Print

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

Пољопривреда:

Пољопривредна инспекција

Шабац, Хајдук Вељкова 2-4 тел. 015/343-364

Лозница, Карађорђева 2 тел. 015/882-240

Мали Зворник, Краља Петра Првог 38 тел. 015/472-130

Фитосанитарниинспектори врше надзор над применом:
1. Закона о здрављу биља
2. Закона о семену
3. Закона о садном материјалу воћа, винове лозе и хмеља
4. Закона о средствима за заштиту биља
5. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
6. Закона о генетички модификованим организмима
7. Закона о безбедности хране

Надзор се врши контролом:
1. производње, промета и примене средстава за заштиту биља (пестициди)
2. производње, промета и примене средстава за исхрану биља (мин. ђубрива)
3. производње, дораде и промета семена пољопривредног биља
4. производње и промета садног материјала воћа, винове лозе и хмеља
5. здравственог стања земљишта и биља на присуство штетних организама
6. генетички модификованих организама у производњи и промету

Пољопривредни инспектори за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу органске производње и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.
врше инспекцијски надзор у области квалитета, производње и промета прехрамбених производа биљног и мешовитог порекла на основу:
- Закона о безбедности хране ("СЛ. гл. РС" бр. 41/09)
- Закона о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла ("СЛ. гл. РС" бр. 25/96)
- Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености("СЛ. гл. РС" бр. 36/09)
- Закона о органској производњи и органским производима ("СЛ. гл. РС" бр. 62/06)
- Закона о заштити потрошача ("СЛ. гл. РС" бр. 79/05)
- Закона о јавним складиштима ("СЛ. гл. РС" бр. 41/09)
- Закона о дувану ("СЛ. гл. РС" бр. 41/09)

Пољопривредни инспекториза контролу подстицајних средстава у пољопривреди и за сточарствоврше инспекцијски надзор у следећим областима:
- контрола подстицајних средстава у пољопривредди и за развој пољопривреде, на основу Уредби Владе РС.
- контрола рада одгајивачких организација
- контрола производње, транспорта и промета хране за животиње
- контрола исплате премија за млеко

Пољопривредни инспектор за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића. врши инспекцијски надзор у области квалитета производње и промета пива, вина, ракије, других алкохолних и освежавајућих безалкохолних пића, као и увоза вина из Црне Горе, на основу:
- Закона о вину ("СЛ. гл. РС" бр. 41/09)
- Закона о ракији ("СЛ. гл. РС" бр. 41/09)
- Закона о етанолу ("СЛ. гл. РС" бр. 41/09)
- Закона о пиву ("СЛ. гл. РС" бр. 30/10)
- Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености("СЛ. гл. РС" бр. 36/09)
- Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености("СЛ. гл. РС" бр. 36/09)
- Закона о заштити потрошача ("СЛ. гл. РС" бр. 79/05)

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ:

У оквиру Министарства пољопривреде, трговине шумарства и водопривреде, УПРАВЕ ЗА ВЕТEРИНУ са седиштем у Београду, организован је рад ветеринарске инспекције.


Одељење ветеринарске инспекције

Одсек за Мачвански управни округ

Шеф одсека: Мирко Веселиновић, дипл.вет.

тел. 015/360-400 – шеф инспекције Шабац

015/345-618 – ветеринарска инспекција Шабац

015/891-684 – ветеринарска инспекција Лозница

015/889-576 – ветеринарска инспекција Лозница

015/472/255 – ветеринарска инспекција Мали Зворник

015/360-401-   оператери у регионалној канцеларији

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адреса регионалне канцеларије: Шабац, Хајдук Вељкова 4 – 6

У вршењу послова инспекцијског надзора ветеринарски инспектор има право и дужност да проверава:
- да ли се власници и држаоци животиња старају о здрављу и добробити животиња, предузимају мере заштите животиња ради спречавања појаве и ширења заразних болести животиња и зооноза
- да ли обавештавају ветеринаре и ветеринарске инспекторе у случају сумње да постоји опасност по здравље животиња укључујући и побачај.
- да ли власници, држаоци животиња омогућавају спровођење Програма мера здравствене заштите животиња
- да ли обезбеђују храну за животиње којом се не могу пренети или проузроковати болести
- да ли власници, држаоци животиња врше регистрацију газдинстава, воде регистар животиња на газдинству и евиденцију о куповини и продаји животиња, њиховом промету ради праћења кретања
- контролу ветеринарских организација и обављање ветеринарске делатности
- спровођење мера здравствене заштите животиња код правних лица, као и код држаоца и власника животиња
- спровођење посебних Програма мера здравствене заштите животиња
- контролу HACCP програма
-испуњеност ветeринарско санитарних услова односно општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње у објектима за узгој, држање и промет животиња, за клање животиња, за производњу и промет хране животињског порекла, производњу и промет производа животињског порекла, за производњу и промет хране за животиње, центре за репродукцију животиња и вештачко осемењавање животиња, центре за складиштење и дистрибуцију репродуктивног материјала, за производњу и промет лекова на велико и медицинских средстава за употребу у ветерини, за сакупљање прераду и уништење споредних производа животињског порекла (Сви ови објекти могу обављати делатност само ако у погледу изградње, опреме, ветеринарско - санитарних и других услова испуњавају прописане услове).

