3.

 

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и  локалне самоуправе;пружање стручне  и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету управног округа; обављање  послова заједничких  свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа; послови из области реформе државне управе;  управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника ;послови којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; послови заштите података о личности;  послови чувања и заштите тајних података; послови који се односе на  безбедност и здравље на раду; послови припреме и спровођења плана интегритета Стручне службе; послови израде нацрта кадровског плана; послови развоја кадрова , вредновање радне успешности и напредовање државних службеника; послови анализирања радних места; послови припреме Пословника о раду Савета управног округа;  послови припреме финансијског плана према инструкцијама за припрему предлога закона о буџету РС; планирање извршења буџета и квота; израду захтева за промену у апропријацији и промени квота; израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање преузетих обавеза и трансфер средстава; контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова; финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима; прикупљање и контролу података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; послове јавних набавки;  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета, дактилографске послове и послове умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора, руковање опремом и друге послове од значаја за рад Управног округа.

 

РУКОВОЂЕЊЕ И ОДГОВОРНОСТ

 

Члан 4.

 

Стручном службом руководи начелник  Управног oкруга.

            Начелник Управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади.

Одсеком за опште послове руководи шеф Одсека.

Шеф Oдсека планира, усмерава и надзире рад запослених у Одсеку и  обавља најсложеније послове из делокруга Одсека.

            Шеф Одсека одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи начелнику Управног округа.

            Државни службеници и намештеници у Стручној служби одговарају за свој рад шефу Одсека, односно начелнику  Управног округа.

 

 

 

НАЧИН САРАДЊЕ  СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СА ДРУГИМ          ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

Члан 5.

 

Стручна служба Мачванског  управног округа у извршавању својих надлежности непосредно сарађује са другим министарствима, органима и организацијама, као и са другим државним органима када то захтева природа послова, доставља податке и обавештења и остварује друге облике сарадњe.

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

 

Члан  6.

 

Систематизација радних места садржи:

 

-једно радно место функционер                                              1  (начелник Управног округа)

 

 

Радна места државних службеника и радна места намештеника:

 

-два радна места  у звању саветник                                         2  ( два државна службеника ),

-једно  радно  место   у звању сарадник                                  1 (један државни службеник),

-два радна места у звању референт                                          2  (два државна службеника ),                                                                                                   

-три    радна места у IVврсти  радних места намештеника   3 ( три  намештеника).

 

 

Укупан број систематизованих радних места је 9, од којих је  1 ( један)  функционер , 5       ( пет)  државних службеника и 3 ( три)  намештеника.

 

1. Начелник Управног округа                                                                                   1

         

Руководи Стручном службом и обавља друге послове у складу са Законом.

 

2. Радно место:технички секретар                            

   -четврта врста радних места намештеника-                                   број извршилаца 1

 

Обавља директну телефонску комуникацију, Е–mail кореспонденцију (пријем и слање мејлова и  факсова ), копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу руководиоца;oбавља  дактилографске послове за потребе начелника Управног округа и Стручне службе;прима,  отправља, чува и архивира пошту упућену начелнику Управног округа; води евиденцију за унутрашње потребе органа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа и шефа Одсека.

 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару (exel, word, internet) и  2 (две )  године радног искуства.

3. Радно место: возач                                                                                         

             -четврта   врста радних места намештеника-                                    број извршилаца 1

 

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању; води евиденцију о коришћењу возила и стара се о регистрацији возила; стара се о редовном сервисирању возила; по потреби обавља курирске послове; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа и шефа Одсека.

 

УСЛОВИ: средња   стручна спрема, положен испит за возача ,,Б,, или ,,Ц,, категорије и 2 ( две )  године радног искуства.

