Print

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД

Одељење инспекције рада за Мачвански управни округ

Шабац, Цара Душана 1/3

Тел. 015/342-245; 345-617

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

НАДЛЕЖНОСТ ИНСПЕКТОРАТА ЗА РАД

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД обавља послове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и радних односа над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о приватним предузетницима, Закона о привредним друштвима (у делу који се односи на безбедност и здравље на раду) Закона о штрајку, Општег колективног уговора, колективних уговора (посебних и појединачних), општих аката и уговора о раду  којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у организацијама, правним лицима и другим облицима организовања, као и установама.
Поред закона, инспекција рада врши надзор и над применом других прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду, техничким мерама које се односе на безбедност и здравље на раду, стандарда и опште признатих мера у делу којим се уређују питања из области безбедности и здравља на раду.
Овлашћења и дужности инспектора рада регулисани су на неколико начина укључујући овлашћења и дужности инспектора рада, која су утврђена Законом о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 20/92, 48/93, 79/05 и 101/07); Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и Законом о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 39/02 и 79/05).
Инспектор рада има овлашћења да у обављању инспекцијског надзора код послодавца:
- прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
- саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
- прегледа пословне просторије, објекте и сл.
- узима у поступак пријаве грађана, захтеве запослених, других физичких и правних лица,
- налаже решењем извршење мера и радњи у циљу отклањања утврђених повреда закона,
- подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ,
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
- обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
- покреће иницијативу за обустављање од извршења, односно за поништавање или укидање прописа или другог општег акта који није у складу са Уставом или законом,
- у случајевима неправилног отказа уговора о раду, доноси решење о одлагању од извршења донетог решења о отказу уговора о раду, запосленог враћа на рад до окончања судског спора.

Приликом вршења надзора, инспектор рада мора имати службену легитимацију којом доказује својство инспектора. Легитимацију инспектора рада издаје Министарство рада и социјалне политике и у истој су наведена овлашћења инспектора рада, односно да у вршењу инспекцијског надзора, инспектор рада има права и дужности утврђене чланом 93. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07), у вези члана 22. и 23. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 20/92).

Инспекцијски надзор
у области безбедности и здравља на раду

Циљ укупне политике надзора у области безбедности и здравља на раду, је пре свега спречавање повреда на раду и професионалних обољења, а заснива се на покретању низа активности у више области деловања као што је на пример успостављање одговорности послодавца у свим фазама рада, примена превентивних мера у свим облицима рада и технолошким фазама рада, процена ризика и управљање истим на свим местима рада, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, праћење њиховог здравственог стања, праћење параметара услова радне средине и слично.
 Надзор се врши код домаћих и страних правних и физичких лица који имају запослене, односно имају статус послодавца. Надзор код послодаваца односи се на примену:
- Закона о безбедности и здрављу на раду,
- подзаконских прописа у области безбедности и здравља на раду,
- општих, посебних и појединачних колективних  уговора и општих аката, којима се уређују права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду,
- општих аката којима се уређују радна места, врста и степен стручне спреме, потребна знања и други потребни услови за заснивање радног односа на тим радним местима,
- уговора о раду, у делу у којем се уређују права, обавезе запослених и послодаваца у области безбедности и здравља на раду,
- техничких прописа и националних стандарда, у делу који се односи на безбедност и здравље на раду.


Врсте инспекцијских надзора

Поступак инспекцијског надзора покреће се по службеној дужности и по захтеву странке.
 Надзор по службеној дужности, који покреће инспектор на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, је кад инспектор утврди или сазна да, с обзиром на постојеће чињенично стање, треба у циљу обезбеђивања безбедног и здравог места за сваког запосленог, да покрене поступак надзора (управни поступак).
 Надзор по службеној дужности по обиму може бити редован и контролни  надзор код послодавца и надзор поводом дешавања смртне, тешке и колективне повреде на раду.
 Надзор поводом захтева странке се покреће на захтев послодавца, на захтев запосленог  за интервенцију инспектора, као и поводом захтева за испуњеност прописаних услова из области безбедности и здравља на раду, а у складу са Правилником о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду (''Сл. гласник РС'', бр. 60/06).
Редован надзор  послодавца је свеобухватан надзор над применом прописа из области безбедности и здравља на раду, техничких мера и националних стандарда у делу који се односи на безбедност и здравље на раду.
 Контролни надзор обухвата проверу над извршењем решења о отклањању недостатака, које је инспектор донео у претходном поступку надзора код послодавца. Контролни надзор се може вршити и ради увида у примену појединих прописа или института Закона о безбедности и здрављу на раду код послодавца и то у обиму како то утврди руководилац инспекције рада. Контролни надзор може се вршити на захтев послодавца, или на захтев запосленог  за интервенцију инспектора.