У вршењу послова ветеринарски инспектор је овлашћен и дужан да:
- нареди мере за отклањање, спречавање, сузбијање и искорењивање заразних, паразитских и узгојних болести животиња у сумњивом односно зараженом дворишту
- нареди привремену обуставу изградње или реконструкцију објекта, односно привремено забрани употребу објекта који је изграђен или реконструисан противно прописаним ветеринарско - санитарним условима, односно општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње и одреди мере и рок за усклађивање радова, односно објекта са овим условима
- забрани производњу и промет животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и споредних производа животињског порекла којима се могу пренети заразне болести животиња, односно угрозити здравље људи
- нареди одузимање, клање или убијање животиња у промету, уништење, односно уништи производе животињског порекла, храну животињског порекла, храну за животиње и споредне производе животињског порекла у производњи и промету, односно нареди коришћење за друге намене
- нареди отклањање недостатака, односно привремено забрани употребу просторија, опреме и објеката, а може изрећи меру забране обављања делатности у објектима који се баве ветеринарском делатношћу док се не отклоне утврђени недостаци
- привремено одузме предмете који су били употребљени, намењени или су настали извршењем прекршаја, привредног преступа или кривичног дела и изда потврду о одузетим предметима
- нареди и друге мере и предузме друге радње у складу са законима и пратећим прописима из области надзора ветеринарске инспекције.

 

Управа за шуме:

4. Одељење шумарске и ловне инспекције које врши надзор над применом:


1. Закона о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010)
2. Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004 , 8/2005 и 41/2009)
3. Закона о здрављу биља ("Сл. гласник РС" бр. 41/2009)
4. Закона о дивљачи и ловству ("Сл. гласник РС" бр. 18/2010)

На подручју Мачванског управног округа шумарски и ловни инспектори организационо припадају Одсеку шумарске и ловне инспекције, са седиштем у Ужицу. То су:
1. Шумарски и ловни инспектор Стефановић Слободан, са седиштем у Ужицу, за општину Ужице и Бајина Башта, а за општину Чајетина надлежан као ловни инспектор, контакт телефон 064/88 18 697
2. Шумарски и ловни инспектор Ђурковић Александра, са седиштем у Шапцу, за општину Шабац, Владимирце и Коцељеву, а за општину Чајетина надлежан као шумарски инспектор, контакт телефон 064/88 18 694
3. Шумарски и ловни инспектор Ђорђевић Небојша, са седиштем у Пожеги, за општине: Ариље, Пожега и Косјерић, контакт телефон 064/88 18 691
4. Шумарски и ловни инспектор Диздаревић Јасминка, са седиштем у Прибоју, за општину Прибој, контакт телефон 064/88 18 684
5. Шумарски и ловни инспектор Буквић Милијана, са седиштем у Пријепољу, за општину Пријепоље, контакт телефон 064/88 18 690
6. Шумарски и ловни инспектор Фијуљанин Суад, са седиштем у Сјеници, за општину Сјеница, контакт телефон 064/88 18 693

