ИНФОРМАТОР О РАДУ

МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

Мачвански управни округ - Стручна служба управног округа, на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  ( „Службени гласник РС “, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68/10), израдио је

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Информатор о раду Мачванског управног округа (у даљем тексту: Информатор) израдила је Стручна служба Мачванског управног округа (у даљем тексту: Стручна служба),  која има седиште у Шапцу, улица Господар Јевремова 6/3, е-mail:macvaokrug@open.telekom.rs

 

За поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја особа за контакте је Јекић Јелена - шеф Одсека за опште послове у Стручној служби Мачванског управног округа, канцеларија бр. 59, тел. 015/341-197,   e-mail: macvaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Грађанима који су заинтересовани да остваре увид у информације од јавног значаја са којима располаже Стручна служба у седишту Мачванског управног округа, Информатор је доступан у писарници управног округа канцеларија број 58 и у канцеларији број 59 на истој адреси.

           Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Мачвански управни округ у оквиру делокруга свог рада.

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

       По захтеву заинтересованих лица Информатор се може одштампати уз надокнаду у висини стварних трошкова.

 

 

ПОСЛОВИ ОРГАНА

 

            Чланом 38. Закона о државној управи ( " Службени гласник Републике Србије", бр. 79/05, 101/07 и 95/10) дат је правни основ за образовање управних округа.

            Уредбом о управним окрузима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/06) образовани су управни окрузи и одређени њихови називи, подручја и седишта.

            За територију градова Шапца и Лознице и општина Богатић, Владимирци, Коцељева,  Крупањ, Љубовија и  Мали Зворник образован је Мачвански управни округ са седиштем у Шапцу.

Истом Уредбом одређени су послови државне управе који су допуштени у управном округу, овлашћења и одговорност начелника управног округа, надлежност Стручне службе управног округа, овлашћења надлежног Министарства  и друго.

Положај, улога и надлежности Стручне службе Мачванског управног округа дефинисане су Законом о државној управи ( '' Службени гласник РС '', бр. 79/05, 101/07 и 95/10 ) и Уредбом о управним окрузима ( '' Службени гласник РС '', број 15/06 ).

            Уредбом о начину рада Савета управног округа ( " Службени гласник РС ", број 15/06 ) уређен је начин рада Савета управног округа.

У складу са чланом 10. Уредбе о начину рада Савета управног округа, стручну и административно техничку подршку Савету пружа стручна служба управног округа.

            У складу са чланом 9. Уредбе о управним окрузима у управном округу постоји стручна служба управног округа која је задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе, којом руководи начелник управног округа и одлучује о правима и дужностима запослених у њој.

            У вршењу послова из свог делокруга Стручна служба примењује следеће законе и друге прописе:

 

ЗАКОНИ:

 

Закон о државној управи,( '' Сл. гласник РС '' број 79/05, 101/07 и 95/10);

Закон о државним службеницима(''Сл.гласник РС'' број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09);

Закон о платама државних службеника и намештеника (''Сл.гласник РС,''бр. 62/2006, 63/06-исправка , 115/06-исправка, 101/07 и 99/10);

Закон о буџету  за 2013 годину;

Закон о раду ( '' Сл. гласник РС '' бр. 24/05,  61/05 и 54/09);

Закон о јавним набавкама  ( '' Сл. гласник РС '', број 116/08);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС ”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),

Закон о агенцији за борбу против корупције ( „Сл. гл. РС “, бр. 97/08 , 53/10 и 66/11 ),

Закон о заштити становништва изложености дуванском диму ( „Сл. гл. РС “, број 30/10),

Закон о републичким  административним  таксама  ( „Службени гласник РС ”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09,50/11,70/11- усклађен дин.изн.,55/2012-усклађен дин.изн.и 93/2012),

Закон о буџетском систему ( „Службени гласник РС ”, број 54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12),

Закон о рачуноводству и ревизији ( „ Службени гласник РС “, број 46/06 и 111/09 ),

Закон о ванредним ситуацијама ( „ Службени гласник РС “, број 111/09),

Закон о печату државних и других органа( '' Сл. гл. РС '' бр.101/2007 )

Посебан колективни уговор за државне органе ( „ Службени гласник РС”,бр. 23/98, 95/08 и 11/09);

Општи колективни уговор ( „ Службени гласник РС “, бр. 50/08, 104/08 – Анекс I и 8/09 – Анекс II);

 

 

УРЕДБЕ

 

Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини  ( '' Сл. гласник РС '', број 27/96)

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (''Сл.гл.бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08 и 98/12 );

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника (''Сл.гласник РС'' бр. 117/05, 108/08, 109/09,95/20 и 117/12 )

Уредба о разврставању радних места намештеника (''Сл.гласник РС'' бр. 5/06 и 30/06);

