Девета редовна седница Савета Мачванског управног округа

Print

 

Девета редовна седница Савета Мачванског управног округа, трећег сазива, одржана је у петак 13.12.2013. године у просторијама СО Коцељева у Коцељеви, са почетком у 11:00 часова.

Седници су присуствовали чланови Савета: Светомир Вешић - начелник управног Округа и председавајући Савета, Миодраг Лазић - председник општине Мали Зворник и Верољуб Матић - председник општине Коцељева.

Седници су присуствовали без права гласа: Јасминка Ристивојевић из Шапца– члан градског већа  и Миладинка Јовановић – начелница одељења тржишне инспекције са седиштем у Шапцу.

Градоначелник града Шапца и председник општине Владимирци су оправдали своје одсуство, а остали председници општина и градоначелник града Лознице нису оправдали своје одсуство.

Председавајући је отворио седницу, констатовао да за одржавање седнице не постоји кворум и предложио следећи

 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

1.      Усвајање записника са 8. седнице Савета МУО трећег сазива.

2.      Усвајање Извештаја о раду савета МУО у 2013 год.

3.      Хуманитарна помоћ становништву  АП КиМ.

4.      Извештај начелнице одељења тржишне инспекције са седиштем у Шапцу.

5.      Разно  

Примедби и допуне на предложени дневни ред није било, те се прешло на рад по предложенoj тачки дневног реда.

 

 1. тачка дневног реда:

 

Председавајући је присутне подсетио да је записник достављен уз позив за седницу и отворио дискусију по истом.  

Како примедби и дискусије на записник са осме редовне седнице Савета Мачванског управног округа, трећег сазива није било, записник је усвојен једногласно.

 

2. тачка дневног реда:

 

У вези са другом тачком дневног председавајући је присутне подсетио да је Савет управног округа у обавези да усвоји годишњи Извештаја о раду савета који им је достављен уз позив за 9. седницу. Како присутни нису имали примедби на достављен извештај председавајући је констатовао, да је Извештај о раду Савета МУО за 2013 годину усвојен.

 

3. тачка дневног реда:

 

 

Светомир Вешић - начелник округа је присутне упознао са позивом Канцеларије за КиМ, а у вези прикупљања хуманитарне помоћи за становништво КиМ. Присутни су се сложили да општине треба да се укључе у прикупљање хуманитарне помоћи, али да би требало направити листу приоритета, односно листу са намирницама - производима које су им неопходне, како се не би десило да сви скупе исте намирнице.

Миодраг Лазић - председник општине Мали Зворник предложио је, да се скупи новац уместо намирница, одеће и обуће. Новац би био најпрактичнији пошто би становништво КиМ прикупљеним новцем могло да купи производе који су им неопходни. Лазић истиче да је неспорно да је храну и одећу најлакше прикупити, али сматра да је најпрактичније да се прикупи новац, а да округ искоординира и исконтролише коме ће средства бити донирана.

Светомир Вешић - начелник округа предложио је да се нешто од робе коју је тржишна инспекција у поступцима контроле одузела донира, са чиме се и начелница тржишне инспекције Миладинка Јовановић сложила, истичући да роба која је одузета може да се донира али ако квалитете те робе није испитан мора се ставити напомену да контрола квалитета робе није рађена. Законом о трговини је и предвиђено да роба која је одузета може да иде у хуманитарне сврхе.

Присутни су се сложили да ће се локалне самоуправе укључити у хуманитарну акцију, али да начелник округа најпре контактира канцеларију за КиМ, а ради утврђивања листе приоритета неопходних намирница и да о томе накнадно обавести председнике општина и градоначелнике.

 

 

 

4. тачка дневног реда:

 

Миладинка Јовановић - начелница одељења тржишне инспекције за Мачвански управни округподнела је детаљан извештај о раду и активностимаове инспекције на подручју Мачванског управног округа.

Тржишна инспекција контроле из своје надлежности обавља углавно по налозима ресорног министарства. Министарство доноси одлуку о томе шта ће се у ком периоду контролисати и тренутно је акценат на контроли  квaлитета новогодишњих украсних сијалица.

У свом извештају начелница је посебан акценат ставила на послове који су пренети у надлежност комунане полиције, а то је надзор над трговином ван пословних објеката и др. послови. Ови послови били су и раније у надлежности комуналне полиције, али сада ће моћи да их обављају само под условом да имају завршен факултет и лиценцу и имаће овлашћења као тржишни инспектори, а самим тим и веће одговорности. Проблем је што комунални полицајци немају услове за обављање ових послова, наиме колико је начелници познато они немају запослене са високом школском спремом и положеном лиценцом за обављање ових послова, а није јој познато како ће се овај проблем превазићи, односно како ће се поверени послови у будуће обављати.

Начелница је присутне подсетила да јавна предузећа која газдују пијацама могу издавати тезге само правним лицима која су регистрована и да постоји санкција за јавно предузеће које је издало тезгу лицу које није регистровано.

