Десета редовна седница Савета Мачванског управног округа

Print

 

Десета редовна седница Савета Мачванског управног округа, трећег сазива, одржана је у уторак 01.04.2014. године у просторијама Мачванског управног округа у Шапцу, са почетком у 11:00 часова.

Седници су присуствовали чланови Савета: Светомир Вешић - начелник управног Округа и председавајући Савета, Драган Богићевић - председник општине Мали Зворник,Раде Грујић – председник општине Крупањ и Милош Милошевић – градоначелник града Шапца.

Седници су присуствовали и: Славица Ранковић – заменица председника општине Коцељева, Милојка Смиљанић – начелница градске управе града Лознице,  Миладинка Јовановић – начелница одељења тржишне инспекције са седиштем у Шапцу и др Борка Кокановић - начелница одељења Санитарне инспекције са седиштем у Шапцу.

Председник општине Владимирци је оправдао своје одсуство, а остали председници општина и градоначелник града Лознице нису присуствовали савету округа нити су оправдали своје одсуство.

Председавајући је отворио седницу, констатовао да за одржавање седнице не постоји кворум, али је предложио да се седница одржи и предложио следећи

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

  1. 1.      Усвајање записника са 9. седнице Савета МУО трећег сазива,
  2. 2.      Извештај начелнице одељења Санитарне инспекције са седиштем у Шапцу,
  3. 3.      Извештај начелнице одељења Тржишне инспекције са седиштем у Шапцу и
  4. 4.      Разно.

Примедби и допуне на предложени дневни ред није било, те се прешло на рад по предложенoj тачки дневног реда.

 

 1. тачка дневног реда:

 

Председавајући је присутне подсетио да је записник достављен уз позив за седницу и отворио дискусију по истом.  

Како примедби и дискусије на записник са девете редовне седнице Савета Мачванског управног округа, трећег сазива није било, записник је усвојен једногласно.

2. тачка дневног реда:

Начелник округа - Вешић Светомир, присутне је подсетио на чињеницу да у задњих пар месеци у појединим општинама у Србији постоји проблем снабдевања становништва исправном пијаћом водом, те у намери да се спречи и предупреди тај проблем на подручју Мачванског управног округа жели да се присутни упознају са стањем на подручју округа и евентуалним проблемима, те је на ту тему реч дао др Борки Кокановић - начелници одељења Санитарне инспекције са седиштем у Шапцу.

Др Борка Кокановић истиче да су сви у обавези да се придржавају Закон о водама, те да у складу са тим сви морају да предузму неопходне мере. Свако Јавно комунално  предузеће које снабдева становништво пијаћом водом, дужно је да има решење о одређивању зона санитарне заштите, без обзира да ли су изворишта отвореног или затвореног типа. На подручју Мачванског уравног округа само извориште у Крупњу са речице Змајевац је отвореног типа, а сва остала изворишта су затворена.

Када су у питању Решења о одређивању зона санитарне заштите, иста имају: сва изворишта у општини Мали Зворник, ЈКП  '' Стандар '' у Љубовији, ЈКП у Богатићу и ЈКП у Лозници, док изворишта у Шапцу, Владимирцима, Коцељеви и Крупњу немају наведена решења. Законом о водама је прописано, да у колико не постоје решења о одређивању зона санитарне заштите, санитарни инспектор је у обавези да поднесе пријаву за привредни преступ.

Што се тиче здравствене исправности воде, докторка истиче да је вода из свих водовода по последњим анализама које су рађене здравствено исправна. Када је у питању вода из артерских чесми, докторка напомиње да у последње време у Шапцу има доста питања грађана која се односе на здравствену исправност те воде, али она упућује грађане на надлежне у општини, обзиром да здравствена исправност воде у артерских чесмама није годинама контролисала.

Хигијена у објектима у последња три месеца није задовољавајућа, што је по проценама вероватно последица тешког економског стања. На то указују резултати: брисева руку лица која раде са храном, посуда, прибора као и радних површина. Инспекција предузима мере у складу са законом и до сада су изречене 53 мандатне казне.

Дом Здравља и све подручне секторске амбуланте су на задовољавајућем нивоу. Дом Здравља у општини Мали Зворник је прошао акредитацију и овај ДЗ треба да буде за пример другим мањим општинама.

Школе у Шапцу су за сваки пример,а добро стање је и на подручју општине Мали Зворник.У осталим општинама на подручју округа стање је лошије. Школе на сеоском подручју и даље имају јако лоше услове, водоснабдевање није обезбеђено на адекватан начин или вода није исправна, а посебно на подручју општине Љубовија, као и у Крупњу. У више наврата су доношена решења да се отклоне недостаци, али по истим није поступљено па су поднете прекршајне пријаве надлежном прекршајном суду,а као додатан проблем целокупној ситуацији је и мањак прекршајних судија на подручју општине Крупањ. Подношење пријаве је крајња мера којој ова инспекција приступа.

Што се тиче општине Коцељева, још увек постоје пољски ВЦ-и, а школа у Шабачкој Каменице снабдева се водом из цистерне, а сви ученици воду пију из једне чаше што је недопустиво у данашње време.

Докторка истиче, да су све предшколске установе на подручју округа добро и без већих примедби радиле у последњем периоду.