Уредба о припреми кадровског плана у државним органима (''Сл.гласник РС''број 8/2006);

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник РС”, број 44/08 и 78/12 );

Уредба о оцењивању државних службеника (''Сл.гласник РС'' број 11/06 и 109/09);

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима  ( '' Сл.гласник РС '' бр. 3/06 и 109/09);

Уредба о буџетском рачуноводству ( '' Сл. гласник РС '', број 125/03 и 12/06);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе  ( '' Сл. гл. РС '', број 80/92);

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, број 44/93),

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника  и намештеника (''Сл.гл.РС'', број 98/2007-пречишћен текст);

Уредба о управним окрузима (''Сл.гл.РС'', број 15/06);

Уредба о начину рада савета управног округа (''Сл.гл. број 15/06);

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (''Сл.гл.РС'',број 49/2010);

Уредба о висини накнаде нужних   трошкова   за   издавање   копије   докумената   на   којима  се  налазе информације од јавног значаја ( „ Службени гласник РС ”, број 8/06),

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

 

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем  ( ''Сл.гласник РС '' бр. 20/2007, 37/07, 50/07-испр.,63/07, 25/08, 50/08, 3/09 и 64/09);

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( '' Сл. гл. број 106/2006 );

Правилник о научним и стручним звањима (''Сл.гл. РС'', бр. 30/2007 и 112/2008)-усклађ.са Болоњом;

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна –''Сл.гл.РС,''бр.20/07, 25/07-исправка, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09,26/09 и 37/09);

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности ( '' Сл. гласник РС '', број 50/09);

Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“, број 17/97),

 

УПУТСТВА

 

Упутство за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10),

 

 

 

ОКРУЖНЕ ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

НА ТЕРИТОРИЈИМАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

      У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе:

-         да решавају у управним стварима у првом степену

-         да решавају о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних

овлашћења,

-         да врше надзор над имаоцима јавних овлашћења и

      -    да врше инспекцијски надзор.

 

Послове инспекцијског надзора у Мачванском управном округу обављају следећа министарства:

 

 Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

 

     - Инспекција рада.

 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде   

      - Пољопривредна инспекција,

          - Ветеринарска инспекција,

    - Шумарска инспекција,

    - Водопривредна инспекција.

 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

     - Тржишна инспекција,

 

Министарство финансија и привреде

      - Туристичка инспекција   

 

Министарство здравља

      - Санитарна инспекција,

      - Здравствена инспекција.

 

Министарство за енергетику, развој и заштиту животне средине   

       - Инспекција за заштиту животне средине.

      

Министарство саобраћаја         

     - Инспектор за државне путеве.- упражњено

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја         

           -   Послови просветно-педагошког и инспекцијског надзора.

 

П Р Е Г Л Е Д

броја извршилаца по организационим јединицама

 у Мачванском управном округу са стањем на дан

27. фебруара 2013. године

                                    

Р.

бр.

                   

                      Назив организационе јединице

 

Број

извршилаца

1.

Стручна служба управног округа

 

9

2.

Одељење инспекције рада Министарства рада, запошљавања и социјалне политике

 

 

11

3.

Сектор пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства

и водопривреде

 

2

4.

Сектор ветеринарске инспекције Министарства пољопривреде,  шумарства

и водопривреде

 

13

5.

Водопривредна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства

и водопривреде

 

1

6.

Шумарска инспекција Министарства пољопривреде, шумарства

и водопривреде

 

4

7.

Одељење тржишне инспекције Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

 

17

9.

Инспекција за јавне путеве Министарства саобраћаја

1, упражњ.

10.

Туристичка инспекција Министарства финансија и привреде

3

11.

Одељење санитарне инспекције Министарства здравља

5

12.

Здравствена инспекција Министарства здравља

1

13

Еколошка инспекција Министарства за енергетику, развој и заштиту животне средине

 

5

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

71    

 

 

OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

Мачвански управни округ има начелника, кога поставља Влада и који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.

 

Начелник управног округа руководи и планира рад Стручне службе управног округа; усмерава и надзире рад државних службеника и намештеника у Стручној служби; одлучује о правима и дужностима запослених у Стручној служби; усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;   прати примену директива и инструкција које су  издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад; прати рад државних службеника и намештеника у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа; сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица;сазива и председава седницама Савета управног округа; упућује закључке Савета управног округа министру за државну управу и локалну самоуправу и руководиоцима органа државне управе; подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета управног округа; обавља и друге послове по закону.

 

Начелник Мачванског управног округа је  Светомир Вешић.

 

Службени контакт телефон је 015 / 346-166, моб. 064/8771-700

 

 

САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

Управни округ има Савет управног округа који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица.

