Пета редовна седница Савета Мачванског управног округа

Print

 

Пета редовна седница Савета Мачванског управног округа, трећег сазива, одржана је у четвртак 25.04.2013. године у просторијама СО Богатић у Богатићу, са почетком у 11:00 часова.

Седници присуствују чланови Савета: Светомир Вешић начелник управног Округа и председавајући Савета, Слободан Савић председник општине Богатић, Верољуб Матић председник општине Коцељева, Миодраг Лазић председник општине Мали Зворник, Раде Грујић председник општине Крупањ и Милош Милошевић градоначелник града Шапца.

Седници су без права гласа присуствовали: Дејан Нешић заменик председника општине Владимирци, Ксенија Ђурић град Лозница одељење за привреду, Јанко Алексић члан градског већа Лозница, Александар Стојковић начелник одељења и начелник окружног штаба за ВС и др Борка Кокановић шеф одсека за санитари надзор.

 Остали председници општина и градоначелник града Лознице су оправдано одсутни.

Председавајући је отворио седницу, констатовао да за одржавање седнице постоји кворум и предложио

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

 

  1. Усвајање записника са 4. седнице Савета трећег сазива.
  2. Извештај шефа одсека санитарне инспекције за Мачвански управни округ.
  3. Извештај начелника сектора за ванредне ситуације о припремљености система противградне заштите за наступајућу сезону 2013 године.
  4. Разно

 

Примедби и допуне предложеног дневног реда није било, те се прешло на рад по предложеним темама.

 

 1. тачка дневног реда:

 

Председавајући је присутне подсетио да је записник достављен уз позив за седницу и отворио дискусију по истом.  

Како примедби и дискусије на записник са четврта редовна седница Савета Мачванског управног округа, трећег сазива није било, записник је усвојен једногласно.

 

2. тачка дневног реда:

 

У вези са другом тачком дневног реда Др Борка Кокановић, шеф одсека за санитари надзор поднела је Извештај о раду и активностима санитарне испекције на подручју МУО- a. Докторка истиче да је потребно спровести општу дезинфекцију, дезинсекцју и дератизацију на подручју свих 8 општина обзиром да је запажен повећан број глодара и инсеката, тачније буба шваби на подручју МУО, да постоји повећан број пријава грађана на ујед паса луталица као и да постоји индикација да у свету прети пандемија птичијег грипа па треба бити на опрезу.

Докторка је најпре изнела стање централних водовада и питање водоснабдевања грађана на подручју МУО. Санитарна инспекција извршила је контролу 7 од укупно 8 централних водовода и утврђени су одређени недостаци који су техничке природе и везани су за прибављање техничке документације прописане законом, а коју нису прибавила сва Јавна водоводна предузећа на подручју МУО и ако је закон о водама ступио на снагу још 2010 године.

Што се тиче воде за пиће, иста је исправна у свим водоводима што је веома битно за здравље наших суграђана. Становништво се снабдева хигијенски исправном водом за пиће из централних водовода, а према подацима Завода за јавно здравље, једина неисправност утврђена је у два узорка воде узете из водовода у Владимирцима.

Докторка истиче да постоје технички проблеми на неким извориштима као што је Лозница, где је било јако великих проблема, чести су проблеми у водоводу Владимирци и Крупањ.Када је у питању документација везана за водоводе недостају  елаборати  и решења министра здравља о одређивању зона санитарне заштите, а које има одређен број водовода као што су Богатић, Мали Зворник и Љубовија, док остале општине немају и потребно је да хитно пораде на добијању решења и елабората како би се спречило санкционисање и кажњавање због не поседовања наведене документације.

Што се тиче здравствене заштите, домова здравља и болницама може се рећи да су санитарно-хигијенски услови у задовољавајућем стању. Болница у Шапцу је у задовољавајућем стању док је болница у Лозници у лошем стању, изузетно је оштећен део где је интерно одељење, кров је оштећен, просторије прокишњавају, недостају олуци, оштећена је фасада, изузетно оштећено одељење патологије и сл .

Домови Здравља су у задовољавајућем стању, пружају услуге на задовољавајући начин при чему су за похвалу ДЗ Шабац, ДЗ Богатић и ДЗ Мали Зворник док су остали солидни.

