Седма редовна седница Савета Мачванског управног округа

Print

 

 

Седма редовна седница Савета Мачванског управног округа, трећег сазива, одржана је у среду 25.09.2013. године у просторијама Центра за стручно усавршавање ул. Николе Тесле бр.1а на Летњиковцу – Шабац,  са почетком у 11,00 часова. Седници су присуствовали чланови Савета: Светомир Вешић - начелник управног Округа и председавајући Савета и Раде Грујић - председник општине Крупањ.

Седници су присуствовали без права гласа: Јевтић Зоран – заменик председника општине Мали Зворник, Пајић Немања заменик градоначелника града Шапца, Јеремић Славко – инспектор за саобраћај и путеве у општини Владимирци, Ђукановић Ненад стручни сарадник за саобраћај у граду Лозници и Алексић Јанко члан градског већа града Лознице.

Седници савета су присуствовали и представници МУП РС : Селенић Зоран – инспектор за контролу и регулисање саобраћаја у ОСП Шабац, Мићић Рајко – помоћник командира СПИ,Крстић Рајко официр у ОСП, Ђурић Владан – полицијски службеник, Митровић Димитрије – инспектор,Дебељачки Милорад – шеф одсека за саоб. тех. послове, Лукић Зоран – самосталини полицијски инспектор и Пенонић Зоран – полицијски саветник – начелник одсека.

Остали председници општина и градоначелници су оправдано одсутни.

Председавајући је отворио седницу, констатовао да за одржавање седнице не постоји кворум и предложио следећи 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

1.      Стање безбедности саобраћаја на путевима Мачванског управног округа – излагачи на ову тему су представници Агенције за безбедност саобраћаја .

  

Примедби и допуне на предложени дневни ред није било, те се прешло на рад по предложенoj тачки дневног реда.

 

 1. тачка дневног реда:

 

Председавајући је отворио седму по реду седницу Савета Мачванског управног округа, истакавши да је седница тематска и да су на истој присутни представници Агенције за безбедност саобраћаја који ће одржати предавање на тему Безбедност саобраћаја у Србији  са посебним освртом на стање у Мачванском управном окргу.

            Бранимир Милетић помоћник директора и начелник Сектора за планирање, развој и квалитет говорио је о стању безбедности саобраћаја у Србији, на путевима Мачванског управног округа са посебним освртом на улогу Агенције за безбедност саобраћаја у успостављању система локалних тела за безбедност саобраћаја. Именовани је у уводном делу нагласио да је у Шапцу формиран Савет за безбедност саобраћаја што је веома важно и значајно за унапређење безбедности саобраћаја. Обзиром да је почетак школске године представници агенције су у току септембра месеца своје активности базирали на едукацији првака и деце школског узраста а у циљу едукације деце и упознавања истих са основним правилима понашања у саобраћају. Поред едукације деце Милетић истиче да треба едуковати и родитеље, пошто су родитељи ти који својим поступцима показују како се треба понашати у саобраћу. Преко 50% погинуле деце у саобраћајним незгодама су путници, што довољно говори колико су родитељи као возачи неодговорно пошто се деца углавно возе напред, не везују се, не возе се у седиштима за децу, стоје на седишту док се возе и сл.

У саобраћајним незгодама у Србији у 2012 години страдало је 1.514 деце а од тога 724, односно 47,8% као путници у возилима, те се посебан акценат ставља на кампању везивања појаса на задњем седишту. Статистика показује да када је у питању везивања појаса 60% возача везује појас, 40% сувозача а свега 3% путника на задњем седиштуна везује појас. Од 2009 године када је усвојен ЗоБС на годишњем нивоу 253-оје је мање погинулих. По категоријам број погинулих је следећи:3.1% су деца до 14 година, 39,0 % возачи моторних возила, 5,1% возачи трактора, 7,6% бициклисти, 24,1 % пешаци и 21,1% путници, при чему је узрок била  брзина у 51,1%, а у 8,9% непоштовање права првенства пролаза. Укупан број саобраћајних незгода у 2012 године је 37.418, а у 2011 год. 42.453, што је за 12% мање.Што се тиче броја настрадалих, у 2012 год. је било 13.260, а у 2011 год. 14.123 што је за 6,1% мање. Укупно погинулих у 2012 години је било 684, а у 2011 год. 731 што је за 6,4% мање, а укупно повређених у 2012 год. 18.296 а у 2011 год. је било 19.316 што је за 5,3% мање. Подаци за првих 8 месеци 2013 године говоре да је 3,6% саобраћајних незгода мање него у 2012 год., а да је 0,5% мање настрадалих.

Најчешћи изазивачи саобраћајних незгода у односу на категорију возила су моторна возила, па затим следе теретна возила, мотоцикли, трактори, бицикли, аутобуси, мопеди и остали.