Савет Мачванског управног округа поред начелника Мачванског управног округа чине још: градоначелник Града Шапца Милош Милошевић, градоначелник Града Лозница Видоје Петровић, председник општине Богатић Слободан Савић, председник општине Владимирци Владица Марковић, председник општине Коцељева Верољуб Матић, председник општине Крупањ Ненад Васиљевић, председник општине Љубовија Мирослав Мићић и председник општине Мали Зворник Миодраг Лазић.

 

СТРУЧНА СЛУЖБА УПРАВНОГ ОКРУГА

 

 У Стручној служби, за потребе начелника Управног округа, окружних подручних  јединица  органа  државне  управе ( за укупно 64 извршиоца ) и других подручних јединица које су образоване за подручје два управна округа или више њих, а који раде у седишту Управног округа у циљу пружања стручне и техничке потпоре обављају се управни, аналитички, стучно-оперативни, финансијско-материјални, канцеларијски и пратећи помоћно-технички послови.

           

За обављање послова из делокруга Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица Одсек за опште послове.

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе и другим подручним јединицама које су образоване за подручје два управна округа или више њих, а који раде у седишту Управног округа; израду предлога првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника; израду уговора о раду и других аката у вези са радно-правним статусом намештеника;припремупредлога актао унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, других општих аката и уговора за потребе Стручне службе; припрему извештаја о раду Стручне службе; израду плана годишњих одмора; израду нацрта кадровског плана Стручне службе; израду месечних извештаја у вези са структуром и бројем државних службеника за Централну кадровску евиденцију;спровођење поступка оцењивања државних службеника; припрему и спровођење плана интегритета Стручне службе; безбедност и здравље на раду запослених; доступност информација од јавног значаја; формирање и вођење персоналних досијеа запослених и ажурирања базе података за Централну кадровску евиденцију; реформу државне управе; аналитику радних  места  у  Стручној  служби;  припрему  предлога финансијског плана; економично трошење буџетских средстава и израду извештаја о извршењу буџета на тромесечном, шестомесечном, деветомесечном и годишњем нивоу за надлежно министарство; обраду података за исплату плата, других примања и накнада за државне службенике, намештенике и остале запослене у Стручној служби; пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа; евидентирање књиговодствене документације, усаглашавање реализованих обавеза са одобреним месечним квотама и припрему захтева за извршење плаћања; вођење прописане аналитичке евиденције и њено усклађивање са књиговодственим подацима из главне књиге Трезора; израду књиговодствених извештаја и биланса; пријем и преглед поште упућене Стручној служби,  окружним   подручним  јединицама  органа државне управе и другим подручним јединицама које су образоване  за  подручје  два  или више управних округа;  формирање и завођење предмета, достављање у рад, развођење кроз доставну књигу и њихово архивирање; давање обавештења о кретању предмета; завођење  и  отпремање поште;  чување и излучивање регистратурског материјала и архивске грађе; дактилографске послове и послове умножавања материјала и друге послове од значаја за рад Управног округа.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа бр: 908-011-00003/2009-01 од 23.02.2010. године, систематизован је један положај, пет извршилачких радних места државних службеника и три радна места намештеника, са укупно 9 запослених.

           

То су следећа радна места:

-         један положај у петој групи - начелник управног округа (1);

-         два извршилачка радна места у звању саветника (2);

-         једно извршилачко радно место у звању сарадника (1);

-         једно извршилачко радно место у звању референта (2);

-         три радна места у четвртој врсти радних места намештеника (3).

 

Називи радних места у Одсеку су: шеф Одсека за опште послове, радно место за правне и опште послове, радно место за финансијско-материјалне послове, радно место за канцеларијске послове ( извршилачка радна места државних службеника ) и оператер-дактилограф ( радно место намештеника ). Изван Одсека су радна места административно-техничког секретара и возача ( радна места намештеника ). 

Одсеком за опште послове руководи шеф Одсека.

Шеф Одсека одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи начелнику управног округа.

Државни службеници и намештеници у Стручној служби одговарају за свој рад шефу Одсека, односно начелнику Управног округа.

Шема организације Стручне службе, у складу са Кадровским планом за 2012.годину, изгледа:

 

 

 

6.1. БУЏЕТ МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2012. И 2013. ГОДИНУ

 

Раздео

Глава

Функција

Економска

класифи-

кација

О П И С

Средства из буџета

одобрена

за 2012..годину

Средства из буџета - план

за 2013..годину

(предлог)

57

 

 

 

УПРАВНИ ОКРУЗИ

 

 

 

57.8

 

 

Мачвански управни округ

 

 

 

 

130

 

Опште услуге

 

 

 

 

 

411

Плате, додаци и накнаде

6.800.000

7.134.000

 

 

 

412

Социјални доприноси на

терет послодавца

 

1.217.000

1.277.000

 

 

 

413

Накнаде у натури

44.000

44.000

 

 

 

414

Социјална давања запосл.

