Print

 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА

 

Министарство саобраћаја обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене законом.

Министарство саобраћаја обавља послове државне управе који се односе и на: енергетику; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну привреду; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно топлотне енергије, производњу, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима; предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање јавних предузећа у областима за које је министарство образовано; надзор у областима из делокруга министарства, као и друге послове одређене законом.

 
Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07) утврђује овлашћења и дужности министра и постављених лица.


Министарство за  инфраструктуру, као орган државне управе, сходно члану 12. Закона о државној управи, припрема нацрте закона, друге прописе и опште акте из свог делокруга рада за Владу и предлаже Влади стратегију развоја и друге мере којима се обликује политика Владе. Министарство такође прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, извршава законе, друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе тако што доноси прописе, решава у управним стварима, води евиденције, издаје јавне исправе и предузима управне радње (извршни послови). Министарство, сходно члану 15. Закона о државној управи доноси правилнике, наредбе и упутства, који се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“. Министарство решава у управним стварима и доноси управне акте, решава о жалбама и ванредним правним средствима, врши инспекцијски надзор, стара се о раду јавних служби, обавља развојне послове и остале стручне послове у областима из свога делокруга. Министар, сходно члану 44. Закона о државној управи, може да издаје директиве  којима одређује начин рада, поступање и понашање запослених у министарству. Директивом се не може одређивати начин поступања и решавања  у управној ствари.


Поступци по којима се доносе одлуке прописани су Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“  бр.  33/97 и 31/01).

Подаци о унутрашњим јединицама

СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА


У оквиру Сектора за путеве и безбедност саобраћаја обављају се послови из области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре. У том смислу у Сектору се: припремају предлози мера за унапређење стања и односа у путној привреди, безбедности саобраћаја на путевима и транспорту опасних материја, прати извршење годишњег програма рада на одржавању, заштити и развоју путева, путне опреме и осталих објеката саобраћајне инфраструктуре и предлажу мере за реализацију планова, остварује сарадња са научно-истраживачким институцијама у области путева, геодетских мерења, екологије и логистике, безбедности саобраћаја на путевима и транспорту опасних материја и даје сагласност на програм научно-истраживачког и стручног рада, утврђује концепција за припремање закона и других прописа и општих аката у области путева, безбедности саобраћаја на путевима, транспорту опасних материја и развоја телематике у друмском саобраћају, припрема предлоге основа за вођење преговора за закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области путева, безбедности саобраћаја на путевима и телематике у друмском саобраћају, као и транспорту опасних материја, припремају решења у управном поступку, припремају предлози одговора на посланичка питања, обавља техничко регулисање саобраћаја на јавним путевима, прати примена закона и других прописа и иницира измене и допуне закона и других прописа из односне области, обавља инспекцијски надзор над применом законских и других прописа који се односе на путеве и безбедност саобраћаја, предузимају управне и друге мере доношењем решења о отклањању неправилности, забрани рада, подносе захтеви за покретање прекршајног поступка, поступка привредног преступа, односно кривичног дела, дају мишљења на материјале које припремају други органи и организације у односној области, предузимају и спроводе заједничке мере у области путева и геодетских мерења, безебедности саобраћај и телематици у друмском саобраћају, као и транспорту опасних материја, учествује у изради материјала са другим органима и организацијама преко комисија или радних група.

За послове инспекцијског надзора над применом законских и других прописа који се односе на путеве и безбедност саобраћаја, у Мачванском управном округу предвиђен је инспектор за државне путеве-један извршилац. Радно место тренутно није попуњено.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©