Print

  

Начелник округа:

- Функционер

Начелник округа у складу са Уредбом о управним окрузима ( '' Сл. гл. РС '' бр.15/2006)

·         усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

·         прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;

·         прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

·         прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

·          сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

·          сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

Орган државне управе доставља Начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и Влади. Начелника поставља Влада на пет година, на предлог министра за државну управу, а сагласно Закону о државним службеницима.

Решењем Владе 24 број: 119-16511/2014 од 23.12.2014 године на период од четири године за начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу постављен је дипл. правник, Драгослав Милановић.

Контакт телефон:015/341-196,

е-mail>nacelnikmacvaokrug@gmail.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 15th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©