Е Л А Б О Р А Т

О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА

И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ ЗА СТРУЧНУ СЛУЖБУ

МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
 
 

УВОД:

-Општи подаци-

Мачвански управни округ Шабац, Господар Јевремова 6/3 Шабац, Шифра делатности:   75110

Подаци о лицима која врше процену ризика

Ред.

број

 

Име и презиме

Правно лице код којег је запослен

Стручна

спрема

Врста посла

за који је

ангажован

ЈМБГ и

остали подаци

1.

Данило Недељковић

Мин.рада и соц.политике

ВСС

Израда елабората

 

3001956772025

2.

Милован Лазић

Мачв.управни округ

ВСС

Израда елабората

 

0111947772038

-ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА-

Мачвански управни округ образован је, у складу са чланом 38.став 1. Закона о државној управи (''Службени гласник РС,''број 79/05 и 101/07) и чланом 1. Уредбе о управним окрузима (''Службени гласник РС,''број 15/06), ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.

Мачвански управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје (члан 2.Уредбе о управним окрузима).

Сходно члану 40. став 1. Закона о државној управи Мачвански управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади. У ставу 2. истог члана закона, као и члану 7 Уредбе о управним окрузима ближе је одређен делокруг рада начелника.

 У складу с чланом 41. став 1. истог закона и чланом 9. Уредбе о управним окрузима одређено је да у округу постоји Стручна служба управног округа задужена  за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

Седиште Стручне службе је у седишту округа и на њу се примењују прописи о државној управи, из чега следи закључак да је и Округ орган државне управе.

Сходно члану 41. став 2. Закона о државној управи, члану 10. став 1. и 2. Уредбе о управним окрузима и члану 4. став 1. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, Стручном службом руководи начелник, који  одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби.

Ближи опис послова по радним местима у стручној служби дефинисан је у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Мачванског управног округа, на који је Влада Републике Србије 18.фебруара 2010.године Закључком  05 Број: 110-1071/2010, дала сагласност.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Стручној служби дефинисано је осам радних места за која се врши процена ризика и то:

1.      радно место – начелник Управног округа, једно лице у канцеларији;

2.      Радно место – административно технички секретар, једно лице у канцеларији;

3.      Радно место – возач, без канцеларије;

4.      Радно место – шеф Одсека, канцеларија са р.местом број 6;

5.      Радно место –правни и општи послови, једно лице у канцеларији;

6.      Радно место – финансијско материјални послови, канцеларија са р.м. број 4;

7.      Радно место – оператер за канцеларијске послове, два извршиоца у канцеларији;

8.      Радно место – оператер дактилограф, једно лице у канцеларији.

 

Укупан број запослених..........................................................................................9

Структура по стручној спреми:

-ВСС......................................................................................................................3

-ВШС.....................................................................................................................1

-ССС......................................................................................................................5

Структура по полу:

-мушкарци.............................................................................................................3

-жене.....................................................................................................................6

Старосна структура:

-од 20 до 30 година...............................................................................................-

-од 30 до 40 година...............................................................................................2

-од 40 до 50 година...............................................................................................2

-од 50 до 60 година...............................................................................................4

-преко 60 година...................................................................................................1

 

Радно време:

-рад у једној смени од 7,30 до 15,30 часова, дневно 8 часова, недељно 40 часова.

 

СРЕДСТВА ЗА РАД И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

Сва радна места смештена су у заједничком објекту – једно крило на трећем спрату у згради Града Шапца. Са становишта условности средстава за рад нема повећаног ризика за безбедност и здравље на раду запослених. Изузетак је радно место возача на којем се послови обављају у јавном саобраћају, употребом превозних средстава – путничких аутомобила.

На радним местима, за рад се користи  стандардна канцеларијска опрема. Рачунарска опрема је потенцијални извор зрачења, користе се  стари модели монитора.

Нису предвиђена и не користе се посебна средства за личну заштиту на раду.

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА:

1.1.  Радно место начелник Управног округа: Подаци добијени посматрањем ипраћењем процеса указују на изражену покретљивост и промену локације у обављању послова радног места начелника. Ризик за безбедност на раду постоји при обављању путовања, која карактеришу ово радно место.

Смањењу ризика за безбедност на раду на овом радном месту, може  допринети запослени  оптималном проценом времена за извршење путовања, чиме се повећава могућност прилагођавања условима пута и условима саобраћаја,  затим возач сталном бригом о техничкој исправности и правилној употреби саобраћајних средстава за превожење.  Други учесници у саобраћају представљају спољни фактор утицаја на висину ризика за безбедност на раду. Радно место нема повећаних ризика за здравље. 

2.1.  Радно место административно техничког секретара: Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, као и посматрањем и праћењем процеса, потврђују да ово радно место нема посебно изражене ризике за безбедност и здравље на раду. Простор радног места испуњава оптималне захтеве у погледу осветљености и загревања. Радна просторија у којој се обављају послови овог радног места није климатизована.

Побољшање услова радног места у летњем периоду могуће је коришћењем ефеката клима уређаја из суседне радне просторије која је климатизована.

3.1.Радно место возача: послови се обављају коришћењем путничког аутомобила у различитим условима (атмосферским и климатским) и са тог становишта присутан је повећан ризик за безбедност на раду, како лица које управља аутомобилом, тако и лица која се превозе.  Повећан ризик није условљен искључиво понашањем запосленог на радном месту возача, већ и понашањем других учесника у саобраћају, што отежава утврђивање превентивних мера за смањење ризика.