Када су у питању школе ситуација је шаролика од општине до општине. У најбољој ситуацији су све школе на подручју градске управе града Шапца,школе су са уређеним учионицама, добрим санитарним чворовима и исправном водом за пиће.Проблем постоји на територији оштине Владимирци, где су у лошем стању школе, припремне школске групе које су смештене у школе као и издвојена одељења на подручју општине Владимирци.Слична ситуација је и на подручју општине Љубовија и Крупањ.

У Владимирцима припремне предшколске групе смештене су у просторијама које су по личној процени докторке дате на коришћење без икакве документације која одређује међусобне односе власника објеката и оних који их користе па се у случајевима када инспектори решењем наложе откалањање недостатака не може утврдити ко је надлежан за поступање по решењу.У вртићима који раде на сеоском подручју дешава се да су смештени у објектима МЗ или у кућама које су дате на поклон. Припремне предшколске групе требало би да бораве у просторијама које задовољавају хигијенско санитарне услове у складу са Правилником о општим санитарним условима а којим се детаљно прописују који хигијенски услови морају бити испуњени. Школе у општинама Крупањ и Љубовија нису снабдевене хигијенски исправном водом за пиће. Инспектори су у више наврата решењима налагали да се обезбеди хигијенски исправна вода за пиће али по решењима није поступљено па су покренути прекршајни поступци пред надлежним Прекршајним судовима. Докторка апелује на присутне да искористе своје положаје и овлашћења ради отклањања неправилности како би се на тај начин створили бољи и квалитетнији услови у наведеним установама и избегла примена санкција и плаћање казни.

 

Милош Милошевић градоначелник града Шапца замолио је др Борку Кокановић да објасни шта подразумева под општом дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом.

 

Др Борка Кокановић истиче да су бубе и глодари преносиоци заразних болести и да је примећен велики број истих у општинама, те апелује на надлежне да у складу са својим могућностима предузму мере дезинсекције, дезинфекције и дератизације, а у циљу заштите становништва од евентуалних заразних болести које исти могу пренети.

Законом о водама прописано је да сва изворишта морају имати одређене зоне санитарне заштите, а правилником је одређено како треба да се те зоне одреде у зависности од структуре тла, од тога да ли је извориште отвореног или затвореног типа, као и како треба да се приступа истом.Извориште водовода у Љубовији је угрожено зато што је у зони уже санитарне заштите једна њива приватног власништва, а која се обрађује уз примену пестицида и других средстава што је недозвољено.Та зона може да се користи само као сенокос и то са ручним кошењем сена и траве. Свака Локална самоупрва треба да поднесе захтев министартву здравља ради доношења решења о одеђивању зона санитрне заштите за изворишта а на основу елабората о одређивању зона санитарне заштите.

 

Слободан Савић председник општине Богатић истиче да та општина сваке године врши дезинсекцју и дератизацију као и да постоји побољшање у водоводу када је у питању вода на подручју ове општине.

Докторка се слаже са излагањем председника и наводи да тренутно постоји тенденција раста нитрата у води, а која може да буде проблем јер је близу горње границе дозвољености присуства нитрата у води, а њено лично мишљење је да томе доприноси воћњак и обрадиво земљиште које се налазе у непосредној близини бунара.Председник општине је изнео, да по њему у већој мери проблем представљају стари бунари који су отворени а у које суграђани сипају осоку која по њему угрожава испраност воде. Докторка се слаже са Савићем и истиче да је то кривично дело и да треба предузети мере у циљу даљег спречавања ове појаве.

 

Раде Грујић председник општине Крупањ се слаже са докторком да су сеоске школе у лошем стању као и амблуланта у Завлаци. Што се тиче Елабората о санитарној заштити напомиње да је у току његова израда али да особа која је задужена за израду елабората из неких разлога касни са истим, на шта он не може да утиче.

 

Верољуб Матић председник општине Коцељева сматра да су пси луталице општи проблем, да пси луталице постају када их се власник одрекне и да не види одговорност оптине или града за ујед пса, већ сматра да треба мењати прописе иначе не види другачију могућност решавања проблема.Предлаже да се спроведе регистрација паса ради праћења истих и пребацивања одговорност на власнике.Такође наводи, да што се тиче школа проблем постоји код поступка именовања директора. Матић докторки поставља питање шта је са контролом  приватног сектором као што су дискотеке и ноћни клубовима и сматра да инспекција треба да појача санитарну контролу истих.