1.000

1.000

 

 

 

415

Накнаде трошкова за

запослене

 

55.000

92.000

 

 

 

416

Награде запосленима и

остали посебни расходи

 

141.000

40.000

 

 

 

421

Стални трошкови

1.395.000

1.536.000

 

 

 

422

Трошкови путовања

111.000

105.000

 

 

 

423

Услуге по уговору

70.000

40.000

 

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

 

150.000

180.000

 

 

 

426

Материјал

700.000

715.000

 

 

 

483

Новч.казне и пен.

1.000

-

 

 

 

512

Машине и опрема

50.000

40.000

 

 

 

 

Извори финансирања за

функцију 130

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

10.735.000

11.204.000

 

 

 

 

Укупно за функцију 130

10.735.000

11.204.000

Напомена:  

 

 

 

ПЛАТЕ, НАКАНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

 

 

            Законом о платама државних службеника и намештеника ( '' Службени гласник РС '', бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07 ) уређују се плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника.

            Основна плата државних службеника одређује се множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату плата.

            Основица је јединствена  и утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.

            Коефицијенти за положаје и извршилачка радна места одређују се тако што се сваки положај и свако извршилачко радно место сврстава у једну од 13 платних група. Положаји се сврставају у платне групе од I до V, а извршилачка радна места у платне групе од VI до XIII.

 

Групе положаја и називи звања

Платна група

Платни разред

1

2

3

4

5

6

7

8

Прва група положаја

I

9.00

0

 

 

 

 

 

 

Друга група положаја

II

8.00

0

 

 

 

 

 

 

Трећа група положаја

III

7.11

0

 

 

 

 

 

 

Четврта група положаја

IV

6.32

0

 

 

 

 

 

 

Пета група положаја

V

5.62

0

 

 

 

 

 

 

Виши саветник

VI

3.96

4.15

4.36

4.58

4.81

5.05

5.30

5.57

Самостални саветник

VII

3.16

3.32

3.49

3.66

3.85

4.04

4.24

4.45

Саветник

VIII

2.53

2.66

2.79

2.93

3.08

3.23

3.39

3.56

Млађи саветник

IX

2.03

2.13

2.23

2.34

2.46

2.58

2.71

2.85

Сарадник

X

1.90

1.99

2.09

2.19

2.30

2.42

2.54

2.67

Млађи сарадник

XI

1.65

1.73

1.82

1.91

2.00

2.10

2.21

2.32

Референт

XII

1.55

1.63

1.71

1.79

1.88

1.98

2.07

2.18

Млађи референт

XIII

1.40

1.47

1.54

1.62

1.70

1.79

1.88

1.97

 

Основна   плата   намештеника   одређује   се   множењем   коефицијента   са

основицом.

            Основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.

            Коефицијенти за радна места намештеника одређују се тако што се свако радно место намештеника сврстава у једну од шест платних група, тако да платна група одговара врсти у коју је радно место разврстано у правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу. Коефицијент за радно место намештеника одређује се према платној групи у којој се радно место налази.

 

 

Коефицијенти су следећи:

 

 

I платна група

2.53

 

II платна група

2.03

 

III платна група

1.9

 

IV платна група

1.5

 

V платна група

1.2

 

VI платна група

1

 

 

ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА, НАКНАДАМА, ДОДАЦИМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ

  Исплата за јануар 2013.године - подаци из  месечног обрачуна

 

Ред

Бр.

О П И С

Основна плата

додаци и друга примања

УКУПНО

приправн.

прековр.рад

дод.наме-штеника

дневнице

1.

Начелник

109.045,12

-

-

-

-

109.045,12

2.

Адм.техн. секретар

31.428,50

-

-

-

-

31.428,50

3.

Возач

29.657,89

-

-

-

7.650,00

37.307,89

4.

Шеф Одсека

 

 

 

 

 

 

5.

Правни и опш.посл.

50.396,29

-

-

-

-

50.396,29

6.

Мат.финанс.послови

35.604,22

-

-

-

-

35.604,22

7.

Канцелар.послови-1

31.867,47

-

-

-

-

31.867,47

8.

Канцелар.послови-2

28.931,20

-

-

-

-

28.931,20

9.

Оператер-дактилог.

31.981,83

-

-

-

-

31.981,83

 

 

348.912,52

 

 

 

7.650,00

356.562,52

 

СРЕДСТВА ЗА РАД МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ

Евиденцију о имовини и средствима за рад Мачванског управног округа води Стручна служба Мачванског управног округа.