Могуће превентивне мере за смањење ризика за безбедност на овом радном месту јесу, пре свега перманентна брига о техничкој исправности превозних средстава и правилна процена времена потребног да се свако путовање обави уз поштовање саобраћајних прописа и прилагођавање брзине кретања условима пута и условима саобраћаја.

4.1. Радно место шеф Одсека: Организовано је у радној просторији заједно са радним местом за финансијско материјалне послове. Радна просторија има задовољавајуће природно осветљење и загревање. Није климатизована и нема задовољавајуће вештачко осветљење – осветљава се једном обичном сијалициом. У просторији су инсталиране три рачунарске јединице са старим моделом монитора који производе ефекат зрачења као извор ризика за здравље запослених.

Смањење и елиминисање ризика могуће је уградњом неонских светиљки и постављањем ТФТ монитора уз рачунарске јединице.

5.1.Радно место за опште-правне послове: Има једног извршиоца у канцеларији. Нема посебних ризика за безбедност на раду. Природно осветљење и загревање радног места је задовољавајуће.

За вештачко осветљење и утицај рачунара, односно монитора на здравље на раду,  важи констатација изречена за радно место под 4.1.

6.1. Радно место за финансијско материјалне послове: Организовано је у радној просторији заједно са радним местом под 4.1. шеф Одсека.

Све констатације у погледу испуњености услова за безбедност и здравље на раду и потребне мере за смањење ризика, важе као за радно место под 4.1.

7.1. Радно место оператер за канцеларијске послове: Организовано је у радној просторији са два извршиоца. На радном месту обављају се послови писарнице.

Природа послова захтева повремено рад извршилаца на одлагању предмета у архивске ормане на висини до три метра и при томе коришћење мердевина. Те радне операције представљају повећан ризик за безбедност на раду. У радној просторији смештене су две рачунарске јединице и централни сервер, због чега постоји ризик за здравље запослених од штетних зрачења која емитују ови уређаји.

Вештачко осветљење радног места је незадовољавајуће-обезбеђује се са само једном обичном сијалицом.

Могуће мере у погледу смањења ризика за безбедност и здравље на раду, на овом радном месту су:

-         повећана пажња и опрезност запослених при обављању рада на мердевинама;

-         замена старих модела монитора у радној просторији;

-         замена обичних сијалица неонским осветљењем.

8.1.Радно место оператер-дактилограф: Организовано је у радној просторији где се истовремено обављају и послови кафе одељења. Опремљено је једном рачунарском јединицом са старим моделом монитора. Природно осветљење изагревање радног места је обезбеђено. Вештачко осветљење није задовољавајуће.

Нема повећаног ризика за безбедност на раду на овом радном месту. Присутан је ризик за здравље услед зрачења од монитора и због незадовољавајућег вештачког осветљавања радне просторије.

Потребне мере за смањење ризика за здравље на раду су:

-         замена старог модела монитора;

-         замена обичне сијалице неонским осветљењем.

Подаци о запосленима на радним местима у време процене ризика:

 

 

Ред.

број

 

 

 

Име и презиме

Пол

 

 

Старост

 

Инвалид рада

 

Укупан радни стаж

Радни стаж на р.м.које се обрађује

Други битни подаци за проц.

ризика

 

м

 

ж

1.

Светомир Вешић

+

 

48 год.

не

11 год.

1 год.

 

2.

Светлана Шестић

 

+

55 год.

не

32 год.

18 год.

 

3.

Владимир Поповић

+

 

36 год.

не

16 год.

6 год.

 

4.

Милован Лазић

+

 

63 год.

не

42 год.

8 год.

 

5.

Зорица Чолић

 

+

52 год.

не

17 год.

15 год.

 

6.

6.1.

Наташа Димитријевић

Дарко Ненадовић

 

+

+

36 год.

29 год.

не

не

9 год.

1 год.

5 год.

1 год.

непл.од.

одр.вр.

7.

Снежана Јовановић

 

+

31 год.

не

3 год.

0 год.

 

8.

Љиљана Петровић

 

+

45 год.

не

13 год..

  12 год.

 

9.

Ружа Крстић

 

+

59 год.

не

37 год.

18 год.

 

* табела је ажурирана у октобру 2010.године

З А К Љ У Ч А К

1.  У Мачванском управном округу обављају се послови органа државне управе, са претежним боравком запослених у канцеларијском простору.  Примерено томе примењују се мере из Закона о заштити и здрављу на раду.

2.Начелник Мачванског управног округа својом Одлуком  одредиће лице за праћење и спровођење мера безбедности и здравља на раду, из реда запослених у Стручној служби.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА:

- Закон о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС,''број 101/2005);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радним местима и у радној околини(''Сл.гласник РС,'' број 72/2006);

- Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (''Сл.гласник РС,''  број 62/2007);

- Национални и међународни стандарди;

- Остало.

ЛИЦЕНЦИРАНЕ ФИРМЕ:

-         Миодраг Радоњић                            064/275 40 38;

-         Завод за заштиту на раду                 015/322-077;

-         Чедомир Лазаревић                          065/228 26 42;

-         ''Југоинспект''-Обрад Пузић                015/351-019; 345-375;

-         ''Тончев заштита''/Душан Тончев/        015/390-626; 064/2057-421;

Шира листа на сајту Управе за безбедност у Министарству рада и социјалне политике

011/3347-391/392/393 – Симо Косић.

НАПОМЕНА: Елаборат је први пут урађен у новембру 2007.године;

Ажуриран: у фебруару 2009.године;

                у октобру    2010.године;

Елаборат урадио и ажурирао Милован Лазић.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Tuesday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©