 

 Др Борка Кокановић наводи да су угоститељски објекти и објекти где се делатност обавља ноћу и викендом у надлежности туристичке и комуналне инспекције.Санитарна инспекција контролише само да ли објекат има адекватан простор и остале неопходне просторије, да ли су обављени здравствени прегледи радника, они контролишу само испуњеност санитарних услова. Докторка наводи и да је у општини Мали Зворник, вода у солидном стању, водовод има сву потребну документацију, школе су одличне и могу да буду за пример.

 

Миодраг Лазић, председник општине Мали Зворник наводи, да је ова општина док је у школи имала неисправну воду децу снабдевала флашираном водом за пиће.

 

Јанко Алексић члан градског већа Лозница истиче да у Буџету града Лознице нема довољно новца и да није могуће подмирити све потребе из истог. У току 2012 године извршена је дератизација, а тренутно је у току тендер након чега ће и у 2013 години бити спроведена. Што се тиче паса луталица у току 2012 године дали су 12.000.000,00 дин. за надокнаду штете, урађен је азил за псе и раде на решавању овог општег проблема.Именовани се слаже да постоје проблеми везано за градски водовод и сматра да таквом стању у знатној мери доприноси и пилана која се налази у непосредној близини.

 

Др Борка Кокановић истиче да је стање које је затечено на изворишта Зеленица и Горње поље било катастрофално.Извориште је било одграђено, бунари ван поседа са оштећеном оградом, растиње велико, прилаз бунару немогућ.Око базена било је на шлепере отпадног материјала што је записнички констатовано и предузете су законске мере.

 

 

Савет Мачванског управног округа усвојио је једногласно извештај др Борка Кокановић шеф одсека за санитари надзор.

 

 

3.тачка дневног реда :

 

У вези са трећом тачком дневног реда начелник одељења и начелник окружног штаба за Ванредне ситуације, Александар Стојковић поднео је детаљан извештај о предузимању превентивних и оперативних мера одбране од поплава, заштите од клизишта, одрона и ерозија и функционисања система одбране од града – противградне заштита на територији Мачванског управог округа.Због великих снежних и обилних кишних падавина током зиме како у  земљама у региону тако и у РС дошло је до наглог пораста нивоа реке Саве и Дрине које су водотоци I реда на подручју МУО.

Дана 15.03.2013 године на меродавном водомеру Шабац на реци Сави достигнут је водостај од 337 цм са тенденцијом пораста и тог дана уведена је редовна одбрана од поплава на сектору С.4. Шабац – Бадовинци на деоницама С4.1., С4.2. и С4.4, а 16.03.2013 године и на деоници С.4.3 и С.4.4.,  достигнути водoстај на Сави тог дана био је 471 цм.

Дана 25.03.2013 год. укинута је редoвна и уведена ванредна одбрана од поплава на сектору С.4. Шабац – Бадовинци на деоницама С.4.4.

Дана 30.03.2013 године укинута је редовна одбрана од поплава на сектру С.4.  на деоници С.4.3 .

Дана 02.04.2013 год. укида се редовна и проглашава ванредна одбрана од поплава на сектору С.4. и С.4.2.

Према информацијама ЈВП '' Србијаводе '' на дан 18.04.2013 год. на подручју МУО стање је следеће -водоток Сава на сектору С.4.2., С.4.3., С.4.4.1., С.4.3. и С.4.4.7.редовна одбрана од поплава, а на сектору С.4.4.2., С.4.1. и С.4.2. ванредна одбрана од поплава.

Начелник истиче да се свакодневно врши обилазак и осматрање одбрамбених линија на којима су спровођене мере одбране од поплава у циљу евидентирања евентуалних оштећења.

Према информацијама Републичког хидрометеоролошког завода Србије од 24.04.2013 год. водостај на Сави код Шапца се налази изнад редовне одбране од поплава 466 цм, са тенденцијом мањег опадања у наредим данима и очекује се да ће водостај на рекама Сави и Дрини са притокама бити у мањем опадању и стагнацији.

 

На водотоковима другог реда изведени су следећи радови:

Шабац:

·         Завршени радови на изградњи уставе на ''Доњем мачванском каналу '' атар села М.Причиновић

·         Црпе станице у Дреновцу и Каленића Равеници пуштене у рад

·         Чишћење и сасецање шибља у кориту речице Језер

·         Измуљивање канала ''  Прека бара '' атар села Табановић – М.Причиновић

·         Измуљивање Средње мачанског канала

·         Радови на каналу '' Подбаре ''и '' Парашница '', рејон Дреновац- Шеварице,

·         Радови на каналу '' Заграде'' у Мрђеновцу.

