Print

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 

Сектор за јавно здравље и санитарну инспекцију

-Одсек за санитарни надзор Шабац за окружну подручну јединицу Мачванског управног округа, са седиштем у Шапцу

Адреса: 15000 Шабац, Цара Душана 1/3

Тел. 015/341-659; 341-660;

1. У  Сектору за јавно здравље и санитарну инспекцију обављају се послови који обухватају: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва на националном нивоу; анализу праћења распрострањености и кретања хроничних масовних незаразних болести и заразних болести; анализу фактора ризика за здравље становништва који произилазе из навика и понашања становништва и услова животне и радне средине; праћење превентивне здравствене заштите; организовање обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; израду нацрта закона и других прописа из области заштите становништва од заразних болести; вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва  хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници; решавање у управним стварима у првом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе, као и друге послове одређене законом из делокруга Сектора.

У Сектору за јавно здравље и санитарну инспекцију образују се следеће уже унутрашње јединице:
1.1. Одсек за превентиву и развој јавног здравља
1.2. Одељење за санитарну инспекцију
1.3. Одељење за граничну санитарну инспекцију

1.1. У Одсеку за превентиву и развој јавног здраља обављају се послови који обухватају: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва у Републици Србији; праћење и анализу распрострањености и кретања хроничних масовних незаразних болести и заразних болести; анализу фактора ризика за здравље становништва који произилазе из навика и понашања становништва и услова животне и радне средине; унапређење превентивне здравствене заштите; организовање обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; послови из области животне средине и здравља, прикупљање и обраду информација о параметрима исправности животних намирница, предмета опште употребе и јавног водоснабдевања и условима за њихову безбедну производњу и промет и друге послове из делокруга Одсека.

1.2. У Одељењу за санитарну инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: санитарни  и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва  хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; решавање у управним стварима у првом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе; надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у областима под санитарним надзором, израђују се записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у области под санитарним надзором; надзор над радом санитарних инспектора унутар Одељења; као и друге послове одређене законом из делокруга Одељења.

У Одељењу за санитарну инспекцију као ужа унутрашња јединица образује се Одсек за санитарни надзор Шабац за окружну подручну јединицу Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу.

 
1.2.1. У Одсеку за санитарни надзор Шабац за окружну подручну јединицу Мачванског управног округа, са седиштем у Шапцу, обављају се следећи послови:

 Правни основ за обављање послова:

-Закон о санитарном надзору (''Сл.гласник РС'', број 125/2004),

-Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл.гласник РС'', број 125/2004),

-Закон о водама (''Сл.гласник РС'', број 30/2010),

-Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл.гласник РС'', број 30/2010). Послове санитарног надзора у Одсеку Шабац обављају:

  
Шеф одсека:         Др Борка Кокановић, тел.015/341-659; 064/8811-146;

Инспектори:          Владан Рашић, тел. 015/341-660; 064/8811-008;

                            Афродита Жунић, тел.015/341-660;

                            Гордана Мијаиловић, тел.015/341-660;

Здравствени инспектор: Драган Антонић, тел.015/341-660; 064/8811-072

Санитарни инспектор

у Малом Зворнику: Борка Тодоровић, тел. 015/472-130;

Канцеларија у Лозници: контакт тел. 015/891-663 (дежурају инспектори из Шапца)

1.3. У одељењу за граничну санитарну инспекцију обављају се послови инспекцијског надзора у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење, решавање у првостепеном управном поступку; изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; послови сачињавања упутстава за рад санитарних инспектора за примену прописа; припремања стручних основа за израду стратегија, програма и планова у областима под санитарним надзором; послови планирања и сачињавања програма едукација и обука санитарних инспектора за гранична подручја; сарадње са инспекцијским, правосудним органима и институцијама као и друге послове одређене законом из делокруга одељења.

У Одељењу за граничну санитарну инспекцију, образују се следеће уже унутрашње јединице:-Обухваћено подручије за Мачвански и Сремски управни округ.


1.3.1. Група за санитарни надзор за гранично подручје Шабац за подручну јединицу за општине Шабац, Мали Зворник, Љубовија, Лозница (Трбушница), Богатић (Бадовинци), Сремска Митровица (Сремска Рача), Шид (Батровци), Ужице, Бајина Башта, Пожега, Пријепоље, Прибој (Котроман и Увац), са седиштем у Шапцу;

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©