Поступак инспекцијског надзора

У поступку инспекцијског надзора инспектор рада има право и дужнот да предузима радње, којима се контролишу безбедност и здравље на раду а нарочито хигијена и услови рада, производња, стављање у промет, коришћење и одржавање средстава за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду, опасних материја и друго, као и да:
1. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
2. саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
3. прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, средстава и опрему за личну заштиту, предмете и робу и сл;
4. узима узорке ради анализе, екпертизе и сл;
5. наређује мерења која обавља друга стручна организација, кад послодавац самостално или преко одређене стручне организације врши мерења у одговарајућим областима, а резултати извршеног мерења пружају основ за то;
6. послодавцима, запосленима, њиховим представницима и синдикату даје обавештења и савете у области безбедности и здравља на раду, као и о мерама чијом применом се обезбеђује извршавање Закона о безбедности и здрављу на раду на најефикаснији начин;
7. у складу са поднетим захтевом послодавца и запосленог или представника запослених обавести о извршеном инспекцијском надзору и утврђеном стању;
8. предузима друге радње за које је овлашћен другим прописом;

Инспектор рада дужан је да изврши надзор одмах, након пријаве послодавца о свакој смртној, тешкој или колективној повреди на раду, као и опасној појави која би могла да угрози безбедност и здравље на раду, односно одмах по пријему захтева, односно обавештења.
Инспектор рада дужан је да послодавцу, односно запосленом наложи предузимање мера и радњи за отклањање узрока који су изазвали повреде, довели до настанка опасности по безбедност и здравље на раду, односно које могу спречити настанак повреде и умањити или отклонити опасности по безбедност или здравље на раду.
Инспектор рада је дужан да, за време трајања околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља запосленог, забрани рад на радном месту код послодавца, а нарочито кад утврди:
1) да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосленог;
2) да се користи средство за рад на коме нису примењене мере за безбедност и здравље на раду;
3) да се не користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду;
4) да запослени ради на радном месту са повећаним ризиком, а не испуњава прописане услове за рад на том радном месту, као и ако се није подвргао лекарском прегледу у прописаном року;
5) да запослени није оспособљен за безбедан рад на радном месту на ком ради;
6) да послодавац није спровео мере или извршио радње које му је, ради отклањања узрока који доводе до угрожавања безбедности и здравља запосленог, наложио инспектор рада.

Инспектор рада може да наложи да се спроведе и опште призната мера којом се може отклонити опасност при раду или смањити ризик по здравље запосленог, у мери у којој је то могуће.

Покретање прекршајног поступка

У случају да послодавац није обезбедио потребне мере безбедности инспектор рада подноси захтев за покретање прекршајног поступка у случају када послодавац:
- није обезбедио запосленом обављање послова на којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду;
- није обезбедио запосленом коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду;
- није покренуо поступак процене ризика за сва радна места у радној околини;
- није најмање осам дана пре почетка рада, известио надлежну инспекцију рада о почетку свога рада, раду одвојене јединице и свакој промени технолошког поступка, уколико се тим променама мењају услови рада;
- је запосленима дао на употребу опрему за рад, средство и опрему за личну заштиту на раду или опасне материје без прописане техничке документације на српском језику, за њихову употребу и одржавање, односно паковање, транспорт, коришћење и складиштење;
- није оспособио запосленог за безбедан и здрав рад,приликом заснивања радног односа или премештаја запосленог на друге послове, или приликом увођења нове технологије или нових средстава за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и здрав рад;
- није одмах а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у писаној форми пријавио надлежној инспекцији рада сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље запослених;
- није у року, који одреди инспектор рада, предузео  наложене мере и отклонио утврђене недостатке, итд.

Такође, инспектор рада подноси захтев за покретање прекршајног поступка и у случају када запослени не примењује прописане мере за безбедан и здрав рад и ненаменски користи средстава за рад и опасне материје.
 Висина прописане казне у случају непримењивања прописаних мера за безбедан и здрав рад, а у складу са одредбама Закона о безбедности  и здравља на раду, износи:
- 800.000 - 1.000.000 динара за послодавца - правно лице,
- 400.000 - 500.000 динара за приватног предузетника и
- 10.000 - 20.000 за запосленог, који не примењује прописане мере за безбедан и здрав рад (уколико је послодавац обезбедио средства и опрему за личну заштиту на раду (заштитни шлем, заштитни опасач за рад на висини, заштитне рукавице и сл) а запослени исте није користио).

Одељење инспекције рада за Мачвански управни округ послове из свог делокруга обавља на подручју општина: Шабац, Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. Послове обављају инспектори, и то:

Са седиштем у Шапцу, Цара Душана 1 (ПЦ''Тијумф'')

Начелник: Данило Недељковић, тел. 015/342-245; 063/511-547;

Инспектори рада:      Љубомир Симић, тел. 064/8622-090;

                                Војин Јевремовић, тел.064/8622-087;

                                Драгица Аврамовић, тел.015/345-617;

                                Наташа Симић, тел. 015/345-617;

                                Светлана Бионда, тел. 015/345-617;

                                Софија Нешковић, тел. 015/345-617 и

                                Зорица Вујић, тел. 015/345-617.

Са седиштем у Лозници, Карађорђева 4 (пословни објекат ''Јадар'')

Инспектори:              Љиљана Милошевић, тел. 064/8622-088

                                Богољуб Васић, тел. 064/8622-089.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 22nd. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©