 

Ред.

број

Н   а   з   и   в

Ком.

Књиговодств.

вредност на дан

31.12.2012.год.

 

I Путнички аутомобили

   1.

Фолксваген ВЕНТО 1.9 TD, произведен 1995.године

1

0,00

2.

Шкода супер Б 2000, произведен 2005.године

1

0,00

 

 

 

 

II Административна опрема и канцеларијски намештај

1.

Административна опрема и канцеларијски намештај

403

436.549,11

 

 

 

 

НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА

   Информације са којима располаже Мачвански управни округ чувају се у архиви Писарнице Округа, у просторијама Округа код службених лица која раде на предметима, у електронској форми у рачунарима, на ЦД или дискетама.

        Целокупна документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера заштите. Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о канцеларијском пословању у државним органима.

 

ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

 

  1. Записници са седница Савета Мачванског управног округа –први, други, трећи сазив;
  2. Решења начелника којим је одлучивано о правима и дужностима запослених у Стручној служби Округа;
  3. Документација о јавном конкурсу спроведеном у 2010.години за извршилачко радно место у писарници у 2011.години за радно место ''фин.материјални послови'';у 2012 год. за радно место Шеф одсека
  4. Извештаји о раду Стручне службе и Савета Мачванског управног округа.
  5. Документација о исплаћеним платама, накнадама, додацима и другим примањима запослених у Стручној служби Округа;
  6. Документација о примањима из буџета и о извршеним расходима на терет буџета за вршење основне функције органа ;

 

Евиденција о основним средствима и извршеним набавкама, преносу и отуђењима.

 

ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМАОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев Мачванском управном округу  за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).

Захтев мора садржати назив органа, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

           Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

           Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице у Стручној служби Округадужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

           Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, начелник Мачванског управног округа донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

          Мачвански управни округ дужан је да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

          Мачвански управни округје установио и образац за подношење захтева (у прилогу), али ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

          Мачвански управни округ дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Округа.

           Ако Округ није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева,обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одрединакнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа ако располаже техничким средствима за израду копије.

             Ако Округ на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

             Округ ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

            Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Округа.

            Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

            Ако удовољи захтеву, Округ неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

            Ако Мачвански управни округ одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

 

            Пример табеларног приказа поднетих захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

 

Ред.

бр.

 

Тражилац информације

Број поднетих захтева

Број усвојених-делимично усвојених захтева

Број одбачених захтева

Број одбијених захтева

1.

Грађани

/

/

0

0

2.

Медији

/

/

/

/

3.

Невладине организације и др. удружења грађана

/

/

 

/

 

/

4.

Политичке

странке

/

/

 

/

 

/

5

Државни и други органи

1

1

 

/

 

/

6.

Остали

/

/

/

/

7.

УКУПНО

/

/

/

/

 

 У 2012 фгодини није било захтева за приступ информацијама од јавног занчаја.

 

ЈАВНОСТ РАДА МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

Радно време:

Радно време Стручне службе Мачванског управног округа и окружних подручних јединица са седиштем у Шапцу је од 7,30 до 15,30 часова.

 

Адреса:

Господар Јевремова 6/3, 15000 Шабац

тел. 015/346-166; 341-197;

факс: 015/346-993

e/mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ПОСЕБНИ ПРИЛОЗИ

 

Ш А Б А Ц

Господар Јевремова 6/3

__________________________________________________________________

 

З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 120/04), од Мачванског управног округа захтевам:*

 

  • обавештење да ли поседује тражену информацију;
  • увид у документ који садржи тражену информацију;
  • копију документа који садржи тражену информацију;
  • достављање копије документа који садржи тражену информацију: **

              о поштом

              о електронском поштом

              о факсом

              о на други начин:***_________________________________________

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     (навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

 

 

 

___________________________________

Тражилац информације / Име и презиме

У _______________,                                                       ___________________________________

                                                                                             адреса

___________________________________

 дана ______20___године                                                             други подаци за контакт

___________________________________

                                                                                             потпис

___________

 

*     У кућици означити крстићем, која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

**   У кућици означити начин достављања копије докумената.

***  Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате

 

 

 

 

Ш А Б А Ц

Број:

Датум:

 

 

На основу члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступајући по захтеву

 

(______________________________________________)

                   (име и презиме подносиоца захтева)

 

за увид у документ који садржи

            (_____________________________________________________)

                                     (опис тражене информације)

 

достављам

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о стављању на увид документа који садржи тражену

информацију и о изради копије

 

 

Поступајући по захтеву број __________ који је поднео (______________________________), име и презиме тражиоца информације

у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана _____________, у времену ______, у просторијама органа можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.

      Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом информацијом.

      Копија стране А4 формата износи ___________ динара.

            Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи ________ динара и уплаћује се на рачун _____________________________.

 

 

 

 

 

Достављено:

      1. Именованом                                                 

      2. архиви                                           (М.П.)

 

   _________________________________________

                                                                                              (потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)

 

 

 

 

 

 

 

Поверенику за информације од јавног значаја

11000 Београд

 Немањина 22-26

 

Предмет бр. ...............* 

 

 

 

 

 

 

Ж А Л Б А*

 

 ________________________________________________________________________

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)

 

против решења начелника Мачванског управног округа, број _____________ од ____________ године, у _______ примерака.

 

      Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

      Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _______** Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и законско право на приступ информацијама од јавног значаја.

      На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.

 

      Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обзиром да сам решење првостепеног органа  примио дана ______________ године.

 

 

 _______________________________________

                                                                                        Подносилац жалбе / Име и презиме

У _________________,

 _______________________________________

                                                                                                                                         адреса

дана __________ 20 ___ године

  _______________________________________

                                                                                       други подаци за контакт

 

_________________________________

                                                                                                  потпис

·         Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и датум     решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када је првостепени орган донео решење о одбијању захтева за приступ информацијама.

·         ** Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у чл. 8-14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ информацијама.

 

 

Поверенику за информације од јавног значаја

11000 Београд

Немањина 22-26

 

 

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:

 

 

 

 Ж А Л Б У

 

 

 због непоступања Мачванског управног округа, по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року:

 

Дана____________ поднео сам Мачванском управном округу захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од надлежног органа захтевао

(______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

навести податке о захтеву и информацији

 

У прилогу вам достављам доказе о поднетом захтеву (копију захтева и доказ о предаји).

 

      Како је од подношења захтева протекао Законом прописан рок у коме је Мачвански управни округ био дужанда поступи по захтеву, сходно члану 16. ст. 1. и 3. Закона, стекли су се услови за изјављивање жалбе Поверенику.

 

 

 

                                                                                                              Подносилац жалбе / Име и презиме

У _________________,

 _______________________________________

                                                                                                                                         адреса

дана __________ 200 ___ године

  _______________________________________

                                                                                                        други подаци за контакт

 

_________________________________

                                                                                                                                   потпис

 

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ

ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

 

 

 

 

 

 

З А Х Т Е В

усмени          -           писани

 

 

 

 

 

 

 

УДОВОЉАВАЊЕ

ЗАХТЕВУ

 

     - обавештење о поседовању

информације;

     - увид у документ са траженом

информацијом;

     - издавање копије документа

са траженом информацијом;

     - достављање копије

документа поштом или на други начин.

 

 

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ

ЗАХТЕВА

или

ЋУТАЊЕ УПРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЛБА

ПОВЕРЕНИКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ

ПОВЕРЕНИКА

ПО ЖАЛБИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ

о усвајању жалбе

РЕШЕЊЕ

о одбијању жалбе

 

 

 

 

 

 

 

ТУЖБА

којом се покреће

управни спор пред

надлежним судом

против решења

Повереника

 

 
                           

 

- Информатор је ажуриран 27.02. 2013. године -

 

Е Л А Б О Р А Т

О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА

И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ ЗА СТРУЧНУ СЛУЖБУ

МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
 
 

УВОД:

-Општи подаци-

Мачвански управни округ Шабац, Господар Јевремова 6/3 Шабац, Шифра делатности:   75110

Подаци о лицима која врше процену ризика

Ред.

број

 

Име и презиме

Правно лице код којег је запослен

Стручна

спрема

Врста посла

за који је

ангажован

ЈМБГ и

остали подаци

1.

Данило Недељковић

Мин.рада и соц.политике

ВСС

Израда елабората

 

3001956772025

2.

Милован Лазић

Мачв.управни округ

ВСС

Израда елабората

 

0111947772038

-ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА-

Мачвански управни округ образован је, у складу са чланом 38.став 1. Закона о државној управи (''Службени гласник РС,''број 79/05 и 101/07) и чланом 1. Уредбе о управним окрузима (''Службени гласник РС,''број 15/06), ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.

Мачвански управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје (члан 2.Уредбе о управним окрузима).

Сходно члану 40. став 1. Закона о државној управи Мачвански управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади. У ставу 2. истог члана закона, као и члану 7 Уредбе о управним окрузима ближе је одређен делокруг рада начелника.

 У складу с чланом 41. став 1. истог закона и чланом 9. Уредбе о управним окрузима одређено је да у округу постоји Стручна служба управног округа задужена  за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

Седиште Стручне службе је у седишту округа и на њу се примењују прописи о државној управи, из чега следи закључак да је и Округ орган државне управе.