 

 

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

4. Шеф Одсека                                                                                                 

 

   Саветник                                                                                           број извршилаца 1

 

Руководи радом Одсека, прати прописе, пружа стручна упутства, планира, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких свим окружним подручним јединицама организованих при Управном округу; организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа и обавља послове секретара Савета управног округа;припрема и израђује Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби ; учествује у припреми Предлога финансијског плана за израду Закона о буџету, планирању извршења финансијског плана и усклађености преузетих обавеза са одобреним апропријацијама; примењује мерила и критеријуме за уједначено и објективно вредновање радне успешности државних службеника, процењује потребе за стручним усавршавањем и развојем компетенција државних службеника и сачињава план развоја и усавршавања, помаже државним службеницима у развоју каријере, припрема Нацрт  кадровског  плана Стручне службе ,обавља послове аналитичара радних места; припрема извештаје о раду Стручне службе, израђује и ажурира Информатор о раду, поступа по захтевима за доступност информација од јавног значаја, стара се о благовремености ажурирања интернет презентације Мачванског управог округа  и тачности објављених информација;сарађује  са окружним подручним јединицама органа државне управе и са органима јединица локалне самоуправе на подручју Мачванског управног окруа ; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 ( три )    година радног искуства у струци,положен државни стручни испит ,као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

            5. Радно место за правне и опште  послове

 

Саветник                                                                                           број извршилаца 1 

 Припрема и израђује предлоге првостепених аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника у Стручној служби;пружа стручну помоћи запосленима о начину остваривања права и дужности из области радних односа; учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе Стручне службе, сачињава периодичне извештаје о спроведеним јавним набавкама;  учествује у припреми израде  предлога Правилника  о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби; учествује у припреми израде Нацрта кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију ; припрема уговоре које закључује начелник Управног округа са физичким и правним лицима;   обавља послове из области безбедности и здравља на раду у складу са општим прописима и интерним актима; води евиденције из радних односа за запослене у Стручној служби; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.                  

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 ( три )  године радног искуства у струци,положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 

6. Радно место за финансијско -материјалне послове

 

Сарадник                                                                                             број извршилаца1

Припрема Предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и израђује финансијски план и завршни рачун; врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања и припадајућих пореза и доприноса запослених; стара се о економичном и наменском трошењу буџетских средстава, израђује периодичне извештаје о извршењу буџета и усаглашава реализоване обавезе са одобреним месечним квотама;израђује Годишњи план набавки и то јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, спроводи поступак набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, контролише реализацију и води евиденцију о реализацији закључених уговора о додељеним набавкама,прати квалитет и начин пружања уговорених услуга и израђује извештај о  набавкама; води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим подацима из Главне књиге Трезора; ажурира податке у одговарајућим базама;сарађује са другим органима у поступку остваривања права државних службеника и намештеника из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

                  

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области економске науке ,на основним академским студијама у обиму од  180 ЕСПБ бодова,основним струковним студијама,односно на студијама у трајању до 3 (три ) године и најмање   3 ( три ) године радног искуства у струци ,положен државни стручни испит ,као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 

7. Радно место  за канцеларијске послове                                             

         

           Референт                                                                                                број извршилаца 2

 

Врши завођење, формирање, евидентирање, здруживање, развођење и архивирање предмета;врши резервисање бројева за потребе инспекцијских служби, водиевиденцију о кретању предмета и допуни предмета; врши пријем, разврставање,евиденцију и експедицију поште;припрема, класификује и уноси предмете у архиву, води архивску књигу, води евиденцију о архивској грађи и излучује предмете којима је истекао рок чувања; даје обавештења странкама и запосленима о кретању предмета;обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.                            

 

УСЛОВИ: Средња стручна  спрема и најмање 2 ( две )  године радног искуства у струци ,положен државни стручни испит , као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 

8. Радно место: дактилограф  

                                                               

  -Четврта  врста радних места  намештеника-                               број извршилаца 1                                                                                                                 

  

 

Куца, прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању; израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања база података; обавља послове умножавања материјала; обавља послове  скенирања докумената , обавља и  друге послове по налогу  шефа Одсека.

 

 УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару (exel, word, internet) и најмање 2  (две  )  године радног искуства.

 

 

 

V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 7.

 

По ступању на снагу овог Правилника начелник Мачванског управног округа ће у року од 15 ( петнаест )  дана, на радна места утврђена овим Правилником распоредити државне службенике и намештенике.

Члан 8.

 

По ступању на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског  управног округа  број: 908-110-1/2019-01, од  07.05.2019. године.

 

 

Члан 9.

 

Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Владе Републике Србије  у року од 8 ( осам )  дана  од дана објављивања на огласној табли Мачванског  управног округа.

 

Број:908-110-1/2022-1

У Шапцу ,27.12 . 2022. године.

 

 

                            

                                                                                                          НАЧЕЛНИК

                                                                                     МАЧВАНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА

 

                                                                                                    Жељко Марјановић

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©