У вршењу послова шумарске и ловне инспекције шумарски и ловни инспектор има право и дужност да утврђује и проверава:
1) спровођење планова газдовања шумама;
2) извођачке пројекте чијом се реализацијом остварују квалитетни дрвни сортименти (техничка обловина);
3) да ли се на постројењима за примарну прераду дрвета прерађује жигосано дрво;
4) да ли се шумом која је просторним или урбанистичким планом (без обзира на то да ли је утврђен општи интерес) одређена да буде грађевинско земљиште газдује до њеног привођења планираној намени у складу са Законом о шумама;
5) да ли се опасне и штетне материје испуштају и одлажу у шуми и на шумском земљишту;
6) да ли се шумско земљиште дато у закуп користи у складу са одредбама Закона о шумама до привођења намени;
7) да ли се сеча шума врши у складу са одредбама Закона о шумама;
8) да ли корисник минералних сировина на шумском земљишту поседује неопходну документацију за коришћење минералних сировина;
9) да ли се промена намене шума врши у складу са одредбама Закона о шумама и посебним прописом којим се уређује промена намене шуме и шумског земљишта;
10) пословне књиге и осталу документацију ради контроле примене Закона о шумама
11) одржавање и успостављање шумског реда;
12) спровођење средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина;
13) да ли се средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта и накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума користе у складу са Законом о шумама;
14) спровођење мера које се финансирају средствима Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда;
15) услове прописане Законом о дивљачи и ловству које корисник ловишта мора да испуњава за газдовање ловиштем;
16) квалитет стручног рада имаоца лиценце за обављање стручних послова заштите, гајења и коришћења дивљачи и имаоца лиценце за обављање послова ловочуварске службе;
17) спровођење ловне основе и годишњег плана;
18) планске документе, пословне књиге, евиденције и акте корисника ловишта прописане овим законом, као и осталу документацију корисника ловишта када је то потребно, ради увида у коришћење средстава, примену прописа и мера које се односе на дивљач и ловиште;
19) да ли се организовање лова, лов дивљачи и промет уловљене дивљачи и њених делова спроводи у складу са Законом о дивљачи и ловству;
20) ловне карте, дозволе за лов, пропратнице и трофејне листове;
21) услове који су прописани Законом о дивљачи и ловству за употребу ловачких паса у ловишту;
22) објекте у ловишту и радове који се изводе у ловишту;
23) издвајање, обрачун, евидентирање и коришћење средстава;
24) да ли се поштују забране предвиђене Законом о дивљачи и ловству;
25) извршавање поверених послова прописаних Законом о дивљачи и ловству;
26) забрани производњу, дораду и утврђивање квалитета репродуктивног материјала, ако за то нису испуњени прописани услови или ако се ове делатности обављају без доказа о испуњености прописаних услова;
27) забрани производњу, дораду, употребу и стављање у промет репродуктивног материјала које нема уверење о пореклу;
28) забрани стављање у промет репродуктивног материјала који није дорађен, није прописно упакован, није у изворном оригиналном паковању, нема прописану декларацију, не одговара прописаном и декларисаном квалитету или чији квалитет није утврђен на прописан начин;
29) забрани употребу и стављање у промет репродуктивног материјала увезеног без одобрења надлежног органа;
30) нареди уништавање и надзире поступак уништавања репродуктивног материјала чија се производња и промет врши супротно одредбама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и прописа донетих на основу њега и да уништи репродуктивни материјал ако се не поступи по налогу за његово уништавање;
31) одузме и уништи репродуктивни материјал који је стављен у промет супротно одредбама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа;
32) нареди отклањање утврђене неправилности када у поступку надзора утврди да пропис о репродуктивном материјалу није примењен или је неправилно примењен и одреди за то потребан рок.
33) контролише производњу, промет и коришћење шумског биља, биљних производа и прописаних објеката на присуство штетних организама који нису наведени у листама из члана 34. Закона о здрављу биља;
34) врши фитосанитарни, као и повремени фитосанитарни преглед шумског биља, биљних производа и прописаних објеката на присуство штетних организама који нису наведени у листама из члана 34. Закона о здрављу биља, на месту где се оно производи, дорађује, прерађује, складишти и продаје, као и код купаца шумског биља, биљних производа и прописаних објеката;
35) узима службени узорак шумског биља, биљних производа и прописаних објеката на присуство штетних организама који нису наведени у листама из члана 34. Закона о здрављу биља, без накнаде њихове вредности, у складу са одредбама овог закона;
36) контролише извршење наложених мера у случају појаве штетних организама, који нису наведени у листама из члана 34. Закона о здрављу биља, као и спречавање контакта зараженог шумског биља, биљних производа и прописаних објеката на које се зараза може пренети;
37) изда биљни пасош, у складу са чланом 62. став 3. Закона о здрављу биља;
38) контролише спровођење посебних програма заштите здравља биља у области шумарства који се доносе за штетне организме који нису наведени у листама из члана 34. Закона о здрављу биља;
39) да ли се спроводе и друге одредбе прописане поменутим законима. 

Шумарски инспектори

Тел.  015/343-364 – шумарски инспектор у Шапцу

        015/882-240 – шумарски инспектор у Лозници

        015/7786-126- шумарски инспектор у Богатићу

        015/681-136 – шумарски инспектор у Крупњу

        015/472-130 – шумарски инспектор у Малом Зворнику

 

Водопривредна инспекција:

5. Одељење водопривредне инспекције које врши надзор над применом Закона о водама ("Сл. гласник РС" број 30/10) и подзаконских аката из области коришћења и заштите вода.

У вршењу инспекцијског надзора водопривредни инспектор има право и дужности да проверава:
1) да ли се изградња објеката и извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостављеном водном режиму врши у складу са овим законом;
2) да ли су водна акта, документација за одбрану од поплава, водни катастри, пословне књиге и остали документи донети, односно да ли се воде у складу са овим и посебним законом;
3) испуњеност услова из водних аката, као и контролу начина коришћења водних објеката у складу са издатим водним сагласностима, односно водним дозволама и потврдама;
4) функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и за водни режим;
5) режим и квалитет воде у водотоцима, језерима, акумулацијама и подземним водама;
6) примену прописа о водном режиму у погледу обезбеђења минималног одрживог протока низводно од захвата воде.
Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да водопривредном инспектору омогући вршење надзора, да му без одлагања стави на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасни се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.

У Мачванском управном округу ради један водопривредни инспектор, са седиштем у Шапцу, Драган Радишић, контакт телефон 015/343-364.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©