Сходно члану 41. став 2. Закона о државној управи, члану 10. став 1. и 2. Уредбе о управним окрузима и члану 4. став 1. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, Стручном службом руководи начелник, који  одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби.

Ближи опис послова по радним местима у стручној служби дефинисан је у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, на који је Влада Републике Србије 18.фебруара 2010.године Закључком  05 Број: 110-1071/2010, дала сагласност.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Стручној служби дефинисано је осам радних места за која се врши процена ризика и то:

1.      радно место – начелник Управног округа, једно лице у канцеларији;

2.      Радно место – административно технички секретар, једно лице у канцеларији;

3.      Радно место – возач, без канцеларије;

4.      Радно место – шеф Одсека, канцеларија са р.местом број 6;

5.      Радно место –правни и општи послови, једно лице у канцеларији;

6.      Радно место – финансијско материјални послови, канцеларија са р.м. број 4;

7.      Радно место – оператер за канцеларијске послове, два извршиоца у канцеларији;

8.      Радно место – оператер дактилограф, једно лице у канцеларији.

 

Укупан број запослених..........................................................................................9

Структура по стручној спреми:

-ВСС......................................................................................................................3

-ВШС.....................................................................................................................1

-ССС......................................................................................................................5

Структура по полу:

-мушкарци.............................................................................................................3

-жене.....................................................................................................................6

Старосна структура:

-од 20 до 30 година...............................................................................................-

-од 30 до 40 година...............................................................................................2

-од 40 до 50 година...............................................................................................2

-од 50 до 60 година...............................................................................................4

-преко 60 година...................................................................................................1

 

Радно време:

-рад у једној смени од 7,30 до 15,30 часова, дневно 8 часова, недељно 40 часова.

 

СРЕДСТВА ЗА РАД И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

Сва радна места смештена су у заједничком објекту – једно крило на трећем спрату у згради Града Шапца. Са становишта условности средстава за рад нема повећаног ризика за безбедност и здравље на раду запослених. Изузетак је радно место возача на којем се послови обављају у јавном саобраћају, употребом превозних средстава – путничких аутомобила.

На радним местима, за рад се користи  стандардна канцеларијска опрема. Рачунарска опрема је потенцијални извор зрачења, користе се  стари модели монитора.

Нису предвиђена и не користе се посебна средства за личну заштиту на раду.

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА:

1.1.  Радно место начелник Управног округа: Подаци добијени посматрањем ипраћењем процеса указују на изражену покретљивост и промену локације у обављању послова радног места начелника. Ризик за безбедност на раду постоји при обављању путовања, која карактеришу ово радно место.

Смањењу ризика за безбедност на раду на овом радном месту, може  допринети запослени  оптималном проценом времена за извршење путовања, чиме се повећава могућност прилагођавања условима пута и условима саобраћаја,  затим возач сталном бригом о техничкој исправности и правилној употреби саобраћајних средстава за превожење.  Други учесници у саобраћају представљају спољни фактор утицаја на висину ризика за безбедност на раду. Радно место нема повећаних ризика за здравље. 

2.1.  Радно место административно техничког секретара: Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, као и посматрањем и праћењем процеса, потврђују да ово радно место нема посебно изражене ризике за безбедност и здравље на раду. Простор радног места испуњава оптималне захтеве у погледу осветљености и загревања. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног места није климатизована.

Побољшање услова радног места у летњем периоду могуће је коришћењем ефеката клима уређаја из суседне радне просторије која је климатизована.

3.1.Радно место возача: послови се обављају коришћењем путничког аутомобила у различитим условима (атмосферским и климатским) и са тог становишта присутан је повећан ризик за безбедност на раду, како лица које управља аутомобилом, тако и лица која се превозе.  Повећан ризик није условљен искључиво понашањем запосленог на радном месту возача, већ и понашањем других учесника у саобраћају, што отежава утврђивање превентивних мера за смањење ризика.

Могуће превентивне мере за смањење ризика за безбедност на овом радном месту јесу, пре свега перманентна брига о техничкој исправности превозних средстава и правилна процена времена потребног да се свако путовање обави уз поштовање саобраћајних прописа и прилагођавање брзине кретања условима пута и условима саобраћаја.

4.1. Радно место шеф Одсека: Организовано је у радној просторији заједно са радним местом за финансијско материјалне послове. Радна просторија има задовољавајуће природно осветљење и загревање. Није климатизована и нема задовољавајуће вештачко осветљење – осветљава се једном обичном сијалициом. У просторији су инсталиране три рачунарске јединице са старим моделом монитора који производе ефекат зрачења као извор ризика за здравље запослених.

Смањење и елиминисање ризика могуће је уградњом неонских светиљки и постављањем ТФТ монитора уз рачунарске јединице.

