Print

 

Надлежност округа

 

Мачвански управни округ је од 01.12.2005.године правно лице.Начин организовања и вршења послова, као и руковођења законом утврђеним пословима одређени су Уредбом о управним окрузима, чл.38-42 Закона о државној управи, и чланом 1. Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта, којим су регулисани послови државне управе које Управни округ, министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта.

У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе:

- да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења,

- да врше надзор над радом имаоца јавних овлашћења и

- да врше инспекцијски надзор.

 

Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Friday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©