Print

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

Датум објаве: 13.03.2024. године

Датум истека рока за пријављивање: 21.03.2024. године

Радно место за шефа Одсека,у звањусаветника, Одсек за опште послове - 1 извршилац.

Опис послова:Руководи радом Одсека, прати прописе, пружа стручна упутства,планира, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику управног округа у извршавању послова заједничких свим окружним подручним јединицама организованих при управном округу; организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; припрема и израђује предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана и надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и изради периодичних и годишњих извештаја о извршењу буџета; примењује мерила и критеријуме за уједначено и објективно вредновање радне успешности државних службеника, процењује потребе за стручним усавршавањем и развојем компетенција државних службеника и сачињава план развоја и усавршавања, помаже државним службеницима у развоју каријере, припрема кадровски план,обавља послове аналитичара радних места; припрема извештаје о раду Стручне службе, израђује и ажурира Информатор о раду, поступа по захтевима за доступност информација од јавног значаја, стара се о благовремености ажурирања интернет презентације Мачванског управог округа  и тачности објављених информација; припрема и израђује план набавки, стара се о законитом спровођењу поступка јавних набавки, прати припрему и спровођење поступка јавних набавки;сарађује  са окружним подручним јединицама органа државне управе и са органима јединица локалне самоуправе на подручју Мачванског управног округа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радниг места за шефа Oдсека кликни овде

Образац пријаве кликни овде

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Tuesday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©