5.1.Радно место за опште-правне послове: Има једног извршиоца у канцеларији. Нема посебних ризика за безбедност на раду. Природно осветљење и загревање радног места је задовољавајуће.

За вештачко осветљење и утицај рачунара, односно монитора на здравље на раду,  важи констатација изречена за радно место под 4.1.

6.1. Радно место за финансијско материјалне послове: Организовано је у радној просторији заједно са радним местом под 4.1. шеф Одсека.

Све констатације у погледу испуњености услова за безбедност и здравље на раду и потребне мере за смањење ризика, важе као за радно место под 4.1.

7.1. Радно место оператер за канцеларијске послове: Организовано је у радној просторији са два извршиоца. На радном месту обављају се послови писарнице.

Природа послова захтева повремено рад извршилаца на одлагању предмета у архивске ормане на висини до три метра и при томе коришћење мердевина. Те радне операције представљају повећан ризик за безбедност на раду. У радној просторији смештене су две рачунарске јединице и централни сервер, због чега постоји ризик за здравље запослених од штетних зрачења која емитују ови уређаји.

Вештачко осветљење радног места је незадовољавајуће-обезбеђује се са само једном обичном сијалицом.

Могуће мере у погледу смањења ризика за безбедност и здравље на раду, на овом радном месту су:

-         повећана пажња и опрезност запослених при обављању рада на мердевинама;

-         замена старих модела монитора у радној просторији;

-         замена обичних сијалица неонским осветљењем.

8.1.Радно место оператер-дактилограф: Организовано је у радној просторији где се истовремено обављају и послови кафе одељења. Опремљено је једном рачунарском јединицом са старим моделом монитора. Природно осветљење изагревање радног места је обезбеђено. Вештачко осветљење није задовољавајуће.

Нема повећаног ризика за безбедност на раду на овом радном месту. Присутан је ризик за здравље услед зрачења од монитора и због незадовољавајућег вештачког осветљавања радне просторије.

Потребне мере за смањење ризика за здравље на раду су:

-         замена старог модела монитора;

-         замена обичне сијалице неонским осветљењем.

Подаци о запосленима на радним местима у време процене ризика:

 

 

Ред.

број

 

 

 

Име и презиме

Пол

 

 

Старост

 

Инвалид рада

 

Укупан радни стаж

Радни стаж на р.м.које се обрађује

Други битни подаци за проц.

ризика

 

м

 

ж

1.

Светомир Вешић

+

 

48 год.

не

11 год.

1 год.

 

2.

Светлана Шестић

 

+

55 год.

не

32 год.

18 год.

 

3.

Владимир Поповић

+

 

36 год.

не

16 год.

6 год.

 

4.

Милован Лазић

+

 

63 год.

не

42 год.

8 год.

 

5.

Зорица Чолић

 

+

52 год.

не

17 год.

15 год.

 

6.

6.1.

Наташа Димитријевић

Дарко Ненадовић

 

+

+

36 год.

29 год.

не

не

9 год.

1 год.

5 год.

1 год.

непл.од.

одр.вр.

7.

Снежана Јовановић

 

+

31 год.

не

3 год.

0 год.

 

8.

Љиљана Петровић

 

+

45 год.

не

13 год..

  12 год.

 

9.

Ружа Крстић

 

+

59 год.

не

37 год.

18 год.

 

* табела је ажурирана у октобру 2010.године

З А К Љ У Ч А К

1.  У Мачванском управном округу обављају се послови органа државне управе, са претежним боравком запослених у канцеларијском простору.  Примерено томе примењују се мере из Закона о заштити и здрављу на раду.

2.Начелник Мачванског управног округа својом Одлуком  одредиће лице за праћење и спровођење мера безбедности и здравља на раду, из реда запослених у Стручној служби.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА:

- Закон о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС,''број 101/2005);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радним местима и у радној околини(''Сл.гласник РС,'' број 72/2006);

- Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (''Сл.гласник РС,''  број 62/2007);

- Национални и међународни стандарди;

- Остало.

ЛИЦЕНЦИРАНЕ ФИРМЕ:

-         Миодраг Радоњић                            064/275 40 38;

-         Завод за заштиту на раду                 015/322-077;

-         Чедомир Лазаревић                          065/228 26 42;

-         ''Југоинспект''-Обрад Пузић                015/351-019; 345-375;

-         ''Тончев заштита''/Душан Тончев/        015/390-626; 064/2057-421;

Шира листа на сајту Управе за безбедност у Министарству рада и социјалне политике

011/3347-391/392/393 – Симо Косић.

НАПОМЕНА: Елаборат је први пут урађен у новембру 2007.године;

Ажуриран: у фебруару 2009.године;

                у октобру    2010.године;

Елаборат урадио и ажурирао Милован Лазић.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Friday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©