Миодраг Лазић - председник општине Мали Зворник поставио је питање - Ко ће контролисати '' дивљаке '' односно лица која продају робу из кола испред пијаце?

Начелница у свом одговору напомиње, да је пијаца уређена и затворена површина и контролу лица која ће ући у пијацу да продају робу врши јавно предузеће које управља пијацом. Овај проблем није тако једноставно решити, односно ово питање није баш на најбољи начин уређено.

Миодраг Лазић - председник општине Мали Зворник истиче, да је велики проблем у неактивности инспектора, односно инспектори у великој мери сарађују са власницима кафића и других објеката, не врше адекватну и закониту контроу објеката, већ се користе пријатељске везе и познанства. Он наводи да је више пута контактирао инспекторе у Малом Зворнику који нису поступили по неговим усменим пријавама. Као проблем наводи и чињеницу да онај ко се контролише сазна пре да ће му контрола доћи него што инспектор и крене у контролу.

Начелница  сматра да је мањкавост система што се налог за контролу даје мејлом свим одељењима тржишне инспекције у РС и на тај начин није могуће сачувати податке о лицима која ће бити контролисана, али да очекује од  представника локалних самоуправа да без обзира на то сугеришу инспекторима на пробеме које постоје на подручју њихове локалне самоуправе.

Миодраг Лазић - председник општине Мали Зворник сматра, да се закон не спроводи ефикасно истичући да они који контролишу више крше закон од осталих. Сматра да је потребно ригорозно санкционисање свих, јер је то једини начин да се постигну ефикасни резултати и док се системски не буду решиле неке ствари неће бити ни помака и ефикасности у раду.

Начелница у свом извештају наводи и чињеницу да не постоји добра комуникација између министарстава и да већ дужи временски период нису ораганизовани састанци са начелницима и шефовима одељења тржишне инспекције, а спровођење контрола на терену додатно је отежано чињеницом да немају регистрована четири возила.

Јасмнинка Ристивојевић члан градског већа Шабац – истиче да није била упозната са чињеницом да један део надлежности прелази на комуналну инспекцију. Као проблем наводи да све већи број надлежности са републичког нивоа прелази на ниво локалне самоуправе, а да се трансфер средстава смањује, па је у том смислу и отежано обављање поверених послова. Што се тиче комуналне полиције у Шапцу она је сигурна да нико од њих не испуњава услове што се тиче школске спреме и лиценце, а додатни проблем представља законска забрана запошљавање нових лица, тако да све већи број запослених поред редовних радних задатака добијају и неке послове који нису у њиховој надлежности, па се поставља и питање квалитета обављање тих послова.

Верољуб Матић - председник општине Коцељева поставио је питање-Да ли постоје и који су то најчешћи проблеми са којима се срећа ова инспекција на подручју                                општине Коцељева ?

Начелница истиче да у овој локалој самоупраи нема већих проблема са којима се инспекција суочава, али и да тржишна инспекција нема инспектора у овој локалној самоуправи већ су за ово подручје надлежни инспектори из Шапца.

Верољуб Матић - председник општине Коцељева напомиње да би инспекција требала да поред репресивног има и превентивни карактер. Да приликом контроле треба водити рачуна о постојању намере да се закон прекрши. Ако је неко направио грешку а да при томе није имао очигледну намеру да се огреши о закон, инспекција не би требало да буде ригорозна.

 

5. тачка дневног реда:

 

У оквиру ове тачке дневног реда Миодраг Лазић - председник општине Мали Зворник као актуелни проблем изнео је и питање овере здравствених књижица члановима породице осигураника који имају пријаву у РФ ПИО. Ради се о лицима која су уведена у ово осигурање 1995 год. и никада нису користили права по овом основу, већ су имали оверене здравствене књижице као чланови породице, а сада им се појављују милионски дугови за здравствено и пензијско осигурање. Овај проблем постоји у целој Србији, сви су упознати са тим, а неспорно је да нико ништа не предузима у циљу његовог решавања.

У оквиру ове тачке дневног реда дискутовало се и о односу републичких и локалних органа, о лошој комуникаци и све већем броју преношењу надлежности са републичких на локалне органе и проблему финансирања локалних самоуправа.

Верољуб Матић - председник општине Коцељева саопштио је присутним, да што се тиче преношења надлежно у више наврата је на састанцима са надлежним истицао проблем финансирања локалних самоуправа. Неспорно је да се смањују буџети локалних самоуправа, а истим се  намећу нове обавезе, али да на његове примедбе нико није реаговао и предузео неопходне мере. Као проблем поново је истакао питање запошљавања ватрогасаца са подручја општине Крупањ.Овакав вид запошљавања је неефикасан и нерационалан, лице које је запошљено у ватрогасној јединици у Коцељеви има пребивалиште на подручју општине Крупањ, мења 4 превоза у једном правцу, а у случају хитности не постоји могућност његовог ефикасног деловања.

 

Седница је завршена у 13:15 часова.

       Број: 908-06-00002 /2013-1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Friday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©