                  Богатић: Измуљивање канала '' Битва 1 '' у атару села Глушци и разастирање муља по обали канала.

                  Љубовија:

·         Подизање и поправка ограде код црпне станице на Гробачкој реци и чишћење корита Грбовачке реке

·         Чишћење корита у селу Дрлаче

·         Чишћење у кориту и рашчишћавање обале на Тадића потоку

·         Чишћење канала од моста у Горњој Трешњици код реке Дрине.

                    Мали Зворник:

·         Радови на изградњи потпорног зида на десној обали реке Дрине испод  ХЕ '' Зворник '' и радови на обалоутврди у дужини 150м на десној обали реке Дрине од потпорног зида дуж тока реке.

                     Владимирци:

·         Урађена два мост на реци Млавки у рејону насеља Меховине и речици

                                     Вишњица у рејону места Матијевац.

Лозница, Крупањ и Коцељева:

·         нису извођени радови.

 

 

Начелник одељења и начелник окружног штаба за ВС, Александар Стојковић истакао је да су формирани стручно опоративни тимови за заштиту од поплава на водама другог реда и подсетио присутне да су у обавези да доставе Оперативни план одбране од поплава на водама првог и другог реда за 2013 годину.

            Начелник је изнео и детаљан извештај о предузимању превентивних и оперативних мера за заштиту од клизишта, одрона и ерозија.

На подручју МУО постоји 1184 клизишта, а у циљу предупређења и ублажавања ризика од последица клизишта и бујичних поплава, градски и општински штабови за ванредне ситуације формирали  су стручно-оперативне тимове са задатком сагледавања и праћења стања евидентираних и појаве нових клизишта, сагледавања стања угрожености људи, материјалних добара и животне средине од појава клизишта и предузимање превентивних и оперативних мера заштите како би се у случају појаве клизишта смањио ризик. Од почетка године није било случајева активирања раније регистрованих клизишта нити регистрованих нових клизишта.

            Што се тиче функционисања система одбране од града – противградне заштита напомиње да су организовани и спроведени семинари и лекарски прегледи за стрелце као и да су на све актвиране станице допремљене противградне ракете и проверена исправност радио и лансирне опреме.

            У МУО тренутно се располаже просечно са по 3 ракете по протиградној станици, једино  у Општини Мали Зворник која је у 2012 години набавила 28 ракета које нису биле утрошене у потпуности, тачније утрошено је 10, а 18 је остало неутрошених па је на противградним станицама те општине распоређено по 6 или 7 ракета по станиц. На нивоу Министарства унутрашњих послова у току је тендер за набавку око 3800 ракета чиме ће се обезбедити просечно 6 ракета по станици. Изнето је и да на територији Шапца неће радити станица 22- Накучани због лошег стања, на територили Лознице 94 - Троноша због немогућности налажења стрелаца, 53 - Лозничко поље и 55 - Брезјак због локације, а у Љубовији неће радити станица 81-Постење због немогућности налажења стрелаца.

            Што се тиче противпожарне  контроле  угоститељских објеката начелник истиче да су у свим објектима обављене контоле, а 4 су због неиспуњености законских услова и затворена.

 

Миодраг Лазић, председник општине Мали Зворник истиче да је општина Мали Зворник у 2012 године купила 28 ракета, од чега је 10 употребљено, а 18 је остало неискоришћено. Истиче да ће и у 2013 године у циљу што боље и ефикасније противградне заштите општина поново набавити 28 ракета.

 

Раде Грујичић председник општине Крупањ истиче да они располажу са по 8 ракета по станици и да је у току тендер за набавку још ракета.

 

           

Савет Мачванског управног округа усвојио је једногласно Извештај о предузимању превентивних и оперативних мера одбране од поплава, заштите од клизишта, одрона и ерозија и функционисања система одбране од града – противградне заштита на територији Мачванског управог округа, а који је поднео Александар Стојковић начелник одељења и начелник окружног штаба за ВС.

 

 

 

            4.тачка дневног реда:

 

У оквиру тачке разно није било питања ни дискусија.

     

 

Седница је завршена у 12часива и 50 мин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 30th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©