 

Председник општине Крупањ – Раде Грујић наводи, да је ЈКП које снабдева суграђане пијаћом водом на подручју те општине добило решење од стране инспектора и да им је истим             наложено да у року од 6 месеци ураде зоне санитарне заштите. Овај део посла општина је преузела на себе, али је проблем раскорак у роковима, односно решењем је остављен рок од 6 месеци, а хидролошка година је 12 месеци. Општина је расписала тендер и очекује се потписивање уговора са изабраним понуђачем.

Председник општине Мали Зворник - Драган Богићевић истиче, да од фебруара месеца на подручју ове општине нека места имају проблем са недовољном количином воде за пиће. Ова подручја снабдевају се пијаћом водом из цистерни, а у сарадњи са војском и сектором за ванредне ситуације ради се на превазилажењу овог проблема. Што се тиче школа велики проблем предствљају буџетска средства.

Докторка у свом излагању наводи, да школски објекти морају да се прегледају најмање једном годишње и пре распуста су донета решења да се отклоне недостаци који су уочени.Приликом контроле тражи се минимална законска испуњеност санитарних и хигијенских услова за рад школа, те како би се спречиле негативне последице и санкционисање локалних самоуправа предлаже да исте саме предузме одређене мере и обезбеде законски миниму неопходан за рад наведених објеката.

Председник општине Мали Зворник - Драган Богићевић истиче, да је укидањем еколошке таксе ова општина се суочила са великим мањком у буџету због смањеног прилива средстава у исти.

Начелница градске управе града Лознице - Милојка Смиљанић истиче, да ова општина има дугачку водоводну мрежу и захваљујући програмима КФЕ банке у току је замена цевовода. Што се тиче вода, Лозница има проблем са бесправним објектом у зони санитарне заштите изворишта. Овај објекат је већ годинама у легализацији, а инспекција за заштиту животне средине је донела решење о забрани рада, али то решење нема ко да спроведе. Покушали су и у сарадњи са МУП-ом да реше овај проблем, али неуспешно.

Председник општине Мали Зворник - Драган Богићевић, каже да је и он упознат са тим проблемом и да се на подручју ове општине  тражи погодна локација како би се објекат и делатност пребацили на подручје ове општине, али проблем је што нема хале која би могла да послужи за те сврхе.

Начелница градске управе града Лознице се слаже са ставом др Борке Кокановић и такође сматра да санитарни инспектори треба да контролише исправност хране, а не ветеринарски инспектори. Предлаже да се надлежним органима сугерише колико је мало извршилаца у инспекцијама и колики то проблем представља у редовном обављању послова. Такође, велики проблем је и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, јер због исте нису у могућности да запосле лица на радна места која су по закону у обавези да имају. Министарству су слали захтеве за добијање сагласности за запошљавање, али на те захтеве нису добили никакве одговоре, ни да су одбијени ни да су усвојени.

Градоначелник града Шапца - Милош Милошевић – захвалио се др Борки Кокановић на исцрпном, стручном и детаљном извештају.

3. тачка дневног реда:

Начелница одељења тржишне инспекције - Миладинка Јовановић – у свом извештају подсетила је присутне, да од 01.01.2014 године, а у складу са Законом о трговини пијачну делатност могу обављати само правна лица. Месне заједнице не могу да обављају ову делатност тако да су локалне самоуправе у обавези да ове послове повере само регистрованим предузећима односно правнм лицима.Пијачни простор мора бити обележен, као и видно истакнуто радно време, контролна вага за мерење,а тезге могу да се издају само лицима која имају својство трговца у складу са прописима. Непословање у складу са законом је пекршајно санкционисано.

Начелник округа - Вешић Светомир истиче, циљ је да се спречи беспотребно санкционисање, тако што ће свака локална самоуправа предузети неопходне мере како би пословање пијаца било у складу са законом.

Председник општине Крупањ – Раде Грујић, поново наводи проблем запошљавања. Да би се обезбедили неопходни законски услови и несметан рад пијаце у овој општини неопходно је и запошљавање нових радника. Није проблем да пијаца буде у надлежности ЈКП али нема ко да ради, јер да би комунално могло да преузме пијацу мора да запосли неког, јер је  један део радника отишао у пензију, а у складу са уредбом не постоји могућност запошљавања нових лица. Наводи и пример азила који не може да почне са радом јер нема формирану ЗОО хигијенску службу.

Начелница одељења тржишне инспекције - Миладинка Јовановић истиче да ако је пијаца ограђена довољан је један наплатач.Циљ закона је регистрација и легализација пијачне продаје.Влада је због дефицита одлучила да смањи број запослених, као и да стане на пут сивој економији, а пијаце су у том погледу велики пролем.Одржавање пијаца може да се повери правном лицу које је у могућности да обави тај посао.

 

Начелница градске управе града Лознице - Милојка Смиљанић, сматра да поверавање одржавања пијаца било ком правном лицу отвара нов проблем, односно мора да се спроведе поступак јавне набавке што опет отежава ситуацију.

Председник општине Мали Зворник - Драган Богићевић, поставио је питање, да ли је тржишни инспектор самосталан у раду, на шта је начелница одговорила да јесте, али не може да иде у контролу без налога надлежног министарства и да је дужан да прими пријаву и да прибави налог на основу кога ће вршити контролу.

Седница је завршена у 12:45 часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 30th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©