Print

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

У оквиру Министарства просвете образоване су школске управе као уже организационе јединице, које у оквиру својих надлежности врше:
- стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду, на подручју Златиборског управног округа;
- координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа;
- давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања;
- учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и праћење његовог остваривања;
- одржавање и ажурирање базе података о образовању и васпитању и старање о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
- послове у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава за подручје за које је образована школска управа;
- остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама;
- стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем стручно-педагошког надзора
- остале стручне послове - прикупља и проучава податке у областима из свога делокруга, сачињава анализе, извештаје, информације и друге материјале и врши друге стручне послове којима доприноси развоју области из свог делокруга.
- и друге послове у складу са законом.


За подручје Мачванског и Колубарског управног округа образована је Школска управа Ваљево, са седиштем у Ваљеву. Начелник Школске управе Ваљево је Верољуб Лазаревић.

У Мачванском управном округу запосленасу два просветна саветника за стручно-педагошки надзор, и то: Снежана Јадрановић и Верица Вилотић.
Просветни саветници су на адреси Лазе Лазаревића број 5, 15000 Шабац, контакт телефони: 015/346-905 и 346-906, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©