Што се тиче Мачванског управног округа ситуација је следећа: у 2013 год. у односу на 2012 год. за 11,4% мање је саобраћајних незгода, 50% мање је погинулих а за 12,1% мање је повређених. Што се тиче учешћа појединих категорија чесника у саобраћају у 2013 год. у односу на 2012 год. повећан је број погинулих пешака и тракториста док се за остале категорије учесника бележи пад броја погинулих. Као најчешћи узрок саобраћајних незгода наводи се брзина, скретање-окретање, првенство пролаза, алкохол и остало. Најчешћи узрок незгода са погинулим лицима је у чак 93% била брзина  а у 6,25% остало.Према статистичким подацима у периоду од 2001-2011 год. било је 651.541 саобраћајних незгода, 156. 544 саобараћајних несрећа са настрадалим лицима, 9.781 погинуло лице и 208.150 повређених лица.

Милетић истиче да у Србији није довољно пажње посвећено истраживању трошкова и губитака у саобраћајним незгодама, а да су трошкови и губици веома високи, те је неопходно веће ангажовање свих, укључујући и локалну самоуправу.

 

Ђорђе Вранеш – саобраћајни инжењер у Сектору за планирање, развој и квалитет говорио је о Функционалном и организацијском аспекту рада локалних савета за безбедност саобраћаја.

Именовани је истакао да су у око 50% општина у РС формирна тела за безбедност саобраћаја. Тела се формирају у облику савета, комисија и сл. Ова тела морају да се формирају на основу Закона о безбедности саобраћаја, а на основу предлога градског или општинског већа.Чланови савета су најчешће председници и подпредседници општина, радници секретаријата за саобраћај, општински инспектори за саобраћај, радници МУП-а и др. Сви чланови тела су разичитих структура профила. Савети се бирају на период од 5 година а може и мање. Основна и кључна улога савета је саветодавна.Савет два пута годишње подноси извештај о свом раду скупштини РС. Акти савета су закључци и предлози. Савет има Правилник о раду савета. Радне групе у оквиру савета за Безбедност саобраћају су :

 • За унапређење саобраћајног образовања и васпитања
 • За унапређење безбедности путева и улица
 • З а техничко регулисање саобраћаја
 • За заштиту рањивих учесника у саобраћају
 • За превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја
 • За развојно-изтраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима
 • И друге.

 

 

Председник радне групе је члан савета, а чланови радне групе су чланови савета или нека  друга стручна лица. Савет има годишњи програм рада савета, који је веома битан за рад савета. Средства намењена за финансирање безбедности саобраћаја могу бити:

  1. наменска и ту спадају: финансирање активности из усвојеног програма и плана
  2. ненаменско :зараде, путни трошкови,канцеларијски намештај и др.

Врањеш истиче да субројни примери ненаменског трошења средстава и предлаже  да се у будуће рад овог тела дефинише подзаконским актом који ће донети министар надлежан за саобраћај, а на предлог агенције, да се сви проблеми везано за рад Савета уреде правилником и да се детаљно дефинише када може да се донесе програм о реализацији средстава, када мора да се доставља извештај и на који начин, а све у циљу спречавања злоупотреба и смањења ненаменског трошења средтава.

 

Жељка Зебић - маркетинг менаџер Агенције за безбедност саобраћаја говорила је о  Сарадњи агенције за безбедност саобраћаја и локалних тела за безбедност саобраћаја у области превентивно - едукативних акција и кампања. Именована је истакла да кампање у безбедности саобраћаја могу бити усмерена ка учесницима у саобраћају и субјектима у области безбедности саобраћаја. Кампања да би била успешна мора да буде добро осмишљена, односно да се тачно зна кoме се обраћамо. Приликом планирања кампање морају се тачно идентификовати проблем,дефинисати циљ, циљна група и подгрупа, дефинисати приступ, садржај поруке, време кампање и избор медија.За ефикасност и остварење задатих циљева и сваку активност која се спроводи неопходна је медијска подршка . 

Кампања може да траје 1дан, нпр. значајни датуми,1 недеаља нпр. почетак распуста, школске године, мото сезоне, бициклистичке сезоне, 3 до 6 недеља нпр. тематске кампање у средствима јавног информисања, путем огласа, радио и ТВ спотова, организацијом трибина,3 месеца нпр. сезонске кампање променљивог садржаја и начина обраћања, али са истом основном поруком (сезона годишњих одмора),6 до 12 месеци променљивог садржаја и начина обраћања,намењене широкој популацији, разних социјалних и старосних структура

које чине у једном исту групу, нпр. пешаци, лица старија од 65 година, они који знатно прекорачују брзину, возе под дејством  алкохола (најтежа за планирање с обзиром на знатан утицај осталих фактора)1 или 3 или 5 година – максимално време након којег се не бележе никакви резултати.

