Print

 

 МИНИСТАРСТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

 

Надлежности министарства

Надлежности Mинистарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација:

У области спољне и унутрашње трговине надлежности министарства су:

- функционисање тржишта
- стратегија и политика развоја трговине
- унутрашња трговина
- промет робе и услуга
- праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера
- предлагање системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа
- иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из области царинског и ванцаринског пословања
- контрола квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи, промету и контроли услуга
- контрола мерила и мерних јединица, употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа
- снабдевеност тржишта и цене
- спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције
- заштита потрошача
- оснивање и рад робних резерви и берзанских посредника
- инспекцијски надзор у области трговине
- други послови одређени законом

У области економских односа са иностранством надлежности министарства су:

- унапређење економских односа са иностранством
- предлагање и спровођење мера у области економских односа са иностранством
- праћење међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и њихов развој
- учествовање у закључивању, потврђивању и примени међународних економских и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим законом
- предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа и организација државне управе у вези са њиховим радом
- креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини
- хармонизација спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихова имплементација
- промет роба, услуга и права индустријске својине
- посебни облици спољнотрговинског пословања
- спољна трговина и унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе) уз сагласност Министарства одбране
- закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума
- прописи у области страних улагања и концесија и њихово усклађивање са правом Европске уније
- преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и припрема закона о њиховом потврђивању
- унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње
- праћење сарадње органа Републике Србије са међународним економским организацијама и агенцијама Организације уједињених нација
- припрема учешћа представника републике Србије на међународним конференцијама, односно преговорима за закључивање међународних економских и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим законом
- делегирање дипломата задужених за економску сарадњу у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије
- други послови одређени законом

У области телекомуникација надлежности министарства су:

- област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја
- уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
- инспекцијски надзор
- утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја
- организовање финансијске и техничке контроле
- међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
- утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција
- одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција
- утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори
- други послови одређени законом

У области информационог друштва надлежности министарства су:

- утврђивање политике и стратегије развоја информационог друштва
- припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања
- мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва
- развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже
- координација у изради стратешко-развојних докумената на нивоу Републике Србије
- заштита података и информациона безбедност
- међународни послови у области информационог друштва
- други послови одређени законом

Управа за Дигиталну агенду, као орган управе у саставу Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, има следеће надлежности:

- спровођење стратегије у области информационог друштва и електронских комуникација
- примена информационо-комуникационих технологија
- пружање информационих услуга
- истраживање и развој у области информационог друштва и електронских комуникација
- развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре, унапређење, развој и функционисање информационих система државних органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби
- развој и примена стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавним службама
- стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи у области информационог друштва и електронских комуникација
- други послови одређени законом

 

Сектор тржишне инспекције:  

Сектор тржишне инспекције обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:

  • услови за обављање промета робе и вршење услуга које обављају правна и физичка лица и предузетници, цене робе и услуга, квалитет индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету, квалитет услуга, утврђивање услова за обављање привредних делатности у областима које чине предмет контроле, предузимање мера на које је законом овлашћен, спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и нуђења робе, услуга, навођењем података којима се ствара или може створити забуна на тржишту, контрола продаје робе са ознакама и подацима који стварају или могу створити забуну у погледу порекла и квалитета робе и друго);
  • контрола мерила и мерних јединица (очигледна неисправност мерила и тачност мерења робе која се пре продаје мери);
  • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача и област оглашавања и инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним правом;
  • послови који су непосредно везани за вршење инспекцијског надзора, финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора и друго;
  • сарадње са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Сектора;
  • подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Сектора, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Сектору тржишне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

а) у седишту Министарства:

  1. Одељење за координацију у области контроле промета робе;
  2. Одељење за координацију у контроли услуга, спречавање нелојалне конкуренције и стручне послове у вези са инспекцијским надзором;

б) ван седишта Министарства:

Одељење тржишне инспекције Шабац, за окружну подручну јединицу за Мачвански управни округ са седиштем у Шапцу (у даљем тексту: Одељење тржишне инспекције Шабац);

Одељење тржишне инспекције Шабац

У Одељењу тржишне инспекције Шабац образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

      1.)  Одсек тржишне инспекције за општине: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева, са седиштем у Шапцу, Господар Јевремва 6/3; Тел/факс:015/346-992; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      2.)  Одсек тржишне инспекције за општине: Лозница, Крупањ, Мали Зворник и Љубовија, са седиштем у Лозници, Карађорђева 2, тел. 015/891-711.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©