На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи (''Сл. гласник РС''  бр. 79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014 ), члана 3., 4. и 7. Уредбе о управним окрузима (''Сл. гласник РС'' бр. 15/2006),  члана 46. Закона о државним службеницима (''Сл. гласник РС''  бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014 ),  члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (''Сл. гласник РС''  бр. 81/2007,  69/2008, 98/2012 и 87/2013), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника (''Сл. гласник РС''  бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015 и 113/2015),  начелник Мачванског управног округа доноси

 

 П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

            Овим правилником уређује се унутрашње уређење, начин руковођења и одговорности, број функционера, државних службеника који раде и опис њихових послова, број радних места по сваком звању ( за државне службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике); називи радних места, опис послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у које су радна места разврстана; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у Стручној служби Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу ( у даљем тексту: Стручна служба).

 

                                     II. УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

- Унутрашње јединице и њихов делокруг -

 

Члан 2.

            За обављање послова из делокруга Стручне службе образује се следећа ужа унутрашња јединица.

 

  1. Одсек за опште послове

 

1. ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

Члан 3.

            У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на остваривање сарадње са органима државне управе, локалне самоуправе, пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним  подручним јединицама органа државне управе и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа; израду предлога првостепеног и другог акта о правима, дужностима и одговорностима државних службеника; израду уговора о раду и других аката у вези са радно правним статусом намештеника; послови у вези са припремом и спровођењем плана интегритета стручне службе; израду и праћење примене акта о процени ризика на радном месту и у радној околини; планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квота, израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата функционера,  државних службеника и намештеника; састављање анализа, извештаја и информација; пружање стручне и административне подршке Савету управног округа; набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета;  послове умножавања материјала;  текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад управног округа.

 

III. РУКОВОЂЕЊЕ И ОДГОВОРНОСТИ

 

Члан 4.

            Стручном службом руководи начелник Управног округа.

            Начелник Управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади.

            Одсеком за опште послове руководи шеф Одсека.

            Шеф Одсека планира, усмерава и надзире рад Одсека и обавља најсложеније послове из делокруга Одсека.

            Шеф Одсека  за свој рад и рад Одсека одговара начелнику Управног округа.

            Државни службеници и намештеници у Стручној служби одговарају за свој рад шефу Одсека, односно начелнику Управног округа.

 

IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

 

Члан 5.

            Систематизација радних места садржи:

-          једно радно место функционер –начелник Управног округа;

-          два радна места у звању саветника (два државна службеника);

-          два  радна места у звању сарадника ( два државна службеника);

-          једно радно место у звању референта ( два државна службеника);

-          два  радна места намештеника – четврта врста радних места ( два намештеника).

 

  1. 1.      Начелник Управног округа

Руководи стручном службом управног округа и обавља друге послове у складу са законом.   

                                                                                            

          2. Радно место административно-технички  секретар  1                         

    -четврта врста радних места-

Обавља телефонске разговоре, пријем и слање факсова, копирање материјала за потребе начелника управног округа; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу начелника управног округа;  води евиденцију за унутрашње потребе управног округа; обавља и друге послове по налогу начелника управног округа.

        УСЛОВИ:  III или IV степен стручне спреме друштвеног или природног смера.

 

           3.Радно место возач  1             

     -четврта врста радних места-

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности и регистрације службених возила, стара се о редовном текућем одржавању   возила, води уредну евиденцију о коришћењу возила;  обавља курирске и друге послове по налогу  начелника управног округа.

        УСЛОВИ: IIIили IVстепен стручне спреме природног, друштвеног или саобраћајног смера,  положен испит за возача ''Б'' или ''Ц'' категорије.

 

                                            ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

           4.  Шеф Одсека   1

     -саветник-

Руководи и планира рад  Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире  рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно- техничку помоћ начелнику управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; организује пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа и обавља послове секретара Савета управног округа; надзире израду предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и израђује нацрт кадровског плана; обавља послове реформе државне управе, послове који се односе на доступност информација од јавног значаја и обавља послове који се односе на припрему и спровођење плана интегритета Стручне службе; обавља послове из области безбедности  и здравља на раду; саставља анализе, извештаје и информације; стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања државних службеника; обавља  и друге послове по налогу начелника управног округа.

        УСЛОВИ:  Стечено високо образовање из научне области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,  познавање рада на рачунару.

 

         5. Радно место за  правне и опште послове  1

     -саветник-

Израђује предлоге првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима  у остваривању права и дужности из области радних односа; израђује уговоре за потребе управног округа; припрема и израђује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и обавља послове аналитичара радних места; припрема закључке и остала правна акта из делокруга Савета управног округа; учествује у припреми  израде нацрта кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; организује и учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

         УСЛОВИ:  Стечено високо образовање из научне области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,  познавање рада на рачунару.

             

           6. Радно место за финансијско-материјалне послове  1

     -сарадник-

Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету; врши пријем, контролу формалне исправности и евидентирање књиговодствене документације, усаглашавање реализованих обавеза са одобреним месечним квотама, припрему захтева за извршење плаћања, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене  исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, обрађује накнаде за превоз државних службеника и намештеника;  припрема податке за обрачун плата државних службеника и намештеника; попуњава и предаје прописане обрасце у предвиђеним роковима; израђује захтеве за пренос средстава; израђује књиговодствене извештаје и билансе; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

        УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства   у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

 

          7. Радно место информатичар 1

     - сарадник -                                                                    

Стара се о одржавању и несметаном функционисању рачунара и рачунарских мрежа; отклања застоје који могу настати  у току рада рачунара;  инсталира нове оперативне системе; одржава рад  електронске писарнице; припрема табеле и извештаје за потребе стручне службе управног округа;  припрема презентације;  одржава и допуњава сајт управног округа; обавља друге послове по налог шефа Одсека.

            УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области рачунарских наука,  на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године,  најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

 

         8. Радно место за канцеларијске послове  2

     - референт -

Врши пријем и распоређивање поште  упућене државним службеницима и намештеницима у Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; врши формирање и завођење предмета, достављање у рад, развођење кроз доставну књигу и архивирање предмета; даје обавештења странкама о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о поштанским трошковима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

          УСЛОВИ:  Средња стручна спрема, друштвеног или природног смера,  најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,  познавање рада на рачунару.

 

                                     V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 6.

 

По ступању на снагу овог правилника начелник управног округа ће, у року од 10 дана,  на радна места утврђена Правилником распоредити државне службенике и намештенике.

 

                                                                                    Члан 7.

 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа број: 908-011-00003/2009-01, од 30 децембра 2009 године, на који је сагласност дала Влада РС закључком бр. 110-1071/2010 од 18.02.2010 године.

 

                                                                                     Члан 8.

 

Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности од  Владе Републике Србије, наредног дана по објављивању на огласној табли Стручне службе Мачванског управог  округа.

 

 

Број: 908-110-00001/2016-01

Шабац, 21.12.2016 године.

Добијена сагласност Владе РС,  Закључак 05 број: 110-12534/2016 од 29.12.2016.

                   

                                                                                        НАЧЕЛНИК

                                                                       МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

                                                                                 Драгослав Милановић

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©