 Када су у питању циљне групе на подручју Мачванског управног округа ситуација је следећа:

·         Возачи трактора: представљају врло висок ризик за настанак саобраћајне незгоде у општини Коцељева, Љубовија, Богатић, средњи ризик у општини Шабац, док у осталим општинама на подручју Мачванског округа представљају низак и врло низак.

·         Возачи мотоцикала представљају средњи ризик у општини Мали Зворник, а у осталим општине низак и врло низак.

·         Деца представљају врло висок ризик у општини Крупањ и Коцељева, висок ризик у општини Шабац, а у осталим општинама низак ризик за настанак саобраћајних незгода.

·         Пешаци представљају висок ризик у општинама Лозница и Шабац, а у осталим општинама низак ризик.

·         Млади (15-30 год.) представљају врло висок ризик у општини Владимирци, висок ризик у општини  Шабац,  Богатић, Коцељева, а у осталим општинама низак или врло низак ризик.

·         Возачи бицикала представљају врло висок ризик у општини Шабац, Богатић и Владимирци, а у осталим општинама низак или врло низак ризик.

 

 

 

Утицај на свест учесника у саобраћају може се остварити на више начина:Образовањем, репресијом (казнене мере, пре свега новчане),подршком (истицањем оних који се понашају безбедно у саобраћају), радом у другим областима у којима је узрок проблема исти или сличан као у саобраћају (нпр. употреба великих количина алкохола).

Проблем утицаја на свест учесника је вишеструка, од незаинтересованости до немогућности окупљања циљних група на једном месту, губитак интересовања за све облике друштвених активности. Деца као најмлађа популација су најприхватљивија циљна група јер се на њихову свест може лако и ефикасно деловати.

 

Република  Србија  је  у  претходној  деценији  у  саобраћајним  незгодама  изгубила        9 031  живот,  у  истом  периоду повређено  је   188.767  лица.  Статистика  показује  да  се  у  Србији  у  просеку  годишње  догоди  више  од  60.000 саобраћајних  незгода  у  којима  700  лица  изгуби  живот.  Највише  настрадалих  је  у  старосној  групи  од  19  до  25 година. 

Агенција  за  безбедност  саобраћаја,  у  сарадњи  са  Министарствима  саобраћаја,  унутрашњих  послова и просвете,  Ауто-мото  савезом  Србије,  Црвеним  крстом  Србије,  Канцеларијом  за  младе  Београда,  удружењем « У  част  палих  анђела »  и  « Ушће  шопинг  центром »,  организовала  је   прикладан  програм  у  Београду и у  знак сећања на све погинуле у саобраћајним несрећама посађено је стабло-младица платана.  

Време годишњег одмора односно јул и август су месеци са најизраженијим страдањем на путевима у Републици Србији. У периоду од 2000 год. до 2010. год. у овим месецима погинуло је 2.079 лица, а повређено је више од 43.000 лица.

Агенција за безбедност саобраћаја спроводи кампању под називом '' Пажња сад ''. Општи  циљ  кампање  јесте  повећање  безбедности ученика  у  саобраћају,  едукацијом  ученика  и одраслих. Кампања  је  почетак  дуготрајног  процеса  едукације деце са циљем да се њихово страдање у саобраћају минимизира.Кампања “ Пажња сад ” траје током целе године, а интензивирана је током септембра и у првој половини октобра, када се бележи највеће учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама, и када многа деца почињу самостално да учествују у саобраћају.

Агенција планира да у 2014 год. реализује следеће кампање:

·         Кампања за младе (од 15 до 30 година)

·         нагласак на узрасту 17-24

·         Кампања за бициклисте

·         Кампања за децу (наставак „Пажња сад“)

·         Кампања за пешаке

·         Активности за старије од 65 година

·         Активности на вршњачкој едукацији

·         Кампања за трактористе

·         (наставак „Трактор на путу…“)

·         ЛЕТЊА СЕЗОНА (јун-август)

·         брзина, појас, умор, алкохол и др.

·         Присуство на јавним манифестацијама

·         на којима је велики број припадника

·         одређене категорије учесника у саобраћају

·         Обележавање међународно значајних датума

·         у безбедности саобраћаја

·         и др.

 

Јевтић Зоран - заменик председника општине Мали Зворник – изразио је спремност за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја и позвао представнике агенције да дођу у Мали Зворник. Именовани је нагласио, да је у тој општини  формиран Савет за безбедност саобраћаја.

 

Ђукановић Ненад - инспектор за саобраћај и путеве у граду Лозници, напомиње да и у општини Лозница постоји Савет за безбедност саобраћаја и да они предузимају све неопходне мере како би допринели ефикасном раду савета и постизању што бољих резултата.

 

Зељка Зебић захвалила се на сарадњи општини Крупањ истакавши да су са овом општином више пута сарађивали и да имају одлично удружење бајкера.

 

Седница је завршена у 13,15 часова.

       Број: 908-06-00002 /2013-1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 30th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©