Print

 

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

За обављање послова из делокруга Стручне службе Мачванског управног округа  образује се ужа унутрашња јединица - Одсек за опште послове којом руководи шеф Одсека. 

         Шеф Одсека.

          - Саветник –

Руководи радом Одсека, прати прописе, пружа стручна упутства, планира, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику управног округа у извршавању послова заједничких свим окружним подручним јединицама организованих при управном округу; организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; припрема и израђује предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана и надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и изради периодичних и годишњих извештаја о извршењу буџета; примењује мерила и критеријуме за уједначено и објективно вредновање радне успешности државних службеника, процењује потребе за стручним усавршавањем и развојем компетенција државних службеника и сачињава план развоја и усавршавања, помаже државним службеницима у развоју каријере, припрема кадровски план,обавља послове аналитичара радних места; припрема извештаје о раду Стручне службе, израђује и ажурира Информатор о раду, поступа по захтевима за доступност информација од јавног значаја, стара се о благовремености ажурирања интернет презентације Мачванског управог округа  и тачности објављених информација; припрема и израђује план набавки, стара се о законитом спровођењу поступка јавних набавки, прати припрему и спровођење поступка јавних набавки;сарађује  са окружним подручним јединицама органа државне управе и са органима јединица локалне самоуправе на подручју Мачванског управног окруа ; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

Шеф Одсека је дипломирани правник Зорица Чолић.

Контакт телефон:015/347-369

е-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Радно место за правне и опште послове

            - Саветник –

Припрема и израђује предлоге првостепених аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника у Стручној служби; пружа стручну помоћи запосленима о начину остваривања права и дужности из области радних односа; учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе Стручне службе, сачињава периодичне извештаје о спроведеним јавним набавкама;  учествује у припреми предлога аката о унутрашњем уређењу и организацији радних места у Стручној служби; учествује у припреми израде нацрта кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; припрема уговоре које закључује начелник управног округа са физичким и правним лицима;   обавља послове из области безбедности и здравља на раду у складу са општим прописима и интерним актима; води евиденције из радних односа за запослене у Стручној служби; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.                 

Радно место је упражњено:

Контакт телефон:015/341-197.

е-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Радно место за финансијско-материјалне послове

- сарадник –

Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету; врши пријем, контролу формалне исправности и евидентирање књиговодствене документације ,усаглашавање реализованих обавеза са одобреним месечним квотама ,припрему захтева за извршење плаћања, обрађује, контира, и припрема за књижење књиговодствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, обрађује накнаде за превоз државних службеника и намештеника; припрема податке за обрачун плата државних службеника и намештеника; попуњава и предаје прописане обрасце у предвиђеним роковима; израђује захтеве за пренос средстава; израђује књиговодствене извештаје и билансе; чува књиговодствено-финансијску документацију на прописан начин; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.                  

Државни службеник на овом радном месту је економиста  Дарко Ненадовић.

Контакт телефон:015/341-197.

е-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Радно место за канцеларијске послове

 - референт –

Врши  пријем и преглед поште упућене Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; врши разврставање, класификацију, евидентирање примљених аката,  формира и заводи предмете, доставља их у рад  кроз доставну књигу, води евиденцију о кретању предмета у раду; улаже предмете у архиву, чува архивиране предмете и води евиденцију о архивском материјалу, припрема и спроводи излучивање архивског материјала у прописаним роковима; врши сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; ковертира, заводи пошту у књигу отпреме и врши отпрему исте и води евиденцију насталих поштанских трошкова и сачињава месечне извештаје о броју преузетих и отпремљених пошиљки; израђује месечне и годишње извештаје о броју активних и архивираних предмета за све окружне и остале подручне јединице; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Државни  службеници  на овом радном месту су: Реновчевић Соња и Петровић Љиљана, ССС.

Контакт телефон: 015/346-996                                                                                            

 

Радно место дактилограф

- Четврта врста радних места– намештеник

Куца, прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању; израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања база података; обавља послове умножавања материјала; обавља послове  скенирања докумената , обавља и  друге послове по налогу  шефа Одсека.

Радно место је попуњено на одређено време:Јана Илић

Контакт телефон:015/346-996.

                                                                                     

Радно место технички  секретар

- Четврта врста радних места- намештеник

Обавља директну телефонску комуникацију, Е–mail кореспонденцију, пријем и слање факсова, копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу руководиоца; прима, отправља, чува и архивира пошту упућену начелнику управног округа; води евиденцију за унутрашње потребе органа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа и шефа Одсека.

 

Радно место је попуњено на неодређено време:Тања Ђурђевић.

Контакт телефон:015/341-196

Факс: 015/346-993

 

          Радно место возач

- Четврта врста радних места– намештеник

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању; води евиденцију о коришћењу возила и стара се о регистрацији возила; стара се о редовном сервисирању возила; по потреби обавља курирске послове; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа и шефа Одсека.

Намештеник на овом радном месту је Владимир Поповић, ССС.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Tuesday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©